Körlevél VIII. - 2009. október 30.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

                                                                  Székhelyükön  

Tartalom:

 

Szám: 1622–2009.

Szent Erzsébet napi gyűjtés

 

 

Szeretettel kérjük a Paptestvéreket, hogy az alábbi felhívásunkat november 8-án, a szentmise hirdetések rovatában szíveskedjenek felolvasni. A gyűjtésre november 15-én kerül sor.

 

 

Tisztelendő Testvéreim, Kedves Hívek!

 

Globalizálódó világunk Főegyházmegyénk hívei számára is kettős kihívást jelent. Egyrészt többeknek megnyílt az út az anyagi jólét felé, sorsukat és megélhetésüket sikerült megalapozni. Másrészt, az anyagi jólét sajnálatos velejárói – olyan szociális jelenségek, amelyek a hagyományosnak hitt keresztény értékeket kérdőjelezik meg. A megélhetési hajszában lassan kezd körvonalazódni, hogy alapvető emberi és krisztusi értékeink, mint az emberi méltóság, a család, az élet, a szolidaritás, vagy a szerető, megbízható emberi kapcsolatok tisztelete, kérdésessé, vagy legalábbis másodrendűvé váltak.

A jelenlegi, gazdaságinak nevezett krízis méginkább felszínre hozta és tudatosította a jóléti társadalom és megváltozott emberi magatartásformák ilyen természetű csapdáit, különösen azt a tényt, hogy mindezeknek a folyamatoknak igazi vesztesei és ártatlan elszenvedői is vannak, akik ráadásul védtelenek és segítségünkre szorulnak. Maradtak továbbra is azok, akik önhibájukból, vagy azon kívül a társadalom peremére szorultak és szorulnak, akik számára fokozottan is igaz Ózeás próféta állítása: „Mert az árva csak nálad talál irgalmat.” (Óz 14,4)

Ilyen megfontolásból a Főegyházmegyei Caritas idén is a hagyományos Szent Erzsébet napi gyűjtést azon szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek javára szervezi, akik valamilyen okból a társadalom peremére kerültek, vagy kerülnek, akik fokozott mértékben igénylik odafigyelésünket, annak érdekében, hogy esélyt kapjanak a társadalmi felzárkózáshoz, a teljes értékű élethez. Tevékenységükhöz anyagilag mindannyian hozzájárulhatunk, támogatva mindazokat, akiknek kevés esélyük van ahhoz, hogy a társadalomban teljes értékű taggá váljanak.

Adományunkkal segítsük azokat, akik leginkább esélytelenek a felnőttek szövevényes világában.

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Főegyházmegyei Caritas kirendeltségeinél, vagy a következő kontószámon: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia.

Isten fizesse mindannyiuk jóságát!

†György s.k.

érsek

 

 

Szám: 1634–2009.

Elnökválasztási felhívás

 

Mellékelten megküldjük a küszöbön álló köztársasági elnökválasztásra írt felhívánsunkat. Arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy november 15-én, minden szentmise hirdetési rovatában olvassák fel.

 

D. a J. Kr!

 

Tisztelendő Testvéreim, Kedves Hívek!

 

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia folyó év október 5–7. között Szatmárnémetiben tartotta őszi rendes gyűlését.

Az idei elnökválasztásra való tekintettel, közös felhívást intéztek minden keresztényhez és minden jóakaratú emberhez, kérve, hogy valamennyien vegyenek részt a választáson.

A keresztény embernek cselekvő módon hozzá kell járulnia a keresztény értékek megőrzéséhez és közkinccsé tételéhez. Ezen értékek a Szentírásra és Egyházunk tanítására alapozódnak.

Éppen ezért, hogy a keresztény tanítás érvényesüljön a közéletben, olyan személyre adjuk szavazatunkat, aki ezt az értékrendet maradéktalanul felvállalja. Nevezetesen, aki védi az emberi méltóságot és szabadságot, támogatja a család közösségi formáját, védi az életet és annak természetes lefolyását, a születéstől – a halálig, aki keresztény erkölcsi normákra alapoz, és programjában nem terjeszt olyan életformát, ami erkölcsi zülléshez vezet.

Kisebbségben élő magyaroknak ezek mellett olyan személyt kell támogatnia, aki az erdélyi magyarság egyéni és kollektív jogait felvállalja, és ezek megvalósulását előmozdítja.

A fenti szempontok érvényesítése érdekében, senki nem maradhat közömbös. Mindenkinek élnie kell a választás lehetőségével, nem hagyva magát befolyásoltatni semmilyen földi előnytől vagy érdektől.

Szeretettel kérem Kedves Híveimet, Tisztelendő Testvéreimet és egyben minden jóakaratú embert, hogy november 22-én és december 6-án, menjenek el szavazni, azt a személyt támogatva, aki a fenti elvárásoknak leginkább megfelel.

