II. körlevél (húsvéti)

Tartalom:

Húsvéti körlevél

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása


Szám: 454–2013.

Húsvéti körlevél

 

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén – a hirdetések előtt – olvassák fel.

 

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A Feltámadás örömünnepén zarándokoljunk el lélekben a Szentföldre, a Galileai-tenger partjára. Az Úr Jézus föltámadása után még negyven napon át megjelent övéinek, egészen a Mennybemeneteléig. Egy alkalommal a tenger partján jelent meg apostolainak. A Föltámadott háromszor kérdezi meg Szent Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” (Jn 21,15) Szent Péter megrázkódik. Tudja, hogy a háromszori kérdés hármas tagadásának a jóvátételét szolgálja... Néhány nappal azelőtt, az Utolsó Vacsorán, a Megváltó bejelentette, hogy egy közülük elárulja őt. És akkor magában bízva erősködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha.” (Mt 25,33) Még aznap éjjel a főpap udvarában háromszor tagadta meg Mesterét. Most már nem hivatkozhat magára, önbizalmára. A tények rácáfoltak. De még mindig ott van a lehetőség: egyedül Jézusban bízni. „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,17)

Ne ítéljük el Pétert, mert még nem történt meg a megváltás, még nem jött el a Szentlélek! És mi? A keresztség eltörölte lelkünkről az áteredő bűnt, Isten gyermekei és a mennyország örökösei lettünk, lelkünkben szállást vett a teljes Szentháromság a megszen-telő kegyelemmel. A bérmálás szentségében a Szentlélek kent fel hét ajándékával hitvalló, felnőtt kereszténnyé. Mégis, nem csak háromszor tagadjuk meg az Urat, hanem minden alkalommal, amikor halálos bűnt követünk el. De nekünk is rendelkezésünkre áll a bűnbánat szentsége, a szentgyónás, hogy újra meg újra megvalljuk: „Uram, te mindent tudsz, te azt is tudod, hogy szeretlek.” És boldogan hallhatjuk a feloldozás szavait: „Bűneid meg vannak bocsátva, menj, de többé ne vétkezzél.”

Az Úr Jézus a hármas szeretetvallomás mindegyike után hozzáteszi: „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!” Szent Péter megérti, hogy a Feltámadott most teljesíti ígéretét, amelyet neki tett Fülöp Caesareája vidékén: „Te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 16,18-19) Pünkösdkor elküldi a Vigasztaló Szentlelket, aki „megtanít benne-teket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Mt 14,26) Az Egyház Jézus Krisztus titokzatos teste. Ő a fő, a Szentlélek a Lelke, mi tagjai vagyunk, de van Édesanyja is, a Boldogságos Szűz Mária. Az Egyház vezet minket a keresztény életúton, erősít minket a szentségek közvetítette kegyelmekkel, és mutatja az utat a mi feltámadásunk felé, az örök boldogságba. Mindezt a Húsvét tette lehetővé.

A szikla pedig, amelyre az Egyház épült, Szent Péter és utódai. A Pápa, vagyis Róma püspöke az élő Péter. Az Úr Jézus ígérete és a Szentlélek vezetése alapján hisszük, hogy amikor az Egyház legfőbb tanítójaként nyilatkozik hit és erkölcs dolgában, akkor tévedhetetlen. Ezért nem zavar minket semmiféle állítólagos figyelmeztetés vagy világvégére vonatkozó jövendölés, mert mi a Krisztus rendelte sziklán állunk, a világvége idejét pedig azért nem nyilatkoztatta ki az Úr Jézus, hogy mindig készenlétben álljunk. „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát”, mondta a Megváltó. (Mt 25,13)

