IX. Körlevél - 2010. december 8.

D. a J. Kr!
Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

tartalom:

Karácsonyi körlevél 2010
Családpasztoráció támogatására perselyezés Szent Család vasárnapján
Bérmálási beosztás ismertetése
Gazdasági Tanács megújítása
Plébánosi vizsgát tettek
Vegyes vallású házasságokhoz újabb engedély
Kimutatás a vegyes vallású házasságokról
Statisztikai adatok beküldése


 

Szám: 1661–2010
Karácsonyi körlevél 2010

    (Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel körlevelem a hirdetések előtt.)

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

    Az adventi szentidőben Karácsonyra készültünk, emlékeztünk Jézus első eljövetelére. A liturgikus szövegek Jézus második eljövetelére is figyelmeztettek, mert nemcsak az évente visszatérő ünnepre készülünk, hanem az Urat várjuk, akiről a Hiszekegyben így valljuk: „Újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége”.
    Az első adventi várakozásunk Karácsonykor beteljesedett. Újra átéltük a karácsonyvárást, mely várakozás lényegében emlékezés volt: együtt éreztünk az ősökkel, az ószövetségi választott néppel, bűnbánatot tartottunk, együtt imádkoztuk a prófétával: „Harmatozzatok égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, jöjj el, édes Üdvözítőnk”. (vö. Iz 45,8)
    A második várakozásunk Karácsonytól és Pünkösdtől halálunkig, illetve a végítéletig tart. A megváltás megtörtént, de hátra van a beteljesülése az örök boldogságban. A hittudomány nyelvén ezt úgy fejezzük ki, hogy a „már” és a „még nem” feszültségében üljük meg adventünket, éljük le keresztény életünket. A kérdés csak az, hogy mit várunk életünkben, családunkban és a társadalomban… 
    A keresztség szentségében Isten gyermekei, a mennyország örökösei lettünk és a teljes Szentháromság birtoklásával lelkünk szentély lett. Egyéni életünket ennek megfelelően kell alakítanunk. Egyetlen ismertetőjelünk van: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) Istenszeretetemet csak a felebaráti szeretet gyakorlásával tudom bizonyítani. „A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.” (Mt 5,14) A közmondás szerint a hűlést és a szerelmet nem lehet rejtegetni, mert meglátszik az arcon. De így vagyunk kereszténységünkkel is. Szavaink, tetteink, egyszerű megjelenésünk tanúságtétel Istenről, aki maga a Szeretet. (1Jn 4,16)
    A főparancs minden mást magába foglal. A szeretetet elsősorban a családban kell megélnem. Szülők, gyermekek „kötelessége” a szeretet. Régen rossz, ha a szeretetet kötelezni kell. Annak szívből kell fakadnia. Éljünk a szentségekkel, mert elesett emberi természetünk a megváltás után is rászorul a kegyelem állandó támogatására, hogy meg tudja élni a szeretetet.
    A Miatyánkot csak többes számban lehet mondani. Mi vagyunk Jézus Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak a tagjai. Felelősek vagyunk egymás iránt: a munkahelyen, a táradalomban, ott, ahova a Gondviselés állított. Keresztény hitünk nem magánügy, hanem a keresztségben kapott küldetés testvéreimhez. A tanúságtétel a közéletben is kötelez, elsősorban életpéldával, de ha kell, szóbeli hitvallással is.
    Az Úr Jézus második eljöveteléről beszélve előjeleket is említ: földrengés, háborúk, katasztrófák. (Mk 13,21–27 stb.) Napjainkban mintha megsokszorozódtak volna ezek az előjelek… Valójában csak a tömegtájékoztatás sebessége gyorsult fel, és ezért perceken belül mindenről tájékozódunk. Ám az említett jelek mindig megvoltak és meglesznek a világ végéig. Ezért kéri az Úr Jézus, hogy várjuk állandó készenlétben eljövetelét, „mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát”. (Mt 25,13) Az állandó készenlét pedig a kegyelemben megélt hitvalló, tanúságtevő keresztény életet jelenti.
    Mindez összecseng azzal, hogy Advent I. vasárnapjától Főegyházmegyénk Pasztorális Terve alapján a „kommunió” évét tartjuk. Tudom, első hallásra a „kommunió” szó ismeretlenül hangzik, és a magyarázó lelkipásztori füzet nem jut el mindenkihez. A szó latin, communio, közösséget jelent, kapcsolattartást. Elég idéznem a lelkipásztori füzet előszavából Szent Jánost: „Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást”. (1 Jn 4,11) Ebben minden benne van: kereszténynek lenni, katolikus egyházközségben élni egyszerűen szeretetközösséget jelent, ahol „Isten szerelméért” (régi mondás = Isten iránti szeretetből) az egyházközség tagjai figyelnek egymásra. Itt felsorolhatnánk a kis katekizmusból az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit (Éhezőknek ételt adni, … stb.). Ezt jelenti a kommunió a gyakorlati keresztény életben.
    Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

