Körlevél I. - 2013. január 25.

Tartalom

Köszönet a 2012. évi támogatásért és helytállásért
Cím és névváltozás az érseki hivatalban
Jubiláns papjaink 2013-ban
Papi lelkigyakorlatokon való részvétel szorgalmazása
Papi lelkigyakorlatok időpontja 2013-ban
Papi rekollekció időpontjai 2013-ban
Bérmálások 2013-ban
Plébánosi vizsga időpontja
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés
Abortuszt elkövetők feloldozására újabb engedély
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
HIT-ferencia nevű nagyváradi előadássorozatra meghívó
Gazdasági Osztályunk közleményei
Elhunyt papok 2012-ben


Szám:129–2013.

Köszönet a 2012. évi támogatásért és helytállásért

A jó Isten végtelen kegyelméből megérhettük a 2013-as esztendőt. Év végi hálaadásunk alkalmával, visszatekintettünk a mögöttünk hagyott esztendőre, a megtett útra.

A 2012-es esztendő, a számok tükrében is nehéz esztendőnek bizonyult. Sajnos a gazdasági élet nem mutatott az elmúlt év folyamán semmiféle pozitív elmozdulást, sőt még süllyedtek a mutatók. Évzártakor, mi – hívő keresztények – hálát adtunk a gondviselő Istennek eredményeinkért, megvalósításainkért.

A jó Isten után, főpásztorként köszönetet mondok valamennyi Kedves Testvéremnek, a fáradozásért, a sok jószándékért, a nehézségek vállalásáért, az együttműködésért és támogatásért.

Köszönet illeti Tisztelendő Testvéreimet az elmúlt esztendőben végzett lelkiismeretes és felelős szolgálatért, a feladatok vállalásáért és helytállásért… Köszönet az Úr szőlőjében kifejtett fáradozásaitokért. A jó Pásztor áldása kísérjen ebben az esztendőben is!

Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy az elmúlt évben is, komoly áldozathozatal árán vállalták egyházközségük fenntartását, mind anyagiakkal, mind munkájukkal.

A plébániájuk fenntartása mellett felvállalták a Központi Intézményeink – nevezetesen: Érseki Hivatalunk, Papnevelő Intézetünk, katolikus iskoláink, valamint szórványplébániáink támogatását. Őszinte köszönetet mondok a különböző gyűjtések adományaiért is. Tudom, hogy mindezt az evangélium szellemében tettétek, megszívlelve a mi Urunk szavait: amit eggyel is e kicsinyek közül tettetek, azt nekem tettétek.

Köszönet jár a külföldi segélyszervezeteknek, a nyugatiaknak és az Anya-országiaknak, a Nemzeti Örökségvédelmi Intézetnek a különböző formájú támogatásokért. Köszönöm a hazai Vallásügyi Államtitkárság-nak a jó együttműködést, az államsegélyeket, valamint a pályázati pénzforrásokat, amelyek-ben plébániáink részesülhettek. Köszönetet mondok a megyei önkormányzatok, polgár-mesteri hivatalok vezetőinek is, hogy plébániáink, templomaink az elmúlt esztendő-ben is élvezhették nagylelkű támogatásaikat.

Mindezekért a jótettekért Isten bőséges áldása szálljon mindannyiukra.

    Íme, néhány bevételi adat tájékoztatás-ként a 2012-es esztendőből:

2012

Lei

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

2.111.147

Román

államtól

Vallásügyi Államtitkárság

Fizetésekre

8.787.764

Pályázatok plébániáknak

210.000

Megyei Tanácsok

Pályázatok plébániáknak

960.900

Nemzeti Örökségvédelmi Intézet

Plébániák

406.800

Plébániáktól

1.406.000

Más

forrásokból

kamat, szponszorizálás

175.000

gazdasági tevékenység

307.l80

kiadványok

163.400

Egyházmegyei segélyalap

315.000

Házbérek

1.269.000

Összesen:

16.110.191

A köszönetek mellett nem mulaszthatom el, hogy felkérjem és buzdítsam Kedves Paptestvéreimet és Híveimet arra, hogy az elkövetkezendőkben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamint Főegyházmegyénk támogatásáról. Tudjuk, hogy híveink közül sokan rászorulnának a támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebb a jó Isten előtt.