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy nekünk adta XVI. Benedek pápát, aki öregen is, betegen is vállalta a terhet, mert abban Isten akaratát látta. Nyolcévi kemény munka után lemondott, mert Isten színe előtt kiimádkozta a tisztánlátás kegyelmét, hogy már nincs ereje teljesíteni a nagy küldetést. Ő ajándékozta meg szomszéd egyházmegyéinket két boldoggá avatással (Bogdánffy Boldog Szilárd és Scheffler Boldog János vértanú püspökökkel). Kérjük Istent, hogy imádságnak szentelt élet-alkonya végén ő is hallhassa az Úr Jézus szavát: „Jól van, te hűséges, derék szolga… menj be urad örömébe.” (Mt 25,21)

Hálaéneket zengve köszönjük meg az Úrnak új Szentatyánkat, Ferenc pápát. Ő az első dél-amerikai és az első jezsuita pápa! Vezesse a Szentlélek, hogy teljesíthesse a Szent Péternek adott krisztusi megbízatását: „erősítsd majd meg testvéreidet” (Lk 22,32) „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” (idézet a szentmise szövegéből).

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

               

Gyulafehérvár, 2013. március 31-én, Urunk Feltámadásának főünnepén

 

                                                                                                                             †György s. k.

                                                                                                                             érsek


Szám: 480–2013.

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Ebben az évben is megtartjuk székesegyházunkban a hagyományos nagycsütörtöki olajszentelő szentmisét.

A délelőtt 10 órától kezdődő szentmise az egyházmegye papságának közös ünnepe.

Az olajok megszentelése és a papi ígére-tek megújítása kiváló alkalom arra, hogy egyház-megyénk papsága, s az egyházmegyében működő szerzetes atyák a főpásztorral közösen mutassák be a szentmisét. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint ez az Eucharisztia ünneplésének a legteljesebb formája.

Szeretettel hívjuk és várjuk Főegyház-megyénk valamennyi papját, a szerzetesekkel és nyugdíjasokkal egyetemben.

Ez a nap egyben főegyházmegyei ministráns és hittanos zarándoklat napja is.

Az ünnepségre jövő Paptestvérek hozzanak magukkal albát és fehér stólát. A szentmise előtt, az érseki palotában minden jelenlévő Paptestvér kazulát kap. Beöltözés után körmenetben vonulunk be a székesegyházba.

A szentmise után ünnepélyes körmeneten hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek járó szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palotába, hogy a sürgető feladatok ellenére – ha rövid ideig is – együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapé keretében.


Szám: 481–2013.

Nagypénteki persely a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására

Az Apostoli Szentszék felkérésére szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét ebben az évben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk.

A szokáshoz híven, a gyűjtésből szár-mazó összeget adják le a főesperesi hivatalba jegyzőkönyv ellenében, ahonnan továbbítják az érsekség gazdasági osztályára.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az így begyűjtött adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől, amelynek tartalmát a sajtóban is közzétesszük.

 


Szám: 340–2013.

Hargitafürdői lelkigyakorlat a Pálosok szervezésében

Erdély természeti kincsekkel megáldott ősi hegyén, a Hargitán, ezen belül is Hargitafürdőn, több mint 1300 méteres magaslaton, elcsendesedésre hívunk minden érdeklődőt, aki szeretné a Nagyhét misztériumát még jobban megérteni. Lehetőség nyílik arra, hogy a szent liturgián keresztül mélyebben átéljük kereszténységünk legfontosabb ünnepé-nek lényegét, csendes szentségimádásban az Úrtól békére leljünk, szentgyónásunkat elvégez-zük, a táj szépségében gyönyörködjünk.

A lelkigyakorlatot, az ideiglenesen Hargitafürdőn tartózkodó, egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend tagjai – a pálos szerzetesek – tartják, Bátor Botond és Balla Barnabás atyák vezetésével. (www.palosrend.hu)

A program nagycsütörtökön, március 28-án délután kezdődik (megérkezés legkésőbb 16 óráig) és március 31-ig, húsvétvasárnapig, a fél 10-kor kezdődő ünnepi szentmise befejezéséig tart.

