II. Körlevél - 2010. március 10.

Tartalom:

Plébánosi vizsga megújított szabályzata
Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása
Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására
Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
Főegyházmegyei Zsinatunk befejezésének tizedik évfordulója
Cserkészmozgalom támogatására felhívás
Anyakönyvi adatok védelme
Statisztikai adatok 2009-ből
Könyvajánlás

 


Szám: 93–2010.
Plébánosi vizsga megújított szabályzata

    Az alábbiakban közöljük a megújított plébánosi vizsga szabályzatát, a vizsgáztató bizottság összetételével együtt.
    Ennek hatályba lépését 2010. február 1-től elrendelem.

I. Plébánosi vizsga célja:
    1.§. A plébánosi vizsga célja: megállapítani a vizsgázó papnak az önálló lelkipásztorkodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati alkalmasságát, valamint azoknak az egyházjogi és főegyházmegyei rendelkezéseknek az ismeretét, amelyek szükségesek a plébánia vezetésénél. Ugyanakkor a plébánosi vizsga felmérési lehetőséget jelent a Főpásztor számára, hogy megállapíthassa: a jelöltnek van-e képessége és készsége az igényesebb helyi vagy főegyházmegyei feladatok betöltésére.
    2.§. Plébánosi vizsga nélkül senki nem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló plébánosi és gyóntatási joghatóságot, nem pályázhat plébániára.
 
    II. Plébánosi vizsga kötelezettsége:
    3.§. Plébánosi vizsgát köteles tenni a főegyházmegye területén, lelkipásztorkodásban tevékenykedő egyházmegyés pap és lelkipásztori szolgálatot végző szerzetes.
    Aki papságának 8. évét betöltötte, köteles vizsgázni. Ezt a határidőt indokolt esetben a Főpásztor meghosszabbíthatja.
    Aki a határidőn belül nem jelentkezik plébánosi vizsgára, attól a főpásztor megvonhatja az igehirdetői és gyóntatási joghatóságot, és más szankciókban is részesülhet.
    4.§. Vizsgára az a pap állhat, aki részt vett a négyévi káplántovábbképző tanfolyamon, és a káplánvizsgákat eredményesen letette.

    III. Felmentés a plébánosi vizsga alól:
    5. §. A plébánosi vizsga alól hivatalból felmentést kap:
–    aki a hittudomány bármely szakában doktori vagy egyházi licenciátusi képesítést szerzett;
–    aki legalább öt éven át tanított a Római Katolikus Teológiai Karon vagy elöljáró volt a Papneveldében;
–    aki a Főegyházmegyei Hivatalban legalább öt éven keresztül irodai szolgálatot (irodaigazgató, gazdasági igazgató, titkár) teljesített;
–    részleges felmentésben részesül az, aki elvégezte a Római Katolikus Teológia Karon a kétéves didaktikai mesterit: felmentést nyer a dolgozatírás és a Katekétika vizsga alól.

IV. Plébánosi vizsga ideje:
6. §. A plébánosi vizsgára minden év november hónapjában kerül sor a Papneveldében.
A vizsgázó bejelentkezése szeptember 1-ig, a dolgozat leadásával együtt történik. Ennek kiegészítéseként a jelölt – szeptember 15-ig – írásban jelzi a vizsgáztató elnöknek a szentmisék rendjét (materben és a filiákban), valamint a plébániai és iskolai hittanórák tantervét.
    Szükség esetén a plébánosi vizsga, a Főegyházmegyei Hatóság engedélyével rendkívüli időben is megtartható.

    V. Plébánosi vizsga menete:
    7. §. A plébánosi vizsga elnöke a mindenkori Főpásztor által – meghatározott időre – megbízott főegyházmegyés pap.
    8. §. A vizsgáztató bizottság tagjait a Főpásztor meghatározott időre nevezi ki, a szakmában járatos teológiai tanárok és papok köréből. Minden tantárgyhoz legalább két tanár vagy pap kap megbízást.
   