Ismételten kívánok mindenkinek Istentől megáldott újesztendőt, hogy ebben az évben is a gondviselő Isten akaratában megnyugodva, a kegyelemmel együttműködve élhessünk.

Hálám és megbecsülésem jeleként, szeretettel küldöm Tisztelendő Testvéreimnek és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2013. január 12.

†György s.k.
          érsek

 


Szám: 131–2013.
Cím és névváltozás az érseki hivatalban
     
Eddig a Paptestvérek is kézhez kapták megújított sematizmusunkat – A GYULA-FEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE NÉV- ÉS CÍMTÁRA 2012 – újranyomtatott változatát.
Érseki Hivatalunkon belül, a jelenlegi „Organigramma” alapján, két főosztály működik:
1. – Adminisztratív és Személyzeti Osztály,
2. – Gazdasági Osztály (v.ö. Sematizmus 19.o.)
A Hivatalon belüli tevékenységek, a fent említett két Osztály keretében szerveződnek.
    Az Adminisztratív és Személyzeti Osztály vezetője az Irodaigazgató, akinek tevékenységét a C.I.C. 482–491. kánonjai szabályozzák.
    A Gazdasági Osztály vezetője a Vagyonkezelő vagy Ökonomus. A rá vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a C.I.C. 492–494., valamint 1273–1289. kánonjai tartalmazzák.
    Külön ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy a cím- és névváltozás a tevékenységet nem érinti. Az ügyintézés továbbra is, az eddigihez hasonló formában történik. Mostani intézkedésünkkel próbáltunk visszaigazodni az Egyházi Törvénykönyvben használt megnevezésekhez.Szám: 60–2013.
Jubiláns papjaink 2013-ban

A jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek szentelésük 25., 50., illetve 70., évfordulójára.
Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 4 1999, 73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit.
(Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)

EZÜSTMISÉSEK (25 év):
1.    Blás Sándor – Kunágota (Magyarország)
2.    Ferencz Antal – Gyergyócsomafalva
3.    Páll József P. Leó OFM –    Szászsebes
4.    Rózsa Gáspár – Deményháza
5.    Orbán Sándor – Mezőkovácsháza (Magyarország)

ARANYMISÉSEK (50 év):
1.    Bíró László nyug. plébános – Hegyközpályi
2.    Csiszér Albert-András – Brassó-Belváros
3.    Gajdó Zoltán – Sepsiszentgyörgy
4.    Máthé Ferenc – Székelyudvarhely / Pastor Bonus Papi Otthon
5.    P. Gyurás István SJ – Székelyudvarhely / Pastor Bonus Papi Otthon

RUBINMISÉSEK (70 év)

1.    Orbán László – Gyergyószentmiklós / Szent Erzsébet Öregotthon
2.    Ferencz Béla P. Ervin OFM – Szárhegy

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2013. június 19-én, szerdán – Gyulafehérvárra, más egyházmegyés jubilánsokkal együtt.

Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel meghittebbé tegyük ünneplésünket.
 Szám: 144–2013.
Papi lelkigyakorlatokon való részvétel szorgalmazása
     
A hatékony és hiteles lelkipásztori munka előfeltétele, hogy a szolgálatot végzők naponta használják a kegyelem eszközeit, teljesítsék klerikus státusukból fakadó kötelezettségeiket. Csak ez által válhatnak a küldetést adó Krisztus méltó megjelenítőivé az emberek között.

    Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) 276. kán. – 2. §.-ának 4. pontjában ez áll:
    „…ugyancsak kötelesek a lelki-gyakorlatokon való részvételre, a részleges jog előírásai szerint”.

    Főegyházmegyénkben kialakult rend szerint, legalább háromévente lelki-gyakorlaton vesznek részt papjaink.

    Érseki hivatalunk pontos nyilvántartást vezet a részvételről. Az általunk szervezett lelkigyakorlaton résztvevőket, tőlük függetlenül nyilvántartásba vesszük. Az egyénileg vagy más helyen tartott lelkigya-korlatot, a beküldött igazolás alapján jegyezzük.