A lelkigyakorlatra jelentkezni lehet a következő telefonszámokon: 0742599559 – Romániából, +40742599559 – külföldről, vagy a palosbotond@palosrend.hu e-mail címen.

Részvételi díj: 120 lej, amely magába foglalja az étkezést és a szállást a következő-képpen: csütörtökön vacsora, pénteken és szombaton reggeli – ebéd - vacsora, vasárnap reggeli. Aki vasárnap még szeretne tovább maradni, Hargitafürdön több panzió van, ahol elfogadható áron lehet ebédelni.

A szobák elosztása: 3, 2, 5, 6, 6, 11, 4+3 fő/szoba. Az 5, 6, 11-es szobáknak saját fürdőjük van, míg a többinek közös fürdő. A jelentkezésnél vegyük figyelembe, hogy közös hálók lesznek, a férfiak és nők számára külön-külön szobákban.

Részletek az alábbi honlapon:

http://taborhegy.ro/kozossegi-haz/

                Amire készülni kell:

 • Mindenki hozza magával az Éneklő Egyház, a Dicsérjétek az Urat énekeskönyveket, a Szentírást és jegyzetelésre alkalmas eszközöket.
 • Nagycsütörtök estétől, az esti szertar-tást követően egészen nagyszombat estig teljes szilenciumot, vagyis csendet tartunk. Erre különösképpen ügyeljünk a lelkigyakorlat sikere érdekében!
 • Ennek megszegése esetén – az esetleges számonkérés miatt – reklamációt nem fogadunk el. Sok szeretettel várják a jelentkezéseket – a hargitafürdői Pálosok.

Szám: 459–2013.

Papi Szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülésére 2013. április 9-én kerül sor az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

A Szenátus fő napirendi pontja: A végső dolgokkal kapcsolatos hiedelmek terjedése, a „Nagy Figyelmeztetés” és az erre adott katolikus válasz, a helyes lelkipásztori viszonyulás kialakításával.

Paptestvéreim is beküldhetik javaslatai-kat, meglátásaikat a napirenddel, vagy más, fontosnak tartott témakörrel kapcsolatosan.

Beküldési határidő: 2012. április 5.


               

Szám: 348–2013.

Kántorvizsga időpontja

A Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartanak azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után, kántori oklevelet szeretnének szerezni.

A kántorvizsgára folyó év július 15-16 között kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián.

A vizsga kezdete: július 15-én, 1300 óra.

Jelentkezni a Bizottság titkáránál lehet, a Segédpüspöki Hivatalban, vagy Geréd Vilmos karnagy-kántor úrnál.

A vizsgadíj: 50 RON.

Szállást és kosztot – elfogadható áron – a plébánia biztosít.

A vizsgával kapcsolatos egyéb részletekért az érdekeltek forduljanak a Segédpüspöki Hivatalhoz.


Szám: 461–2013.

Papi zarándoklat a Hit évében

A Gyulafehérvári főegyházmegye, a Szatmári, Nagyváradi és Temesvári egyház-megyék papjai részére dél-olasz zarándoklatot szerveznek a Hit évének méltó befejezésére.

A zarándoklat lelki jellege abban is megmutatkozik, hogy kerüli a nagy turistaforgalmú központokat, a látványosság keresését.

2013. október 18 és 26 között kerülne sor a zarándoklatra, amelyre csak papok jelentkezhetnek.

A zarándoklat programja:

1. nap: Indulás éjszaka, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, szállás elfoglalása Nagykanizsán.

2. nap: Továbbutazás, Padovában, Szent Mandics Lipót kegyhelyén imádkozunk, szentmise. Továbbutazás, szállások elfoglalása Assisi-ben (2 éj).

3. nap: Teljes napunkat Assisiben töltjük. Szent Ferenc és Szent Klára életének főbb helyszíneire látogatunk – San Damiano templom, Szent Ferenc, Szent Klára, Santa Maria degli Angeli bazilika.