9. §. A plébánosi vizsga három részből áll:

1.– Írásbeli dolgozat:
Valamelyik teológiai tantárgy témájából, a szaktanár irányításával tudományosan elkészített munka (legalább 30 oldal, másfél sorosan gépelve). A plébánosi vizsgadolgozat nem lehet azonos a licenciátusi vagy mesteri munkával, legfeljebb azok bővítése vagy gyakorlatias kiegészítése.
    Tézisét a jelölt legalább egy évvel a vizsga előtt a szaktanárral megbeszéli, és vele konzultál. Az elkészített dolgozatot szeptember 1-ig, két példányban (egyiket a Főegyházmegyei Levéltár, másikat a Teológia Könyvtára részére), valamint digitális formátumban nyújtja be.

    2.– Igehirdetői, katekétikai és liturgikus ellenőrzés:
    A vizsgára jelentkező igehirdetői, hitoktatói és liturgikus ténykedésének ellenőrzése részben a lelkipásztori működésének helyszínén, részben a vizsga napján történik.
    a) A helyszíni ellenőrzést a vizsgáztató elnök vagy az általa felkért pap végzi, aki előzetes bejelentés nélkül kiszáll a jelölt szolgálati helyére, részt vesz legalább egy vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisén, legalább egy hittanórán, esetleg katekézis jellegű felnőttoktatáson (jegyesoktatás, keresztelési felkészítő stb.). Az ellenőrzés végén a függelékben feltüntetett szempontok (II. melléklet) szerint jegyzőkönyvet készít két példányban (a vizsgázó és a Főhatóság részére). Súlyos hiányosságok esetén, a hiány pótlásáig a jelölt nem jelentkezhet plébánosi vizsgára.
    b) A jelölt igehirdetői, hitoktatói képességéről a vizsga alkalmával is tanúságot tesz.
    Igehirdetői felkészültségének megállapítása céljából a szaktanárok (dogmatika, szentírástudomány) által, a vizsga reggelén megjelölt témákból egy homíliát (vasár- és ünnepnapi) és egy dogmatikus (pl. keresztelési, temetési, Mária- stb.) beszédet készít. Ezek minősítése részét képezi a dogmatika, illetve a szentírástudomány végső jegyének.
    A vizsga napján a jelölt, a szaktanár által (a vizsga reggelén) meghatározott két katekétikai témából – szabadon – lecketervet készít. Ennek minősítése a katekétikai vizsga részét fogja képezni.
   
3.– A szóbeli vizsga:
Időpontját a vizsgaelnök közli a jelölttel.
    10. §. A szóbeli vizsga tárgyai: Szentírástudomány, Dogmatika, Erkölcsteológia, Egyházjog, Liturgika, Lelkipásztorkodástan, Katekétika.
    Az egyes tantárgyak vizsgaanyagát az I. számú melléklet tartalmazza.
    11. §. A szóbeli vizsga helye a Gyulafehérvári Teológia.
    12. §. A szóbeli vizsgán a Főpásztor elnököl, s ha nem lehet jelen, akkor a vizsgaelnök.
    13. §. A szóbeli vizsga menetét a vizsgaelnök állapítja meg. Mindenik jelölt, minden tárgyból 10 percig felel. A szaktanár a kijelölt témákból kérdéseket tesz fel. Az érdemjegyet, a szaktanár javaslata alapján, a bizottság közösen állapítja meg.
    A plébánosi vizsga általánosa a szaktantárgyak és a dolgozat érdemjegyeinek középarányosa lesz.
    14. §. A szóbeli vizsga lefolyásáról a bizottság jegyzőkönyvet készít, amit a helyszíni ellenőrzéskor felvett jegyzőkönyvvel, valamint a szakdolgozattal és a dolgozat véleményezésével együtt a vizsgaelnök felterjeszt a Főhatóságnak. Ezek alapján a Főegyházmegyei Hatóság a vizsgázónak plébánosi oklevelet állít ki.
    15. §. Aki két tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, a következő vizsgaszesszióban, csak ebből a két tárgyból, újra vizsgára jelentkezhet. Ha a jelölt három tárgyból kapott elégtelent, de a többi tárgy érdemjegyeinek középarányosa legalább hetes, a Főpásztor engedélyével, csak ebből a három tárgyból megismételheti a vizsgákat. Egyébként a plébánosi vizsga szóbeli részét, egészében meg kell ismételnie.