    Nyilvántartásunk szerint, jónéhány Paptestvér esetében, három évnél nagyobb kimaradás szerepel. Ezeket a Paptestvéreket, külön levélben is emlékeztetni fogjuk kötelezettségükre.

    Egyben kérésünket is megfogal-mazzuk azok iránt, akik máshol vagy magán lelkigyakorlaton vesznek részt, hogy igazoló okmány beküldésével jelentsék hivata-lunknak, hogy lelkigyakorlatot tartottak.

    Ne feledjük Szent Pál apostol örök érvényű figyelmeztetését. Vigyázzak, „hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.” (1 Kor 9,27).
 Szám:132–2013.

A papi lelkigyakorlatok programja 2013-ban az alábbi beosztás szerint alakul:
1.–Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón a Ferences Kolostorban:
2013. június 24. déltől – június 27. délig.

A lelkigyakorlatot Ft. Németh László pápai prelátus, lipóti plébános vezeti.
Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a Ferences Kolostornál.
   
A részvétel napi költsége: 50 lej.

Őszi lelkigyakorlatot nem terveztünk, mert az utóbbi időben nem volt rá igény. A külföldről hívott lelkigyakorlatos vezetőt nem lehet bizonytalanságban tartani.

A Csíksomlyói Ferences Rendház úgy döntött, hogy az általuk szervezett lelkigyakorlatot nem hirdetik meg, szeretnék, ha csak az övéik számára korlátozódna.

2.–A jezsuita atyák is vállalnak lelkigyakorlat vezetést a Paptestvérek kisebb csoportja részére.

Háromnapos lelkigyakorlatra fogadnak felváltva, Kolozsváron, a Manréza központban és Csíkszentdomokoson, a Szent Margit házban (Segítő Nővéreknél).

Ezekre a lelkigyakorlatokra 2 illetve 4 személy jelentkezhet. A lelkigyakorlatos kísérő P. Szőcs-E. László SJ atya.

Minden hónap első pénteke utáni hétfőn kezdődik a lelkigyakorlat, este 7 órától vacsorával, és tart péntek reggelig.

Kolozsvári időpontok:
–    március 4–8-ig,
–    május 6–10-ig,
–    július 8–12-ig,
–    szeptember 9–13-ig,
–    november 4–8-ig.
Csíkszentdomokosi időpontok:
–    február 4–8-ig,
–    április 8–12-ig,
–    június 10–14-ig,
–    augusztus 5– 9-ig,
–    október 7–11-ig.
       Bejelentkezni a 0742–742167-es számon, vagy lesztaltal@gmail.com címen lehet. 


Szám: 93–2013.
Papi rekollekció időpontjai 2013-ban
   
Visszatérő probléma, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek, különböző okokra hivatkozva, távol maradnak.

Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

A fenti nehézség elkerülése érdekében, az alábbiakban közöljük a papi lelkinapok, kerületekre leosztott időpontjait.
 

Rekollekciós központ  Nagyböjti lelkinap Tavaszi tanulmányi, lelkinap Őszi tanulmányi, lelkinap Adventi lelkinap
Marosvásárhely március 4  május 13 szeptember 23 december 9
Gyergyószentmiklós március 5 május 14 szeptember 24 december 10
Csíksomlyó március 6  május 15 szeptember 25 december 11
Székelyudvarhely március 7  május 16 szeptember 26 december 12
Kézdivásárhely március 4  május 13 szeptember 23 december 9
Sepsiszentgyörgy március 5 május 14 szeptember 24 december 10
Kolozsvár március 6 május 15 szeptember 25 december 11
Gyulafehérvár március 7 május 16 szeptember 26 december 12

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy bizonyos helyeken, a lelkinap érdemi időtartama is egyre zsugorodik. Ezért emlékeztetőül mostani körlevelünkben is közöljük Isten Szolgája Márton Áron püspök egy 1976-ban kiadott rendelkezésének (Szám: 26–1976) erre vonatkozó részletét: „Ahol a lelkinap 10 órakor koncelebrációs misével kezdődik, utána következzék az elmélkedés, majd szünet a reflexióra és gyónási alkalom. 11 órakor az előadás és – ha van – ½ 2 vagy 2 órakor a közös ebéd, hogy legyen idő a hozzászólásokra. Az elmélkedésen csak papok vehetnek részt.”

