Körlevél IX. - 2002. november 29.

Tartalomjegyzék:


A RÓZSAFÜZÉR ÉVE 2002 OKTÓBERTÕL 2003 OKTÓBERIG

Szentatyánk Isten segítségével megkezdte áldásos pápai szolgálatának 25. évét. Hálából a Szûzanyának akarja szentelni ezt a 25. esztendõt. Egyébként is szokásba jött, hogy a pápák egy-egy szentév után Mária-évet hirdetnek meg.

Felkérjük Tisztelendõ Testvéreinket a Rosarium Virginis Mariae kezdetû, a rózsafüzérre és a rózsafüzér esztendejére vonatkozó, 2002. október 16-án - a Szentatya megválasztása évfordulóján - kelt apostoli levelet egészében vagy részben ismertessék a hívõkkel. Ne homília helyett olvassák fel, hanem a hirdetésekben ismertessenek egy-egy rövid, érthetõ szakaszt a rózsafüzér-év folyamán. A továbbiakban csak a gyakorlati tudnivalókra térünk ki. 

 A Szentatya érintetlenül hagyja a hagyományos rózsafüzér imádságot. A titkok bemondásánál is ajánlja, hogy ahol megvan, tartsák meg a szokást, az Üdvözlégy Jézusa után mondják be mindig a titkot. Érvényes továbbá a Vatikáni Rádió gyakorlata, ahol a tizedek elõtt mondják be egyszer a titkot, és nem ismétlik minden Üdvözlégyben. A tizedek elõtt lehet rövid bevezetõt is mondani a titkokról.

 A Szentatya felhívja a figyelmünket, hogy a hagyományos három titoksorozat: az örvendetes, a fájdalmas és a dicsõséges tulajdonképpen kihagyja az Úr Jézus életébõl a nyilvános mûködés szakaszát. Ezért jóváhagyja és ajánlja, hogy a világosság titkait is imádkozzuk. Ezek hivatalos szövege (a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a határon túli magyar püspökök jóváhagyásával) a következõ: 

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,

 2. aki a kánai menyegzõn kinyilvánította isteni erejét,

 3. aki meghirdette Isten országát,

 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét,

 5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Mivel a hagyományos heti beosztásban hétfõn és csütörtökön az örvendetes titkokról elmélkedünk, kedden és pénteken a fájdalmas titkokról, szerdán, szombaton és vasárnap a dicsõséges titkokról - vagyis a dicsõséges olvasóra három nap jut - ezért azt ajánlja a Szentatya, hogy csütörtökön elmélkedjünk a világosság titkairól, szombaton pedig az örvendetes titkokat mondjuk (csütörtök helyett). Az örvendetes titkokban ugyanis többet szerepel a Szûzanya, és a szombat hagyományosan is a Szûzanya tiszteletére szentelt nap. Az ajánlott új beosztás szerint hetente a következõ formában imádkozzuk a rózsafüzért: hétfõn és szombaton az örvendetes titkokat mondjuk, kedden és pénteken a fájdalmas titkokat, szerdán és vasárnap a dicsõséges titkokat, míg csütörtökön a világosság titkait. A Szentatya kiemeli azt is, hogy ez a beosztás nem kötelezõ, csak ajánlott. A rózsafüzért ugyanis alkalmazni lehet a liturgikus idõszakhoz is vagy az alkalmi ünnep témájához.

Kövessük hát a Szentatya felhívását és a rózsafüzér évében, imádkozzuk buzgóbban a rózsafüzért.

Továbbra is ápolják, vagy ahol ez nem gyakorlat, vezessék be az általános szokást, hogy a vasár- és ünnepi nagymise elõtt a hívek közösen imádkozzák a teljes rózsafüzért. Erõsítsék a meglévõ rózsafüzér-társulatok csoportjait, és ahol még, nincs próbáljanak alapítani. Lehetõleg a hittanórák keretében a gyermekekkel is ismertessék a rózsafüzér imádkozását. Szerettessék meg velük ezt az imaformát.
Korunk válságos helyzetében a mindennapi gondok és nehézségek megoldásában elengedhetetlenül szükséges a Boldogságos Szûzanya közbenjáró segítsége, amelyet maradéktalanul biztosíthatunk a rózsafüzér gyakori imádkozása által. 
Vissza a tartalomjegyzékhez