Gyulafehérvár, 2010. január 6-án, Vízkereszt napján.

I. Melléklet
A Szentírástudomány témái:
1. Vasárnapi és ünnepnapi perikópa-magyarázat; 2. Szentírásismeret; 3. Az Ószövetség kánonja és felépítésének teológiája. Katolikus, ortodox és protestáns bibliakiadások eltérései. A Héber Biblia kánonjáról és felépítésének teológiájáról; 4. A szinoptikus evangéliumok sajátos vonásai; 5. Szent János újszövetségi könyvei, sajátos vonásaik; 6. Szent Pál apostol élete, apostoli tevékenysége, újszövetségi leveleinek sajátos vonásai.
Könyvészet:
1.    Biblia, Szent István Társulat, Budapest 1987.
2.    JAKUBINYI György: Bevezetés az Újszövetségbe, SIS, Gyulafehérvár 1989/1990.
3.    JAKUBINYI György: Hirdesd az Igét!, Budapest 2005 vagy Gyulafehérvár 1997.
4.    R.E.BROWN – J.A.FITZMAYER – R.E.MURPHY: Jeromos Bibliakommentár I–III., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003.
5.    BENYIK György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, JATEPress, h.n. 1995.
6.    BENYIK György (összeállította): Ismered a Szentírást? Szeged 1993.
7.    OLÁH Zoltán: Pentateuchus, Próféták, Bölcsességi irodalom (főiskolai jegyzetek).
A Dogmatika témái:
1. Szentháromság; 2. Jézus Krisztus; 3. Szűz Mária; 4. Oltáriszentség; 5. Egyház; 6. Végső kérdések; 7. A pápai primátus; 8. Ökumenizmus.
Könyvészet:
1.    BEINERT, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia Kiadó, Budapest 2004
2.    ELÖD ISTVÁN: Katolikus dogmatika, SZIT, Budapest 1983
3.    KASPER, Walter: Jézus a Krisztus, Vigilia Kiadó, Budapest 1996
4.    SCHNEIDER, Theodor: A dogmatika kézikönyve, Vigilia Kiadó, Budapest  1996
5.    SZÉKELY Dénes, Jézus Krisztus az Úr, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2009
Az Erkölcsteológia témái:
1.    A lelkiismeret és a törvény; 2. A bűn és az erények; 3. Az emberi társadalom az erkölcsteológia fényében; 4. Az élet morálteológiai vonatkozásai; 5. A nemiséggel és házassággal kapcsolatos erkölcsi kérdések.
Könyvészet:
HOLLÓ László: Isten csodálatos üdvösségteológiája. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2007.
HÖFFNER, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás, SzIT, Budapest 2002.
LUCAS, Lucas Ramón: A bioetikáról mindenkinek, Új Ember kiadó, Budapest 2007.
WEBER, Helmuth: Általános erkölcsteológia. SzIT, Budapest 2001.
WEBER, Helmuth: Speciális erkölcsteológia. SzIT, Budapest 2001.
Az Egyházjog témái:
1.    A világi krisztushivők jogai és kötelességei (224–231. kk.); 2. A klerikusok jogai és kötelességei (273–289. kk.); 3. A házasság lelkipásztori előkészítése (1063–1072. kk.); 4. A házassági akadályok (1076–1082. kk.); 5. A vegyes házasságok (1124–1129. kk.); 6. Az Apostoli Szentszéknek fenntartott büntetések; 7. A keresetlevél és ezzel kapcsolatos plébánosi teendők; 8. Perrendtartás.
Könyvészet:
ERDŐ Péter: Egyházjog. Szit. Budapest 1991.
Az egyházi törvénykönyv. SzIT. Budapest 1985.
A Liturgika témái:
1. A szentmise liturgiája; 2. Az egyházi év; 3. Nagyhét liturgiája; 4. A temetés szertartása; 5. A keresztelés, esketés és a bérmálás liturgiája; 6. Zene és liturgia.