Ismételten felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1 Kor 9,27).
 


Szám: 45–2013.
Bérmálások 2013-ban
     
Ebben az évben bérmálást végzünk az Aranyos-Tordai, valamint a Kézdi-Orbai főesperesi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alábbi beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A fíliák igény-szerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.

Kihasználom az alkalmat, hogy néhány lényeges szempontra is felhívjam Paptestvéreim figyelmét.

A bérmálási fogadás, a lehető leg-egyszerűbb formában történjék.

A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontos-ságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal, szavalatokkal stb. ne nyújtsák a liturgia keretét.

Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.

Kerüljük a túlzást mindenben! Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő testvéreinkre.

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.

 
   
KOLOZSVÁRON:
1.    Április    27    szombat    de. 9    Kolozsvár–Szent Mihály
2.    Április    27    szombat    du. 5    Kolozsvár–Kálvária
3.    Április    28    vasárnap    de. 9    Kolozsvár–Piarista templom (román)

ARANYOS–TORDAI KERÜLETBEN:

4.     Április    28    vasárnap    du. 5    Torda
5.    Április    29    hétfő    de. 10    Harasztos
6.    Április    29    hétfő    du. 5    Tordatúr
7.    Április    30    kedd    de. 10    Sinfalva
8.    Április    30    kedd    du. 5    Alsójára
9.    Május     1    szerda    de. 10    Marosludas
(látogatás Marosbogátra)
10.    Május     1    szerda    du. 5    Mezőszengyel
11.    Május     2    csütörtök    de. 10    Felvinc
12.    Május     2    csütörtök    du. 5    Marosújvár
13.    Május     3    péntek    de. 10    Aranyosgyéres
14.    Május     3    péntek    du. 5    Aranyosegerbegy

15.    Május     4    szombat    de. 10    Székelyudvarhely–Szent Miklós
16.    Május     4    szombat    du. 5    Sepsiszentgyörgy–Őrkő
17.    Május     5    vasárnap    de. 10    Sepsiszentgyörgy–Szent József
18.    Május     5    vasárnap    du. 5    Sepsiszentgyörgy–Krisztus Király

KÉZDI–ORBAI KERÜLETBEN:
19.    Május     6    hétfő    de. 10    Lemhény
20.    Május    6    hétfő    du. 5    Nyújtod
21.    Május    7    kedd    de. 10    Kédiszentkereszt
22.    Május    7    kedd    du. 5    Bélafalva
23.    Május    8    szerda    de. 10    Szentkatolna
24.    Május    8    szerda    du. 5    Hatolyka

Május 10–14-ig Püspökkari Konferencia (CER Plenaria) Nagybányán
25.    Május    15    szerda    du. 5    Zabola
26.    Május    16    csütörtök    de. 10    Kézdimartonos
27.    Május    16    csütörtök    du. 5    Ojtoz

28.    Május    19    Pünkösdvasárnap    de. 10    Csíkszereda–Szent Kereszt
29.    Május    19    Pünkösdvasárnap    de. 10    Gyergyószentmiklós–Szent Miklós
30.    Május    19    Pünkösdvasárnap    du. 5    Háromkút
31.    Május    20    Hétfő    de. 10    Kézdiszentlélek (templombúcsú), látogatás Kiskászonba
32.    Május    20    Hétfő    du. 5    Martonfalva
33.    Május    21    Kedd    de. 10    Altorja
34.    Május    21    Kedd    du. 5    Feltorja
35.    Május    22    szerda    de. 10    Alsócsernáton
36.    Május    22    szerda    du. 5    Felsőcsernáton
37.    Május    23    csütörtök    de. 10    Sárfalva
38.    Május    23    csütörtök    du. 5    Kézdialmás
39.    Május    24    péntek    de. 10    Kézdikővár
40.    Május    24    péntek    du. 5    Kézdiszárazpatak
41.    Május    25    szombat    de. 10    Gelence
42.    Május    25    szombat    du. 5    Haraly
43.    Május     26    vasárnap    de. 10    Kézdivásárhely–Kanta (templombúcsú)
44.    Május    26    vasárnap    du. 5    Kézdivásárhely–Boldog Özséb
45.    Május    29    szerda    de. 10    Imecsfalva (látogatás a fíliákba)
46.    Május    29    szerda    du. 5    Tamásfalva
47.    Május    30    csütörtök    de. 10    Esztelnek
48.    Május    30    csütörtök    du. 5    Csomortán
49.    Május    31    péntek    de. 10    Futásfalva
50.    Május    31    péntek    du. 5    Zágon
51.    Június    1    szombat    de. 10    Ozsdola
52.    Június    1    szombat    du. 5    Bereck
53.    Június    2    vasárnap    de. 10    Kovászna
54.    Június    2    vasárnap    du. 5    Kommandó