4. nap: Olaszország legnagyobb Mária kegyhelyére Loretoba zarándokolunk, ahol a Szűzanya názáreti házát tisztelik a zarándokok. Szállás: San Giovanni Rotondoban (2 éj).

5. nap: Részvétel a kegyhely programjain.

6. nap: Utazásunk folytatása Pompeibe, ahol a Rózsafüzér Királynője kegytemplomban imádkozunk, majd az ókori római birodalom történetével, az eltemetett várossal ismerkedünk, melyet a Vezúv lávája semmisített meg Kr.u. 79-ben.

7. nap: Kirándulás Monte Cassinoba, a benedek rend alapításának bölcsőjéhez, majd Subiacoba, Szent Benedek első remeteségéhez. Szállás Orvieto térségében.

8. nap: Orvietoban megtekintjük a világhírű dómot a véres oltárterítő erekjével. Továbbutazás Olaszországon, Szlovénián át Magyarországra. Szállás Nagykanizsán.

9. nap: Hazautazás – rövid pihenőkkel.

A zarándoklaton résztvevők Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen, Nyárádtőn, Aranyosgyéresen (az autópálya kezdeténél), valamint Nagyváradon csatlakozhatnak.

 

Részvételi díj: 520 EUR/fő

 

Az ár tartalmazza a szállítást, szállást, idegenvezetést, valamint a félpanziós ellátást (reggeli és vacsora); nem tartalmazza a belépőjegyeket, valamint az egészségügyi biztosítást.

Szállás: 2 ágyas szállodai szobákban.

Idegenvezető: Rosta Beáta.

(Mobil-elérhetőség: 0036 204 919 431)

Jelentkezés: Timár Sándor Asztrik ferences atyánál, Kaplony – Mobil: 0722 292 676.

Email: timarasztrik@gmail.com

 

A jelentkezés határideje – 2013. május 31.

 

Összesen 47 hely van. A jelentkezéseket addig fogadják, amíg a helyek betelnek. Ez már a határidő lejárta előtt is megtörténhet. Úgy gondoljuk, hogy a Papság Évében szerzett közös papi zarándoklat tapasztalatai alapján, érdemes az áldozatot meghozni és a zarándoklaton részt venni.


Szám: 231–2013.

Iskolát választok gyermekemnek

A legutóbbi népszámlálás adatai alapján, szembetűnő, a romániai magyarság számbeli csökkenése. Húsz év alatt, hazai magyar nemzetközösségünk egynegyeddel csökkent, valamikori erős és életképes közösségeinkből mára alig maradt maroknyi. Rohamosan szórványosodunk, s egyre aggasztóbb problémát jelent magyar identitásunk megtartása, védelme, anyanyelvi iskoláink sorsa… Mindez a tömeges el/kivándorlás, jobb érvényesülési elképzelés, vagy éppen a laza identitástudat miatt történik, elhagyva olykor könnyelműen az anyanyelvet is, annak a keserves tapasztalásával, hogy „szívet (kell) cseréljen az ki hazát cserél” – (vö. Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után).

Tény az, hogy anyanyelvünkbe nem csak „bekerülhettünk”, hanem „benevelődünk”. Otthon azt a nyelvet sajátítjuk el, s jó esetben a játék, az óvodai világot felfedező kalandok is anyanyelvünkön történnek.

Az iskolába lépés pillanata olyan mérföldkövet jelent, amikor a szülők, rokonok először teszik fel komolyan a kérdést: merre tovább? Mindenki jó irányba szeretné gyerekét terelni, és mindenkinek megvannak a maga érvei döntése mellett. Azt viszont jó tudnunk, hogy bármit tanulunk, anyanyelvünkön értjük meg a legkönnyebben, sajátítjuk el leghamarabb.