Könyvészet:
BERGER, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon. Vigilia Kiadó. Budapest 2008.
KUNZLER, Michael: Az egyház liturgiája. Agapé Kiadó, Szeged 2005.
RATZINGER, Joseph: A liturgia szelleme. Szent István Társulat. Budapest 2002.
VÁRNAGY Antal: Liturgika. Lámpás Kiadó, Abaliget 1993.
A Pasztorális témái:
1. A kor- és nem szerinti pasztoráció; 2. A szentségek alanya; 3. A keresztség szentsége és a keresztelési oktatás; 4. A bérmálás szentségének kiszolgáltatói és felvevői; 5. A bűnbánó cselekményei és gyóntatási joghatóság; 6. A betegek és haldoklók pasztorálása; 7. Stipendiumok, misealapítványok, házassági ügyiratok, pályázatok készítése; 8. Anyakönyvek; 9. Pénzügyvitel; 10. Az egyháztanács megszervezése.
Könyvészet:
ÁGOSTON Ferenc: Pasztorális I–II. (jegyzet). Gyulafehérvár 1993.
BOURGEOIS, Daniel: Az egyház pasztorációja. Szeged 1999.
TOMKA Ferenc: Lelkipásztori szentségtan. Budapest 2002.
TOMKA Ferenc: Szentségi lelkipásztorkodás és az „új evangelizáció.” Budapest 2006.
A Katekétika témái:
1. A hitoktatás folyamata; 2. A hitoktatás módszerei; 3. Az elsőáldozásra való felkészítés; 4. A serdülőkorúak katekézise és a bérmálási felkésztés; 6. A Katekizmus beosztása.
Könyvészet:
A Katolikus Egyház Katekizmusa. Budapest 1994.
A Katekézis Általános Direktóiuma. Budapest 1998.
MARTON József: Katekétika. Kolozsvár 1998.
A Katolikus Egyház Katekizmusának kompediuma, Budapest 2006.

II. Melléklet (REFERÁLÁSOK)

A HITOKTATÁSI REFERENS JELENTÉSÉNEK SZEMPONTJAI
1.  Az iskolai hitoktatás a jóváhagyott tantervet követi-e?
2.  Milyen csoportban történik a plébániai hitoktatás? Kik vesznek részt az egyes csoportok
óráin? Megfelel-e a csoportok beosztása?
3.  Milyen hittananyagot tanulnak az egyes plébániai csoportok?
4.  Van-e a hitoktatónak főegyházmegyei megbízása, tanmenete, haladási naplója, jelenléti íve
és vannak-e lecketervei?
5.  A gyerekeknek van-e hittanfüzetük? Mit tartalmaz?
6.  Hogyan oldják meg a gyerekek énekoktatását (főleg a plébániai csoportokon belül)?
7.  Hogyan foglalkoznak a ministránsokkal, felolvasókkal?
8.  Milyen arányszámban járnak a gyerekek szentmisére?
9.  Milyen arányszámban járnak az iskolai és a plébániai hittanórákra? Hiányzások okai?
10. A lelkipásztoroknak – hitoktatóknak milyen a kapcsolata a gyerekekkel, a fiatalokkal, s
szülőkkel? Van-e családlátogatás?
11. Milyen rendszerességgel tart a szülőkkel megbeszéléseket?
12. Hogyan történik az elsőáldozási és bérmálási előkészítés?
13. A felnőttek katekizálását hogyan próbálják megoldani?
14. Hány alkalommal és milyen témákról tart jegyesoktatást?
15. Hányszor van keresztelési oktatás? Milyen témákkal?
16. Van-e hittanterem? Milyen a felszerelése? Milyenek a hitoktatási segédeszközök?
17. Részletesebb beszámoló – módszertani kiértékelő – a megtartott órákról?
18. Egyéb, észrevételek és jellemzések…

AZ IGEHIRDETÉS
1.    Hogyan szokott a prédikációra felkészülni (leírja-e)?
2.    Szokott-e tartani a szentmise előtt rövid bevezetőt?
3.    Az olvasmányok felolvasását, arra alkalmas lektorok végzik-e?
4.    Megvan-e az olvasmányok utáni zsoltározás és Alleluja-éneklés gyakorlata?
5.    Megvannak-e öt évre visszamenőleg a leírt prédikációi?
6.    Az ellenőrzéskor elmondott homília milyen felépítésű volt?
7.    A hirdetés: megfelelő helyen van-e? Mit tartalmaz? Van-e hirdető füzet?
8.    A templom bejáratánál alkalmaz-e plakát-hirdetést és oktatást? Van-e egyházközségi értesítő? A miserend ki van-e függesztve?
9.    Milyenek a keresztelés, esketés, temetés alkalmával elmondott beszédei?
10.    Egyéb észrevételek…