    Gyulafehérvár, 2010. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

†György s.k.
         érsek
 


Szám: 1679–2010.
Családpasztoráció támogatására perselyezés Szent Család vasárnapján

    A házasság és a család az élet egyik legnagyobb és legszemélyesebb vállalkozása, melyet a házasság szentsége erősít. Országunkat különféle válságok sújtják, de ami ennél is nagyobb veszélyt jelent, hogy az ember morális válságban vergődik. Országos összesítésben a válások száma évről évre rohamosan nő Romániában, melynek fő okait a hűtlenségben és az alkoholizmusban kell keresnünk. Az erdélyi párok statisztikailag kevesebb eséllyel maradnak együtt a házasság után, mint az ország más részein élők. A legfrissebb adatok szerint régiószinten a Bánság és Erdély vezet a válások számában, ezeken a vidékeken százalékos arányban kétszer annyian válnak, mint pl. Olténiában (forrás: INS).
    A II. Vatikáni Zsinat kötelességünkké tette: „Azok (…), akik hatni tudnak a közösségekre és társadalmi csoportokra, erőteljesen sürgessék a házasság és a család helyzetének javítását”. (GS 52)
    Mi azzal a megvallással kezdjük az új egyházi évet is, hogy „a hit kegyelem, a család áldás, a gyermek jövő”.
    Évről évre egyre fontosabbá válik a családi kapcsolatokat erősítő pasztoráció, melyre főegyházmegyénkben a helyi zsinatot követően, 2002. óta szervezett formában is igyekszünk odafigyelni. A családpasztoráció komolyan vételével az ember méltóságát védjük, a házasságot oltalmazzuk, és a jövőt építjük.
    A főegyházmegyei családpasztoráció – az elmúlt hét esztendőben – kiépülésének első lépéseit tette meg. A családreferens lelkész munkáját 14 elkötelezett régiófelelős házaspár – önkéntes – munkája segíti. Az egyes kerületekben elindult jegyes kurzusok, a jegyes oktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/ édesapák, feleségek/édesanyák lelki napjait tartjuk főegyházmegyei szinten. A főegyházmegye családpasztorációs tevékenységét a www.csalad.ro oldalon követhetjük.
    Új lehetőség, hogy idén létrejött a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ, ami reményeink szerint még hatékonyabbá teszi a családok felé végzett szolgálatunkat. Felkérésünkre munkatársaink résztvesznek az országos munkacsoportban is, amely a 2011-ben esedékes Romániai Katolikus Egyházmegyék Család-találkozóját fogja előkészíteni.
    A Papi Szenátus 2005. őszi ülésén lehetővé tette, hogy minden esztendőben, Szent Család Vasárnapján, minden plébánia egy szentmise perselyadományát felajánlja a Pasztorális Bizottság – Családpasztorációs programjainak támogatására.
    2009-ben a plébániák perselyes gyűjtése erre a célra lehetővé tette, hogy az augusztusi táborunkba olyan családokat is meghívhattunk, akik 5-6 gyermeket nevelnek, évek óta nem vettek részt egyházmegyei, vagy egyáltalán lelkigyakorlatos rendezvényen. Most ezeknek a gyermekeknek és szüleiknek a nevében is szeretnénk köszönetet mondani az adakozóknak.
    Hasonló perselyezést idén is tartunk főegyházmegyénkben, 2010. december 26-án, Szent Család Vasárnapján. A begyült adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban szeretnénk összesíteni 2010. február 1-ig.
    Isten fizesse minden támogatásukat, adományaikat!
    „A házasság két személynek egészen intim és felelős én/te-közössége. Ez a közösség abban jellegzetes, hogy férfi és nő egymásra vannak utalva nemcsak fiziológiailag, nemcsak nemző vonatkozásban, hanem szellemi-erkölcsi területen is, az életfeladatok minden vonalán. Ez az a közösség, amikor személy adja át magát a személynek, fenntartás nélkül és örökre. Mert tárgyakat lehet használhatóságuk tartamára birtokba venni, de személyt csak örökre. A szeretet nem ismerhet alkut. A szeretet a sírig szól.” (Márton Áron: A keresztény házasságról)

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053 – Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor, Nr.61.
Tel.: 0265-250.270 (int.109); Fax: 0365-414.187;
Cod fiscal: 27225935
COD IBAN: RO48 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro; --- Email: cspkmvh@gmail.com;
 

†György s.k.
érsek


Szám: 1691–2010.
Bérmálási beosztás ismertetése

    A jövő évben bérmálás és főpásztori vizitáció a Belső-Szolnoki, Hunyadi és Székelyudvarhelyi kerületekben esedékes.
    Fent említett kerületekben, már az őszi hitoktatással párhuzamosan megkezdték a bérmálkozók felkészítését is.
    Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha lelkipásztori szempontok azt indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb december 31-ig jelezzék hivatalunknak.
    A bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15. év. Csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.
    Az alábbiakban közlöm az elkövetkező öt év bérmálási beosztását – főesperesi kerületekre leosztva:

2011    Belső-Szolnoki, Hunyadi, Székelyudvarhelyi kerületekben;
2012    Alcsík-Kászoni, Felcsíki és Marosi kerületekben;
2013    Kézdi-Orbai és Aranyos-Tordai kerületekben;
2014    Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi-Barcasági valamint Szeben-Fogarasi kerületekben;
2015    Küküllői, Kolozs-Dobokai és Gyergyói kerületekben.
 