Szám: 124–2013.
Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni. Ismételten az érdekeltek tudomására hozzuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A plébánosi vizsgára 2013. november 14-én, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron. A vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és ennek folytán jobban elmélyítsék.

Megismételjük korábbi rendelkezésünk ide vonatkozó részét:

A plébánosi vizsga szabályzatának 2.§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

A magunk részéről csak kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.
 


Szám: 125–2013.
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés

Emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez – minden esetben – mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítésének igazolását (szabad-egyezség, jegyzőkönyv).

Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.
 


Szám: 126–2013.
Abortuszt elkövetők feloldozására újabb engedély
    
Mostani rendelkezésemmel – főegyházmegyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező valamennyi Paptestvéremnek – megújítom a korábban adott, külön felhatalmazást, az abortusz feloldozásához, a 2013-as esztendőre.

Nyomatékkal kérem a gyóntató atyákat, hogy minden esetben hangsúlyozzák, hogy a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a bűnbánónak. Alkalmazzanak megfelelő elégtételt. A gyónó lelkiállapotát szem előtt tartva, tudatosítsák a bűn súlyosságát.


Szám: 127–2013.
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
     
Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. Erre Gyulafehérváron kerül sor 2013. február 14-16. között. A résztvevők szándékukat február 10-ig jelentsék a Hittudományi Főiskola irodáján.

A továbbképző programja február 14-én, csütörtökön 15 órakor kezdődik Veni Sancteval, a teológia kápolnájában. A lelkigyakorlatos továbbképző moderátora Nagyontisztelendő Sebestyén Péter szentszéki tanácsos, marosvásárhelyi plébános (Szt. Imre).

Szeretettel arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy erre az időre szabadságolják kántoraikat és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket.
Részvételi díj 150 lej.
 


Szám: 102–2013.
HIT-ferencia nevű nagyváradi előadássorozatra meghívó
     
A Nagyváradi Püspökség, a Hit Évében előadássorozatot szervez papok és világiak számára HIT-ferencia néven.

A megnyitó előadásra 2013. február 6-án kerül sor, a Püspöki Palota Dísztermében.

Elsősorban Paptestvéreknek kínálták fel a részvétel lehetőségét.

Jelentkezni lehet Ft. Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgatónál a 0743–769–631-es telefonszámon vagy kfzsolt@libero-it e-mail címen.

A konferenciával kapcsolatos egyéb részleteket érseki hivatalunk honlapján találják meg az érdeklődők.
 


Szám: 145–2013.
Gazdasági Osztályunk közleményei

1.–Ingatlanok eladása

A múltban előfordult visszaélések és mulasztások elkerülése érdekében, felhívjuk Paptestvéreink figyelmét arra, hogy jó gazdaként, az egyháztanáccsal egyetértésben, az egyház javainak a védelmezői, megőrzői és gyarapítói legyenek.

Egyházi tulajdont képező ingatlan eladására csak végszükségben, és megalapozott indoklással kerülhet sor.
   
Az ügyintézés menete röviden:
a.)    A plébános az egyháztanács elé terjeszti a szóban forgó ügyet. Az egyház-tanács dönt e kérdésben, amely minden esetben jegyzőkönyvbe kerül.
b.)    Pozitív döntés esetében, a jegyző-könyvet, megfelelő magyarázó és kiegészítő iratokkal fel kell terjeszteni az Érseki Hivatalba.
c.)    A kérdésben végleges döntést a Gazdasági Tanács hoz, az előterjesztett érvek alapján.
d.)    Csak a pozitív elbírálást/döntést követően adja meg a főpásztor (a Gazdasági Tanács elnöke) az eladásra vonatkozó engedélyt. Ez minden esetben írásban történik.
e.)     Az eladásból származó összeget be kell vételezni az egyházközség pénztárába, az érvényben lévő előírások értelmében.