LELKIPÁSZTORI – LITURGIKUS TÉNYKEDÉS
1.    A szentmise végzésének módja megfelel-e a liturgikus kívánalmaknak?
2.    A szentségek kiszolgáltatása (főleg esketés) szentmise keretébe történik-e?
3.    Hogyan nyújt lehetőséget a bűnbánat szentségének kiszolgáltatására? Mikor tart bűnbánati órákat?
4.    Tart-e felnőtteknek hittanórát, bibliaórát?
5.    Betegek, öregek látogatását hogyan szervezi meg? Elsőpénteki, hónap elsővasárnapi szentségimádásokat hogyan végzik?
6.    Milyen ájtatosságokat végeznek (szombati, májusi, októberi, Jézus Szíve stb.)? Családi ájtatosságok léteznek-e?
7.    Családlátogatást mikor és milyen gyakran végez?
8.    Van-e a családokról nyilvántartás (kartoték)?
9.    Van-e lelkipasztorációs terve? Eddig mit valósított meg belőle?
10.    Az istentiszteletek rendje ki van-e függesztve? Hogyan tartja be?
11.    Más észrevételek….

PLÉBÁNOSI VIZSGÁZTATÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

    A vizsgáztató bizottság tagjait kineveztem február 1-től 2014. december 31-ig bezárólag terjedő mandátumi időre.

Elnök:            Msgr. Prof. Dr. Marton József
Dogmatika:            Dr. Székely Dénes        Bara Zoltán
Szentírástudomány:        Dr. Nagy József        Dr. Oláh Zoltán
Kánonjog:            Lukács Róbert            Dr. Kerekes László
Pasztorális            Ferenczi Sándor        Msgr. Potyó Ferenc
Katekétika:            Ferenczi Sándor        Msgr. Prof. Dr. Marton József
Liturgika:            Dr. Diósi Dávid            Ilyés Zsolt
Erkölcsteológia:        Dr. Orbán Szabolcs OFM    Dr. Holló László
 Szám: 483–2010.
Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása

    A Papság Évében is, a hagyományhoz híven megtartjuk Székesegyházunkban a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisét, amely főegyházmegyénk papságának is ünnepe – és egyben ministráns és hittanos zarándoklat napja.
    A szentmisében megszenteljük az olajakat. A jelenlévő Paptestvérek megújítják szentelésben tett ígéreteiket. A közösen bemutatott szent áldozatban hálát adunk a kapott hivatásért és ennek gyakorlásához adott bőséges isteni kegyelmekért.
    Ezúton is szeretettel hívjuk Főegyházmegyénk valamennyi papját, a szerzeteseket és a nyugdíjasokat is beleértve, hogy a koncelebrált szentmisével fejezzék ki együvétartozásukat a főegyházmegye főpásztorával és általa az egész Egyházzal.
    A nagycsütörtöki olajszentelő szentmise április 1-jén, délelőtt 10.00 órától kezdődik Székesegyházunkban.
Az ünnepségre jövő Paptestvérektől azt kérjük, hogy hozzanak magukkal albát. Szentmise előtt az érseki palotában minden jelenlévő Paptestvér kazulát kap. Beöltözés után körmenetben vonulunk Székesegyházunkba, hogy elfoglaljuk a kijelölt helyeket.
A szentmise után körmenetben hozzuk a megszentelt olajakat az érseki palotába. Szeretettel hívom és várom az érseki palota emeleti nagytermébe a jelenlévő Paptestvéreket, hogy közösen elfogyasztott szerény agapé keretében is együtt lehessünk.
A kerületek képviselői ez alatt vehetik át, az érseki kápolna előtt – megbízottunktól – a kerületnek járó szent olajakat.
 Szám: 484–2010.
Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