Később, az elemi iskolai tanulmányok elvégzése után, sokan elmaradnak, sokan hátat fordítanak a magyar kultúrának, sokan semmibe veszik a magyar közösségi tudat vállalását, mely szerint megmaradásunkért, magyar iskoláinkért minden magyar, székelymagyar gyerek számít. Nemcsak névsorokat töltünk meg, hanem közösségeket formálunk, amikor ide vagy amoda íratjuk be gyermekünket. A döntés nyilván nem könnyű, hiszen a középiskola évei már komolyabb tanulásról, a tudományok világába való betekintésről szólnak. Ilyenkor felébred sokakban a kétely: nem lenne jobb, ha mondjuk a kémiát, a fizika, vagy más tárgyak szaknyelvét eleve a többségi nyelven tanulná meg a gyerek? Határozott az erre adott válasz: NEM! Ha anyanyelvünkön tanulunk, az nem jelent érvényesüléstől való megfosztottságot! Nyelvészeti kutatások sora bizonyítja, hogy kommunikáció szempontjából az az egyén válik szabad felnőtté, aki saját nyelvén, bármilyen témával kapcsolatban szabadon tud beszélni, nincs béklyó kötve a nyelvére. Aki idegen nyelven tanulja meg az alapokat (legyen szó akár líceumi alapokról, hiszen számos tantárggyal ekkor találkoznak először), vagy meg sem érti, és emiatt lemarad, zárkózottá, komplexusokkal küszködővé válik, vagy csak azon az adott nyelven tud szabadabban szólni, de még ott sem lesz teljesen oldott a kommunikációja, mert idegen marad számára a szülei által választott nyelv.

Akárhogy is nézzük, egy nyelven imádkozunk, és gondolkodunk. Még az aktív kétnyelvű beszélők is csak egy nyelven – anyanyelven – álmodnak. A mi gyerekeink milyen nyelven álmodjanak? Milyen mentalitású álmokat kívánunk nekik? Hiszen minden nyelv egy sajátos gondolkodás, világról alkotott kép, kultúra. Márpedig saját kultúránk, hagyományaink fontosabbak kell legyenek, többet kell jelentsenek számunkra a másokéinál. Mások kultúráját is akkor tudjuk tisztelni, ha a magunkéval tisztában vagyunk, ismerjük, szeretjük. A kultúrába, akárcsak a közösségbe belenevelődünk, s mindehhez hatékonyan magyar anyanyelvi iskoláink adják meg a döntő, identitásőrző lehetőséget.

Tisztelt magyar, székely-magyar szülők!

Ne hagyjátok magyar iskoláinkat elsorvadni, bezáratni azáltal, hogy könnyelműen, a hamisan hangzó „jobb” érvényesülés téveszméje folytán, gyermekeiteket anyanyelvetektől idegen iskolába irányítjátok, távlatilag gyengítve ezáltal nemzetközösségünket.

Legyetek tudatában az iskolaválasztás óriási felelősségének: egy iskola könnyen megszüntethető, míg új iskolát indítani roppant nehéz, vagy lehetetlen.

 

Iskoláink lététől saját identitásunk,  

saját létünk függ!!!


Szám: 483–2013.

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2013/2014-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2013. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk a jelentkezését azok-nak, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 12. osztály végén. Szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2013. május 15-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk által a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszemi-nárium) igazgatóságán.

Tel./Fax: 0258-819869

gmgkdirector@sis.uab.ro

 

 I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2013. május 23.

- A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tenniük.

2013. május 27–29.

- Beiratkozás ANYANYELVI PRÓBÁRA és KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2013. május 30.– jún.1.

- Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2013. június 3.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. (Óvás…)

2013. június 4.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése.

2013. július 8.

- A képességvizsgán sikertelenül szerepelt tanulók beiratkozási fisáinak kiadása. - A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

 

II. szesszió

2013. július 17.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2013. július 18–19.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2013. július 20.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.

- A felvett tanulók beírása.

- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.

 

III. szesszió

2013. szeptember 2.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2013.

szeptember 3–4.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A keresztség (115–120.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121–125.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127–131.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143–147.)