Minden ettől eltérő ügyintézés visszaélésnek és törvénytelenségnek minősül, amely után megfelelő büntetés alkalmazható.

Vigyázzunk, hogy az őseinktől ránk maradt örökséget, jó sáfárként kezeljük és őrizzük meg az utókornak.
   
2.–Központi járulékok kiszámítása

A plébániák költségvetéseinek készítésénél, a központi járulék kiszámításakor, a hívek reális létszámát kell alapul venni.

Nem egy esetben előfordult, hogy a statisztikai adatok között megadott lélekszámnak nem felel meg az előirányzott központi járulék. Ennek összege lényegesen kisebb, a valós mutatókhoz viszonyítva.

Örvendetes dolog, hogy ezen a téren kis plébániáink élen járnak, jó példát mutatva a tehetősebb egyházközségeknek.
 


Szám:1–2013.
Elhunyt papok 2012-ben

 
1.    P. SZŐKE JÁNOS SDB szalézi atya, többek között az 1. Sz. Márton Áron püspök, hitvalló boldoggá avatási per római posztulátora, szatmári és nagyváradi kanonok, kolozsmonostori c. apát, életének 85., szerzetesi hivatásának 68., papságának 58. évében elhunyt Budapesten, 2012. január 6-án, Vízkeresztkor. Szülőhelyén, Csorváson (Gyula mellett) temették az Újtemetőben levő családi sírboltba 2012. január 23-án, hétfőn.

2.    SIMON JÓZSEF malomfalvi plébános, életének 61., papságának 36. évében, 2012. február 13-án, hétfő reggel váratlanul elhunyt a malomfalvi plébánián. Szülőfalujában, Máréfalván temették a családi sírhelyen, 2012. február 15-én, szerdán.

3.    KOSZA VILMOS tb. kanonok, tb. főesperes, nyug. csíkszentmártoni plébános, életének 83., papságának 55. évében 2012. május 5-én, szombaton hosszas betegség után elhunyt. Csíkszenttamáson, szülőfalujában temették a templomkerítésben, 2012. május 8-án, kedden.

4.    SZABÓ FERENC tb. esperes, nyug. feltorjai plébános, életének 85., papságának 56. évében 2012. június 26-án, kedden elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban. Ugyanott, a temetőben helyezték örök nyugalomra, 2012. június 28-án, csütörtökön.

5.    SZILÁGYI ISTVÁN tb. kanonok, c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 93., papságának 69. évében 2012. július 16-án, hétfőn elhunyt a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Otthonban. Temetése szülőfalu-jában, Gyergyócsomafalván a temetőben, pap unokaöcsével készült kettős sírban, 2012. július 19-én, csütörtökön.

6.    Dr. NAGY JÓZSEF teológiai tanár, a Hittudományi Főiskola tanulmányi igazgatója, a Romániai Katolikus Magyar Bibliatársulat alapító elnöke, Mária Művében a kispapok országos elöljárója (Amato), életének 48., papságának 24. évében 2012. július 24-én váratlanul elhunyt Egerben, fokoláré táborban. Gyermekkora óta türelemmel viselt súlyos asztma okozta halálát. Szülőfalujában, a gyergyóalfalvi temetőben, édesapja és testvére mellé temették, 2012. július 30-án, hétfőn.

7.    BENEDEK ANDRÁS P. DOMOKOS OFM ferences atya, nyugalmazott tartományfőnök (főatya), életének 83., rendbelépésének 65., papságának 56. évében 2012. december 20-án, csütörtökön elhunyt Déván. Ugyanott, a temetőben helyezték örök nyugalomra, 2012. december 22-én, szombaton.

R. i. p.!
 

A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!

Gyulafehérvár, 2013. január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén.

†György s.k.
     érsek