    Ebben az évben is szeretettel emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy nagypénteki Szent Sír persely bevételét a Szentföldi Egyházak támogatására kell, hogy fordítsuk. Ezt a gyűjtést az Apostoli Szentszék felkérésére szorgalmazzuk.
    A gyűjtésből származó összeget jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahol összesítik, és a rendeltetés megjelölésével továbbítják az érsekség gazdasági hivatalába.
    Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől. Ezt általában a főegyházmegyei sajtóban is közzétesszük – híveink tájékoztatására.
 Szám: 486–2010.
Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2009/2010-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2010. szeptember 12-ig nem töltik be a 18. életévüket.
Előszeretettel várjuk azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, vagy kántori oklevelet óhajtanak szerezni (ez opcionális), vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni. Opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német, francia) biztosítunk mindazoknak, akik ezt vállalják és óhajtják – a szabadidő rovására.
A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb május 15-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk által – vagy plébánosuk tudtával, iskolai hitoktatójuk által – a Kisszeminárium igazgatóságán.

I. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)
2010. június 11-14.    A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.
2010. június 15-17.    Anyanyelvi próba (szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2010. június 19.    Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése.

KÉPESSÉGVIZSGA
2010. június 11-14.    - Beiratkozás a képességvizsgára
2010. június 15-17.    - A képességvizsga lezajlása
2010. június 18.    - A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.
2010. június 19.    - A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása - elektronikus és postai úton - a megyei vizsgáztató bizottságokhoz. A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok / osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.
2010. június 21.    - A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása. A sikeres képességvizsgát követően felvett tanulók névsorának továbbítása - elektronikus és postai úton - az Országos Felvételi Bizottsághoz.

II. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA
2010. július 5.    - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2010. július 6-7.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2010. július 8.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások megoldása.
A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása.
- A képességpróbán felvett tanulók beírása.
2010. július 9.    - A fel nem vett tanulók továbbirányítása.
2010. július 11.    A II. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

III. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gr. Majláth G. Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA
2010. augusztus 1.    - Képességvizsgát, valamint az anyanyelvi próbát tartó tanintézmények megnevezése.
2010. szept. 1-6.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
- A képességpróbán felvett tanulók beírása.
2010. szept.. 1-10.    - A sehová be nem osztott tanulók továbbirányítása.
2010. szept. 11.    A III. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

A KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI HITTANBÓL

A hittan képességvizsga szóbeli és írásbeli próbákból áll. Sikeres szóbelit követhet írásbeli tesztelés.

VIII. oszt. – (írásbeli teszt alapján) Bajtai Zsigmond: Aki hisz, üdvözül című hittankönyvből:
Biblia (15-18.) – Teremtés, gondviselés (28-33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67-71.) – Jézus egyháza (79-83.) – Az egyház elöljárói (88-92.) – A keresztség (115-120.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147.)
Az őskeresztények tanúságtétele (9-11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12-14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29-31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41-44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45-47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51-53.) – Assziszi Szent Ferenc (58-59.) – Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82-83.) – Loyolai Szent Ignác (83-84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114-116.)

***
Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyvből (szóbeli vizsgára – elbeszélgetés formájában) az alábbi témák:
A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19-23.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58.) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92.) – Tiszta élet (93-98.) – Igazság és becsület (106-110.) – Az egyház parancsai (112-117.)

Az iratokat tartalmazó dossziét 2010. június 12-15. között kell letenni az iskola titkárságán, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1.    Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy;
2.    Igazolás a VIII. osztály sikeres elvégzéséről - az egységes dolgozatok (VII.-VIII.oszt.) jegyeivel;
3.    Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
4.    Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverinţă de vaccinări);
5.    Ellenőrző könyvecske;
6.    Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
7.    Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat;
8.    Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
9.    Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
10.    Személyazonossági igazolvány-másolat.

Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához lehet fordulni:
Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
510009 ALBA IULIA – Str. Păcii, nr. 4. – – – Tel./fax: 0258-819869.
E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro, Honlap: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. Érdeklődni a fenti címen lehet.