Az Apostoli Penitenciária felhívása

 Az elektromos úton történõ levelezés (e-mail és internet) az egyházi élet területén is érvényesül. Az Apostoli Penitenciária Prot. N. 500-2002. október 23-i körlevelében felhívja a gyóntatók figyelmét arra, hogy felmentéseket nem lehet drótpostán keresztül intézni. Minden egyes esetet a gyóntatási titoktartás keretében kell intézni. Ez azt jelenti, hogy fiktív névvel, zárt borítékban, a gyóntató pap nevének és címének pontos megjelölésével kell az ügyet a Nunciatúrára felküldeni. A rendes ügyintézés módja, hogy az esetet a nuncius továbbítja az Apostoli Penitenciáriának, és rajta keresztül fog érkezni a válasz is. 
Véleményünk szerint fõegyházmegyénkben nem fordulhatott elõ ezzel kapcsolatos visszaélés, de a jövõre vonatkozóan mindenképpen szem elõtt kell tartani ezt az elvárást. 
Vissza a tartalomjegyzékhez


Államosított egyházi ingatlanok visszaigénylésének intézése 

 Az 501/2002-es számú törvény az elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról rendelkezik. 

A VISSZAIGÉNYLÉSI KÉRÉSEK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2003. január 31.

Minden egyes ingatlan esetében külön dossziét kell összeállítani. A dossziék száma a fõesperesi kerületenként összesített kimutatásban szereplõ sorszám lesz. 

A fõesperesi kerületeknek 2002. december 8-ig kell benyújtaniuk azt a kimutatást, amely a kerületükben található elkobzott egyházi ingatlanokról készült, s amelyeknek visszaigénylését kérik. 

Az egyházközségek minden egyes ingatlan esetében külön dossziét szerepeltetnek, amelyben a következõ okmányokat helyezik el:
 1. A plébános által kitöltött visszaigénylési kérés. Ennek adatai alapján fogjuk elkészíteni a végleges kérést, amelyet minden egyes alkalommal a fõpásztor ír alá. 

2. A kérés mellett ott kell szerepeltetni a bizonyító iratokat:
 - telekkönyvi kivonat, amely nem a telekkönyv fénymásolata, hanem az alkalomra készített telekkönyvi kivonat. A kivonatban két lényeges adatnak kell szerepelnie: 
 -a/ - valamikor az egyház nevén szerepelt, 
 -b/ - jelenleg az állam nevére van írva. 

 - végrendelet, ha olyan ingatlanról van szó, amit valaki korábban az egyházra hagyományozott. 
 - adománylevél, ha ilyen esetrõl van szó,
 - vagy más tulajdont igazoló okmány hitelesített másolata. 

 3. Az elvétel tényét igazoló okirat vagy nyilatkozat, amennyiben ilyennek a birtokában vannak. 

 4. Adóbizonylatok, átvételi jegyzõkönyvek, vagy más a hatóság által kibocsátott okirat másolata, melyek közvetve vagy közvetlenül igazolják a nevezett ingatlan tulajdoni helyzetét az átvétel pillanatában. 

 5. Olyan okmány, amely egy megszûnt jogi személy újraindulását, illetve annak törvényes jogutódját igazolja. 

 6. Bírósági vagy kataszteri hivatalok által készített szakvélemények, illetve topográfusok felméréseit tartalmazó okmányok. 

 Minden egyes igazoló okmány másolata csak közjegyzõi hitelesítéssel érvényes.
 Az 501/2002-es számú törvény elõírja, hogy kötelesek visszaszolgáltatni az ingatlanokkal együtt az elkobzott ingóságokat is, ha azok még léteznek. Az ingóságok tulajdonjogát leltárakkal vagy bármilyen más bizonyító irattal (adás-vételi szerzõdés, végrendelet, adománylevél stb.) lehet igazolni. 

Az így összeállított dossziékat a fõesperesi hivatalok összesítik és 2002. december 22-ig leadják a fõegyházmegyei központnak. 

A fõesperesi kerületek megbízottjainak december 2-án tartottunk elõkészítõ megbeszélést, amelynek keretében ismertettük mindazokat a tudnivalókat és elvárásokat, amelyeket az ingatlanok visszaigénylésekor szem elõtt kell tartani. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében szeretettel arra kérjük T. Testvéreinket, hogy bizalommal forduljanak kerületük szakértõjéhez, akit a Fõesperes úr erre a feladatra kijelölt. Õk segítenek a dossziék szakszerû és hiánytalan összeállításában. 