Isten áldása legyen közösségünk életén, a Szentlélek bölcsessége vezessen a választásban, hogy Egyházunk és kisebbségi népünk javára a legjobb döntést hozhassuk.

Ehhez küldöm főpásztori áldásomat, veletek együtt érezve és értetek imádkozva.

 

Gyulafehérvár, 2009. november 1-jén, Mindenszentek ünnepén.

 

†György s.k.

érsek

Szám: 1623–2009.

Főegyházmegyei papi spirituális kinevezése

 

Főegyházmegyénk papjaival való nagyobb törődés és odafigyelés szándékával Főtisztelendő fr. Páll József P. Leó OFM ex provinciális személyében, főegyházmegyei papi spirituálist neveztem ki.

Feladatai között szerepel a lelkipásztorok látogatása, segítségnyújtás különböző problémákban, lelki beszélgetés, tanácsadás – az igényeknek megfelelően.

Előzetes időpont egyeztetés után, a szászsebesi kolostorban is fogadja a Paptestvéreket, és szívesen áll rendelkezésükre. Pihenési lehetőséget, szállást és ellátást már most tud biztosítani.

 

Elérhetősége:

Főtisztelendő fr. Páll József P. Leó OFM

515800. Sebes-Alba

Str. Mihai Viteazul, Nr. 35;

Jud. Alba

Tel. 0258–735–524

Mobil: 0745–252–099

E-mail: ofmtrs@gmail.com

Arra kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy fogadják szeretettel és legyenek hozzá bizalommal. Nem tartozik a hivatalos elöljárók közé, akitől valamilyen okból tartani kellene.

Adja Isten, hogy a papok spirituálisának most kezdődő szolgálata segítse és erősítse papjainkat, a lélekmentő munkában.

Szám: 1630–2009.

Szenátusi szakbizottságok és azok vezetői

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye újraválasztott Papi Szenátusa folyó év szeptember 1-től újabb ötéves mandátumi időre kezdte meg működését. Október 8-án tartott őszi rendes ülésen , a szenátusi szakbizottságokat újraszerveztük és azok élére titkárt választottunk.

A szenátusi szakbizottságok a következők:

 

I. Liturgikus és EgyházzeneiTitkára: Ft. Msgr. Tamás József

Bizottság segédpüspök, általános helynök;

 

II. Ifjúsági, Hivatásgondozó Titkára: Ft. Tamás Barna ifjúsági

és Ministráns Bizottság főlelkész, plébános;

 

III. Pasztorális és Szórvány Bizottság Titkára: Ft. Msgr. Portik H. Kelemen pápai káplán, kanonok, főesperes–plébános;

 

IV. Iskolai és Katekétikai BizottságTitkára: Ft. Horváth István főtanfelügyelő, kanonok, plébános;

 

V. Gazdasági, Egyházművészeti ésTitkára: Ft.Msgr. Szász János pápai

Építészeti Bizottság káplán, kanonok, gazdasági igazgató;

 

VI. Szociális és Karitatív BizottságTitkára: Ft. Máté Róbert a Caritas lelki

igazgatója;

 

Szám: 1351–2009.

Papi Szenátus plébániai hitoktatással kapcsolatos javaslatainak végrehajtása

 

A Főegyházmegyei Papi Szenátus 2009. október 8-án tartott őszi ülésének fő témáját a plébániai hitoktatás képezte.

Főegyházmegyei Zsinati Könyvünk 7. rendelkezése így szól: a katekézis az iskola és plébánia keretében történjék, heti egy-egy órában. Ennek szellemében az iskolai hitoktatás a tanítást célozza, feltételezve a nevelést, a plébániai pedig a nevelést helyezi előtérbe, nem mellőzve a tanítást. Éppen ezért a plébániai hitoktatás minden papnak szentelésből adódó természetes kötelessége – mindenféle javadalmazás nélkül. Ismételten elrendelem a Tisztelendő Paptestvéreknek, és nyomatékkal kérem a plébániai második hittanóra megtartását, alacsony részvétel esetében is. Ennek sikere nagyban függ a lelkipásztorok hozzáállásától. Kérem, hogy próbálják megtalálni a megfelelő időpontot a sokszor nehéz körülmények és leterheltség ellenére is.

Elődeink példájára hozzák meg az áldozatot fiataljainkért és gyermekeinkért, hogy keresztény hitünk igazságait megismerjék, és azt életbe ültessék. Nem szabad elfeledni, hogy a jövő keresztény generációja a papság hitoktatáshoz való hozzáállását is tükrözni fogja.

 

 

Szám: 1400–2009.

ORSZÁGOS PAPI TALÁLKOZÓ, Csíksomlyó, 2009. november 9–12.