***
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!Szám: 485–2010.
Főegyházmegyei Zsinatunk befejezésének tizedik évfordulója

    Ez év szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén lesz tizedik évfordulója, hogy befejeztük Főegyházmegyei Zsinatunkat. A zsinatot hároméves munka előzte meg. Az volt a célkitűzésünk, hogy a II. Vatikáni Zsinat útmutatásai alapján, főegyházmegyénkre szabott programot dolgozzunk ki. Így született meg 22 dokumentum, 319 Javaslattal és 124 Rendelkezéssel.
    A Rendelkezések rovatban szereplő előírásokat főegyházmegyei törvényerőre emeltem és 2001. december 2., Advent I. vasárnapjától érvényességét elrendeltem.
    Megismételjük a lelkipásztori szolgálatra vonatkozó rendelkezést, amelyről már előző körleveleinkben is szóltunk.
    A 118. Rendelkezés a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati időt 5–15 évi keretben jelöli meg. Ez nem jelenti azt, hogy 15 évnél többet nem maradhat egy helyen a szolgálatot végző lelkipásztor. Csupán a szándéknyilvánítást szorgalmazza a rendelkezés, amelynek értelmében „tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.
    A szándéknyilvánító készség mindenkitől elvárható, aki tizenöt évet szolgált egy helyen. A félreértések elkerülése végett ismételjük, hogy a tizenöt év számítása nem 2001-től kezdődik, hanem a mostani működési helyre való kihelyezéstől. A szándéknyilvánítással lelkipásztoraink csak felfrissítik – szentelésben tett engedelmességi ígéretüket.
    Ha valaki nem tenne eleget a fenti rendelkezés kötelezettségének, a főpásztor úgy is élhet jogával, és más egyházközséget jelölhet ki működési területül.
    A szándéknyilvánítás és felajánlási készség csupán könnyíti, és gördülékennyé teszi az esetleges ügyintézést. Ezt az alkalmat is kihasználva – ismételten köszönjük a Paptestvérek áldozatkész szolgálatát és megértő együttműködését – a lelkek üdve érdekében.
 


Szám: 475–2010.
Cserkészmozgalom támogatására felhívás

    Ez év február 12-én – megalakulásának huszadik évfordulóján – nyitotta meg jubileumi évét a Romániai Magyar Cserkészszövetség.
    A jubileumi év befejező ünnepségére 2011. február 26-án kerül sor, amelynek keretében megemlékeznek az erdélyi cserkészet születésének századik évfordulójáról is.
    A cserkész tevékenység fontos nevelői munka, melyet Egyházunk és népünk szolgálatában, sok áldozattal és önként végeznek mind a cserkészvezetők, mind cserkészeink.
    Ezúton hívom fel Tisztelendő Testvéreim figyelmét, és egyben kérem, hogy plébániai szinten támogassák a cserkészmozgalmat.
    A cserkészet valláserkölcsi alapon működő mozgalom, amely fontos szerepet tölthet be az ifjúság nevelésében. Nevelési célkitűzéseivel azt szeretné elérni, hogy egyre inkább Isten, nemzet és embertárs szolgálatára kötelezze el magát a felnövekvő ifjúság.
    A cserkészet jelentősége közösségformáló és közösségmegtartó tevékenységében is megmutatkozik. A jelen cserkészei – a jövő Egyházának fontos megalapozói lehetnek!

 


Szám: 487–2010.
Anyakönyvi adatok védelme

    A hatékony és áttekinthető lelkipásztori munkát hivatott szolgálni a plébániai adminisztráció. Ennek fontos részét képezi az anyakönyvek vezetése. A C.I.C. 535. kánonja, valamint főegyházmegyei előírások szabályozzák a lelkipásztorok erre vonatkozó kötelezettségeit.
    Az utóbbi időben, egyre több plébániáról jelentették, hogy különböző személyek, azzal a szándékkal jelentkeztek, hogy az anyakönyvi bejegyzésekről, digitális felvételeket készítsenek.
    Nem kutatjuk ezen vállalkozók szándékát, sem azt, hogy mire szeretnék az így szerzett adatokat használni. Csupán azt közöljük Tisztelendő Testvéreinkkel, hogy ezek az adatok egyházi szempontból szigorúan védettek.
    Anyakönyvi kivonatot az érintett személy kérésére állíthatunk ki. Levéltári kutatás céljából, csak előzetes főegyházmegyei engedéllyel bocsáthatók plébániai iratok és anyakönyvek a kutatók rendelkezésére.
    Mindannyiunkra érvényes az 535. kánon 4. és 5. §. előírása:
    „4.§. Minden plébánián legyen levéltár, ebben őrizzék a plébániai anyakönyveket, a püspökök leveleit és azokat az egyéb okmányokat, melyeket szükségességük vagy hasznosságuk miatt meg kell őrizni. Mindezt a megyéspüspök vagy megbízottja a látogatás alkalmával vagy más megfelelő időben meg kell hogy tekintse; ügyeljen a plébános, nehogy ez az anyag kívülállók kezébe kerüljön.
5.§. A régebbi plébániai anyakönyveket is gondosan őrizni kell a részleges jog előírásai szerint.”
 Szám: 225–2010.
Statisztikai adatok 2009-ből