Szám: 1635–2010.
Gazdasági Tanács megújítása

    Főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának mandátuma lejárt.
    A Főegyházmegyei Vagyonkezelő (Gazdasági Igazgató) előterjesztésére, ötéves mandátumi időre, 2015. december 31-ig bezárólag, a Gazdasági Tanácsba a következő személyeket neveztem ki:
    1. Ft. Dr. Holló László docens     –     Kolozsvár,
    2. Ft. Kovács Sándor kanonok, főesperes-plébános    –     Kolozsvár,
    3. Ft. Szabó Ákos plébános        –     Vajdahunyad,
    4. Tankó László közgazdász        –    Székelyudvarhely,
    5. Péterfi Attila közgazdász        –    Csíkszereda,
    6. Kedves Imre közgazdász        –     Csíkszereda,
    7. Komáromi Attila ügyvéd        –    Gyulafehérvár.

    A Gazdasági Tanács elnöke, a mindenkori főpásztor. Tevékenységüket irányításommal, az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 492–494., az 1273–1310. kánonjai, valamint Főegyházmegyénkben érvényes Szabályzat előírásainak tiszteletben tartásával fogják végezni.


Szám: 1629–2010.
Plébánosi vizsgát tettek

    Az érvényben lévő főegyházmegyei előírások értelmében, valamint az 521. kánon – 3.§. értelmében 2010. november 18-án eredményesen letették a plébánosi vizsgát:

    1. Adorján Imre    –    Gyergyóalfaluból,
    2. Madarász Attila    –    Szovátáról,
    3. Márton István    –    Gödemesterházáról,
    4. Szász János ifj.    –    Pusztakalánról,
    5. Tóth József        –    Barótról.

    Eredményes vizsgájukhoz ezúton is gratulálunk. Valamennyien használhatják a plébánosi címet, ha ennek megfelelő beosztást kapnak.
    A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és jobban elmélyítsék.
    A plébánosi vizsga szabályzatának 2.§.-ban ez áll:
    „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.
    Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.
    Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni.
    A magunk részéről csak kérni és buzdítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1675–2010.
Vegyes vallású házasságokhoz újabb engedély

    A korábbi évek gyakorlatához híven engedélyezzük a plébánosi feladattal megbízott lelkipásztoroknak, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak a 2011-es esztendőben is.
    Engedélyünk hivatkozási száma 1675–2010. mellyel ezt a fakultást a 2011-es esztendőre is meghosszabbítottuk – a korábbi feltételek mellett.
 


Szám: 1676–2010.
Kimutatás a vegyes vallású házasságokról

    1839–2009. számmal engedélyeztük lelkipásztorainknak, hogy – a megfelelő okmányok elkészítése után – a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak a 2011-es esztendőben. Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtuk meg, hogy az így megkötött házasságokról – a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.
    Ezúton emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket kötelezettségükre és kérjük, hogy plébániájukon 2010-ben megkötött vegyes vallású házasságokról az összesített kimutatást szíveskedjenek beküldeni hivatalunkba.


Szám: 1677–2010.
Statisztikai adatok beküldése

    Az eddigi gyakorlathoz híven, a 2010-es év statisztikai adatait január 15-ig kérjük beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, az alábbi szempontok szerint:
    – Katolikus hívek száma…………
    – 2010–ben megkereszteltek száma………
        – Ebből egy éven aluli………….....
        – 1–7 év közötti……………….......
        – 7 éven felüli…………………......
    – A megbérmáltak száma 2010–ben……...
    – Elsőáldozók száma 2010–ben………......
    – Egyházi házasságkötések száma 2010–ben……….
        – ebből tiszta………………………
        – vegyes…………………………...
    – Temetések száma 2010–ben…………….
        – ebből ellátva…………………......
        – ellátatlan…………………………

    A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik, és 2011. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához kell továbbítanunk. Ezen elvárásnak csak úgy tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha minden egyházközségből határidőre beküldik a kért adatokat. Az összesítést követően, körlevélben szoktuk közzé tenni az előző év – főegyházmegyénkre vonatkozó – statisztikai adatait, híveink tájékoztatására.

Gyulafehérvár, 2010. december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén.

†György s.k.
       érsek