Körlevél IX. - 2009. december 15.

D. a J. Kr.!
Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Karácsonyi körlevél 2009
Plébánosi vizsgát tettek
Statisztikai adatok beküldése
Vegyes–vallású házasságokhoz újabb engedély
Kimutatás a vegyes–vallású házasságokról
KönyvajánlásSzám: 1789-2009.
Karácsonyi körlevél 2009

    (Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel körlevelem a hirdetésekben.)

D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

    Henri Boulad SJ (ejtsd: Anri Bulá) jezsuita atya, világhírű hitszónok egy alkalommal muszlim hallgatók előtt is azzal kezdte konferencia beszédét, hogy felemlegette Isten-Allah 99 tulajdonságát, amelyeket a muzulmán hívek imáikban felsorolnak Isten dicsőítésére. Nagy meglepetésre bejelentette a jezsuita atya, hogy most megnevezi Isten századik tulajdonságát, amely magában foglalja és felülmúlja mind a 99-t: Isten a szeretet! (cf. Henri Boulad SJ, A szív okossága, Budapest 1988,31.) A világirodalom legszebb mondata ez, amelyet egyedül Szent János apostol írhatott le, többször is, első levelében (1 Jn 4,7). Miért éppen Szent János? Azért, mert ő volt a „szeretett tanítvány”. Ő ülhetett az Utolsó Vacsorán az Úr Jézus bal oldalán, hallgathatta „a szeretet székhelyének” dobogását, és ő volt az egyetlen Apostol, aki ott állott a kereszt alatt Szűz Máriával és a Szent Asszonyokkal. A szűzi tanítvány kaphatta örökségbe végrendeletileg a haldokló Úr Jézustól legdrágább kincsét, Szűzi Édesanyját. De Szent János ott képviselt mindannyiunkat, keresztényeket a kereszt tövében.
    Isten a szeretet! És elmondhatjuk, hogy karácsony a szeretet ünnepe, a megváltó szeretet első tanúságtétele, amelyet Krisztus kereszthalála és feltámadása betetőz. Karácsonykor lett érettünk emberré a második Isteni Személy, hogy megváltson és üdvözítsen. Gyermekként jött közénk, hogy ne féljünk tőle. Kitárta kis karját, hogy mindenkit magához öleljen. Úgy, ahogy majd a kereszten is kitárja karját a megváltás művére.
    Kis Szent Teréz szerint „ha a Szeretet véletlenül kihalna, az Apostolok nem hirdetnék többé az Evangéliumot, a Mártírok sem akarnák már vérüket ontani.” (Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza, Budapest 1974/228). Ezért találhatta meg hivatását a szentpáli szeretet-himnuszban: „Megértettem, hogy a Szeretet magában foglalja az összes hivatásokat, hogy a Szeretet a minden, hogy átfog minden időt és minden teret … Egyszóval, hogy örökkévaló! … végre megtaláltam hivatásomat … Az én hivatásom a Szeretet!” (u.ott)
Ahogy minden húsvét éjjel megújítjuk keresztségi fogdásainkat, újítsuk meg most Karácsonykor is, hogy megújulva lelkileg a szeretet tanúi maradhassunk. Elsősorban otthon a családban, a házastársi hűség, a gyermekvállalás, a keresztény gyermeknevelés, a munkahelyen a megbízhatóság és kötelességteljesítés, amelyet a reggeli imafelajánlás állandó imádsággá tesz: Istent dicsőítjük és felebarátainkat szolgáljuk. A keresztény ember bárhol él, ahová a Gondviselés állította: a gyárban vagy mezőn, irodában, iskolában, sőt akár az országgyűlésben, mindenütt tanúságot tesz keresztény hitéről. Elsősorban nem szóban, hanem életvitelben. Így értjük meg a középkor csodálatos keresztény költőjét, Dantét, aki az Isteni Színjáték utolsó soraiban (Paradiso xxxiii,142-145) Istent ünnepli, aki a Szeretet:       

   „Csüggedtem volna, lankadt képzelettel, /  le folyton-gyors kerékként forgatott
    vágyat és célt bennem a Szeretet, mely / mozgat napot és minden csillagot.” 
    (in: Dante Alighieri, Isteni Színjáték, ford. Babits Mihály, Bukarest 1985,478)

    Mivel Szent Mihály főangyal főünnepén befejeztük Főegyházmegyénk Millenniumát, a Szentatya különleges küldöttével, Franc Rodé bíboros vezetésével, vigyük magunkkal második főegyházmegyei keresztény évezredünkben mind azt a jó elhatározást, amelyet a millennium éve folyamán tettünk.
    Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

    Gyulafehérvár, 2009. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

† György s. k.
      érsek


 

Szám: 1766–2009.
Plébánosi vizsgát tettek

    Az érvényben lévő főegyházmegyei előírások értelmében 2009. november 10–én eredményesen letették a plébánosi vizsgát:

    1. Csibi Sándor        –    Sinfalváról
    2. Farkas László        –    Vajdahunyadról
    3. Sebestyén Ágoston     –    Marosvásárhelyről.

    Eredményes vizsgájukhoz ezúton is gratulálunk. Valamennyien használhatják a plébánosi címet, ha ennek megfelelő beosztást kapnak.
    A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és jobban elmélyítsék.Szám: 1838–2009.
Statisztikai adatok beküldése

    Az eddigi gyakorlathoz híven, a 2009–es év statisztikai adatait január 15–ig kell beküldeni a Főesperesi Hivatalokba.
    A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2010. január 31-ig küldik meg az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához kell továbbítanunk. Ezen elvárásnak csak úgy tudunk eleget tenni, ha minden egyházközségből határidőre beküldik a kért adatokat. Az összesítést követően, körlevélben szoktuk meghirdetni az előző év főegyházmegyénkre vonatkozó statisztikai adatait.


Szám: 1839–2009.
Vegyes–vallású házasságokhoz újabb engedély

    A korábbi évek gyakorlatához híven engedélyezzük a plébánosi feladattal megbízott lelkipásztoroknak, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes–vallású házasságoknál asszisztáljanak a 2010–es esztendőben is.
    Engedélyünk hivatkozási száma 1839–2009., mellyel ezt a fakultást a 2010–es esztendőre is meghosszabbítottuk – a korábbi feltételek mellett. Szám: 1840–2009.
Kimutatás a vegyes–vallású házasságokról

    1778–2008. számmal engedélyeztük lelkipásztorainknak, hogy – a megfelelő okmányok elkészítése után – a vegyes–vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak a 2009–es esztendőben is. Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtuk meg, hogy az így megkötött házasságokról – a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.
    Ezúton emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket ezen kötelezettségükre, és kérjük, hogy plébániájukon 2009–ben kötött vegyes–vallású házasságokról az összesített kimutatást szíveskedjenek beküldeni.Szám: 1841–2009.
Könyvajánlás

    Ft. Dr. Székely Dénes főszékesegyházi kanonok, tanár úr szerkesztésében megjelent JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR, Krisztus esemény című kiadvány.
    A kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Kolozsvári Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent könyv ára 20 RON.
    Beszerezhető a szerzőtől.

Gyulafehérvár, 2009. december 15.

   † György s. k.
      érsek