    Az Apostoli Szentszék kérésére, ebben az évben is beküldtük főegyházmegyénk múltévi statisztikai adatait. Az összesített adatokat a Nunciatúrán keresztül továbbítottuk a Szentszéknek.
    Kihasználjuk az alkalmat, hogy ezúton is kinyilvánítsuk köszönetünket a Főtisztelendő Főesperes uraknak és Paptestvéreknek, a határidőre beküldött adatokért.
  Alább ismertetjük az elmúlt év legfontosabb statisztikai adatait. Ezek főesperesi kerületenként vannak feltüntetve, majd összesítve.

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE 2009–ES STATISZTIKAI ADATAI
főesperesi kerületekre lebontva

sor-
szám

főesperesi kerület hívek száma keresz-teltek

0-1

év

1-7

év

7 éven felüli bérmál-
tak
első-
áldozók

házasság-

kötések

tiszta vegyes temetések ellátva elltátatlan
1. Gyulafehérvár-Hunyad 14374 173 163 5 5 60 119 114  21  93  279  138  141
2. Szeben-Fogaras Erzsébetváros 5897 65 61 1 3 265 56 50 11  39  116  64  50
3. Sepsi-Barcaság 43256 491 403 61 27 633 396 269  94  175  481  280  203
4. Kézdi-Orbai 39556 505 437 50 18 86 433 192  125  67  640  382  258
5. Kolozs-Doboka 13873 183 156 19 4 0 79 81  20  61  284  160  124
6. Belső-Szolnok 6227 59 55 4 0 0 62 39  8  31  113  71  42
7. Aranyos-Torda 2557 22 120 2 0 0 16 13  1  12  44  28  16
8. Maros - Küküllő 33930 395 288 85 22 0 227 168  70  98  554  328  226
9. Alcsík-Kászon 22625 279 229 42 8 0 281 102  93  9  368  261  107
10. Felcsík 66269 815 746 47 22 108 803 344  298  46  790  621  167
11. Gyergyó 49046 506 475 22 9 94 448 239  196  43  747  523  224
12. Székelyudvarhely 55390 785 624 105 56 151 649 305 186 119 685 477 208
össz   353000 4278 3528 443 174 1397 3569 1916 1123 793 5101 3333 1766

 Szám: 304–2010.
Könyvajánlás

1.    – Megjelent A keresztény szerzetesség története című kiadvány – Ft. Msgr. Prof. Dr. Marton József szerkesztésében.
Ára – 12 lej. Beszerezhető a szerzőtől.

2.    – Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal című kiadványt – Ft. Msgr. Prof. Dr. Marton József szerkesztette.
Ára, keménykötésben – 25 lej, puha fedelű kötésben – 17 lej.
Megrendelhető a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesülettől.

3. – Az értelem fényével és a szív melegével című Erőss Alfréd emlékkötetet Farkas Zoltán unokaöccse és Dr. Jitianu Liviu, a kolozsvári Babeş–Bolyai Római Katolikus Teológiai Kar tanára szerkesztette.
Ára – 25 lej.

Az utóbbi két könyv a Szent István Társulat–Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg.
Megrendelhető a Verbum Egyesület kolozsvári elérhetőségein.

Gyulafehérvár, 2010. március 10.

†György s.k.
       érsek