 

Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

***

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25–29.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54–58.) – Az Úr napját szenteld meg! (60–65.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66–71.) – Testi és lelkiélet védelme (86–92.) – Tiszta élet (93–98.) – Igazság és becsület (106–110.) – Az egyház parancsai (112–117.)

 

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. 

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a 8. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni.

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 2. Ellenőrző könyvecske;
 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 4. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 5. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 7. Személyazonossági igazolvány-másolat (Carte de identitate);

 

 

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic

„Gróf Majláth Gusztáv Károly”

Str. Păcii, nr. 4.

510009. ALBA IULIA

Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro

Website: www.gmgkliceum.ro

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(Igazgatóság)

 


Szám: 482–2013.

Statisztikai adatok a 2012-es esztendőből

Az eddigi gyakorlathoz híven, mellékelten továbbítjuk Paptestvéreink tájékoztatására, főegyházmegyénk 2012-es statisztikai adatait, a főesperesi kerületekre lebontva. (//.)

A statisztikai adatokat minden év elején bekérjük, hogy az összesítés után az Apostoli Szentszéknek továbbíthassuk.

A mostani alkalmat is kihasználva, nyomatékkal kérjük, hogy nagyobb lelkipásztori gondoskodással figyeljenek az öregekre, betegekre, valamint a kórházba beutaltakra.

Készítsék el azon személyek jegyzékét, akik nem tudnak kijárni és a nagyobb ünnepek előtt ezeket keressék fel otthonaikban. Vegyék komolyan az elsőpénteki ájtatosságokat, az elsőpéntek megtartását és a betegek otthoni látogatását. Sajnos még mindig van olyan Paptestvér, aki a vakáció alatt a betegellátást is szünetelteti. Ez az eljárás nem elfogadható és semmivel nem indokolható.

Tegyünk meg mindent azért, hogy a ránk bízottak lelkileg felkészülve, szentségekkel megerősítve távozhassanak a földi életből.

Gyulafehérvár, 2013. március 15.

 

 

György s.k.

       érsek

A Gyulafehérvári Főegyházmegye 2012-es Statisztikai Adatai főesperesi kerületekre lebontva

 

Sorszám

Plébánia

Hívek száma

Kereszteltek

0 - 1 év

1 - 7 év

7 éven felüli

Bérmáltak

Elsőáldozók

Házasság-kötések

Katolikus

Vegyes

Temetések

Ellátva

Ellátatlan

Ellátott

%

1.

Gyulafehérvár-Hunyad

13836

156

139

15

2

0

95

79

19

60

273

149

124

54,58

2.

Szeben-Fogaras-Erzsébetváros

5905

69

61

6

2

0

34

36

12

24

113

57

56

50,44

3.

Sepsi-Barcaság

43917

457

358

67

32

104

397

213

80

133

527

295

232

55,98

4.

Kézdi-Orbai

38451

414

350

41

23

94

443

151

110

41

608

357

251

58,72

5.

Kolozs-Doboka

13984

181

143

37

1

0

96

70

16

54

273

185

88

67,77

6.

Belső-Szolnok

6045

55

53

1

1

0

75

39

12

27

104

61

43

58,65

7.

Aranyos-Torda

2302

16

16

0

0

0

29

7

3

4

40

30

10

75,00

8.

Maros-Küküllő

31439

402

285

90

27

602

310

159

51

108

533

313

220

58,72

9.

Alcsík-Kászon

22169

270

214

35

21

1298

280

70

66

4

301

222

79

73,75

10.

Felcsík

61322

799

724

52

23

3347

710

286

253

33

724

573

151

79,14

11.

Gyergyó

43583

463

398

45

20

212

429

189

151

38

766

498

268

65,01

12.

Székelyudvarhely

53403

711

553

111

47

204

584

311

214

97

729

518

211

71,06

Összesen

336356

3993

3294

500

199

5861

3482

1610

987

623

4991

3258

1733

65,28