 

Mottó: PAPSÁG: KRISZTUS SZÍVE IRÁNTI SZERETET

 

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján országunk 12 katolikus egyházmegyéjének papsága hat alkalommal találkozik a Papság Évében. Ennek célja a forráshoz való visszatérés, a papszentelésben kimondott elköteleződésünk megújítása, papi identitásunk megerősítése a Szentlélekben. A találkozások részben konferencia jellegűek, részben lelkigyakorlatos formát öltenek. A bukaresti találkozót követően novemberben a mi főegyházmegyénk lesz a házigazda Csíksomlyón. Fontoljuk meg, hogy milyen rendkívüli alkalom mindez a találkozásra, hogy hivatásunkat–küldetésünket átgondoljuk, és a Szűzanya lábánál új erőt merítve igenünket megújítsuk.

Néhány fontos tudnivaló:

 

 • A találkozó 2009. november 9-én 19,30-kor kezdődik vacsorával; a távolról érkezők számára ajánlatos ekkorra ott lenni. A konferencia másnap, nov. 10-én, kedden reggel 9 órakor kerül megnyitásra és csütörtökön reggelivel ér véget. Ajánlatos a program egészén résztvenni.
 • Helyszín a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház.
 • Egyházmegyénkből ajánlatos, hogy minél több pap és szerzetes vegyen részt.
 • A találkozón való részvétel egyben a lelkigyakorlatos részvétel kötelezettségét is helyettesíti.
 • FONTOS! Aki részt szeretne venni, akárcsak részben is, be kell jelentkeznie a Pasztorális Bizottságunknál a szenegetoi@gmail.com e-mail címen.
 • A rendezvény kétnyelvű. Minden előadás magyarul hangzik el, lesz azonnali román nyelvre fordítás. A liturgiák nyelve váltakozik: magyar–román–latin között.
 • A részvételi díjat a Főegyházmegye átvállalja, a részt venni szándékozó paptestvérek csak útiköltséget fizetnek.

 

PROGRAM

November 9. hétfő

19.30 – Vacsora

21.00 – Kompletórium

 

November 10. kedd

07.30 – Laudes

08.00 – Reggeli

09.00 – Köszöntés, megnyitó: Ft. Msgr. dr. Jakubinyi György érsek, Ft. Portik Hegyi Kelemen – a Pasztorális Bizottság titkára

09.20 – Előadás: Papi identitás, mint Krisztus képviselete – Ft. Msgr. dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök

10.30 – Kiscsoportok

13.00 – Ebéd

15.30 – Keresztúti elmélkedés (egyházmegyénkénti felosztásban, több nyelven)

17.30 – Esti dicséret

18.00 – Szentmise a Kegytemplomban, celebrálja: Ft. Msgr. dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök

19.30 – Vacsora

 

November 11.szerda

07.30 – Laudes

08.00 – Reggeli

09.00 – Előadás: Papság, világiak, pasztoráció: a pasztoráció jelenkori kihívásai – Ft. dr. Kiss Imre általános és püspöki helynök, teológiai tanár, újszegedi plébános

10.30 – Műhelymunkák: – Papi életünk erőforrásai (Moderátor: Dr. Nagy József)

– Papok és világiak együttműködése (Moderátor: Szénégető István)

 • Megújuló plébánia (Moderátor: Portik-Hegyi Kelemen)
 • Lelkiségi mozgalmak (Moderátor: György Balázs)
 • Papi közösségek (Moderátor: Ft. dr. Kiss Imre)

13.00 – Ebéd

15.00 – Előadás: Papi egység, papi közösségek – Ft. dr. Kiss Imre általános és püspöki helynök,

teológiai tanár, újszegedi plébános.

17.00 – Lectio divina (Vezeti: Ft. dr. Nagy József teológiai tanár, Katolikus Magyar Bibliatársulat

vezetője)

18.00 – Szentmise a Kegytemplomban, celebrálja: Ft. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános

helynök

19.30 – Vacsora.

 

November 12. csütörtök

07.30 – Szentmise

08.00 – Reggeli és hazautazás.

 

 

Szám: 1632–2009.

Könyvajánlás

 

A Mentor Kiadónál több könyv is megjelent Érseki Hivatalunk „imprimatur” engedélyével ellátva. Ezeket szeretettel ajánljuk Paptestvéreink figyelmébe:

 • Márton Áron hagyatéka 4. kötet (Az Oltáriszentség, Krisztus Király);
 • Márton Áron hagyatéka 5. kötet (Papság);
 • Márton Áron hagyatéka 6. kötet (Húsvét);
 • Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába – Márton Áron fordításában;
 • Prof. dr. Marton József: A keresztény jelenkor;

A fenti könyvek beszerezhetők a Mentor Kiadó terjesztésében, az állami könyvüzletekből (pl. a Corvina Könyváruházakból.)

 

Gyulafehérvár, 2009. október 29.

†György s.k.

érsek