Az ingatlanok ügyének fontosságát nem kell hangsúlyoznunk, mert valamennyien érezzük ennek súlyát. Istennek hála eljutottunk eddig, hogy esély van ezek intézésére. Ezért igen nagy felelõsséget és komoly hozzáállást feltételez minden ügyintézõ részérõl. Az idõ sürget, különösen ha arra gondolunk, hogy a karácsonyi és újévi ünnepkör tennivalói a legtöbb egyházi személy idejét lefoglalják. A rendelkezésünkre álló idõt komoly hozzáállással kell hogy kihasználjuk a szükséges okmányok beszerzése érdekében. Ne feledjék, hogy a kérések végleges elkészítése, az adatok ellenõrzése és a dossziék elõterjesztése határidõig az érseki központra hárul. 
Vissza a tartalomjegyzékhez


Németországi plébániákkal létesíthetõ partnerkapcsolat

 Lehetõségünk van partnerplébániát keresni azon egyházközségeknek, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel. Ez a kapcsolatteremtés elsõsorban németországi plébániákkal lehetséges. Ilyen kapcsolatból származó áldásos együttmûködésre már több helyen van példa. A kapcsolat mind szellemi, mind lelki szempontból hasznos lehet, és nem utolsó sorban anyagi vonatkozásban a segítség forrását biztosíthatja. 
 A plébániák közötti partneri kapcsolat kölcsönösségen alapul. Nem lehet csupán a magunk elvárásaira építeni a tervezett kapcsolatot, hanem tudatosítanunk kell magunkban, hogy a partnerplébániának is elvárásai vannak irányunkban. Ez többek között azt jelenti, hogy a megfelelõ kapcsolattartás, levelezés német nyelven történjen. Számolni kell azzal is, hogy az egyházközségbe látogató partnerplébánia híveit illõ módon fogadjuk. 

A gyulafehérvári fõegyházmegyei hivatal szívesen vállalja a közvetítõ szerepet azon németországi plébániák felé, amelyek erdélyi katolikus plébániákkal szeretnének partnerkapcsolatot kiépíteni. Ennek érdekében arra kérjük T. Testvéreinket, hogy 2002. december 31-ig írásban jelezzék szándékukat. A további tennivalókról késõbb fogjuk õket tájékoztatni. 

Egyházközségük érdekében fontolják meg ezt az ajánlatot és lehetõleg éljenek vele. 
Vissza a tartalomjegyzékhez


Székelyudvarhelyi Papi Otthon elkezdte mûködését

Örömmel tudatjuk T. Testvéreinkkel, hogy a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon elkezdte mûködését. Jelenleg 23 hely van, amibõl csak ötöt töltöttek be. A fennmaradt helyek várják a jelentkezõket. Az otthon munkatársai igyekeznek minden téren a legjobb ellátást biztosítani. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nyugati szintû életfeltételeket biztosítunk az itt lakóknak. 

Fizetési feltételek: 
 - a nyugdíj háromnegyed részének befizetése, 
- az érsekség által kijelölt havi 20 intenció végzése. 

Szeretettel várjuk nyugdíjas vagy nyugdíjba készülõ pap-testvéreink jelentkezését. Jelentkezni a gyulafehérvári Érseki Hivatalnál kell. 
 A székelyudvarhelyi Papi Otthon postacíme:
 4150 Odorheiu Secuiesc
 Str. Rozei nr. 16 B
 Jud. Harghita
Vissza a tartalomjegyzékhez


Könyvajánlás

 Fõtisztelendõ msgr. Tamás József segédpüspök úr kiadásában jelent meg CSÚCS ÉS FORRÁS címû kiadvány, amely elmélkedéseket tartalmaz a szentmisérõl. A 254 oldalas, képekkel illusztrált kiadvány a püspök atya évtizedes munkájának a gyümölcse. Mindazt, amit a kispapoknak tanított a szent liturgiáról, átelmélkedve, a gyakorlati életre alkalmazva is bemutatta. Ezekbõl készült egy csokorra való, ezt adja tovább nagy szeretettel e kiadvány lapjain az érdeklõdõknek. 

A könyv megrendelhetõ msgr. Tamás József püspök úrtól a csíkszeredai segédpüspöki hivatal címén.
 

 A most kezdõdött adventi szent idõ és liturgikus év kezdetén Tisztelendõ Testvéreinknek és a kedves híveknek áldott adventi készületet, sok kegyelmet, eredményes szolgálatot és nagyon sok lelkipásztori örömet kívánunk. 
 Isten áldása legyen életükön és szolgálatukon!
Vissza a tartalomjegyzékhez


Gyulafehérvár, 2002. november 29.
 

Dr. Jakubinyi György s.k.
érsek