Eseménynaptár

Programok a csíksomlyói kegytemplomban

A Ferenc-rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek a halálára emlékeznek a ferencesek a csíksomlyói kegyhelyen október 3-án, csütörtökön az este 7 órakor keződődő szentmisén.

Ünnepélyes Mária-köszöntőt tartanak minden hónap első szombatján rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel az esti szentmise után nyári időszakban este 7-től, téli időszakban du. 6-tól.

 

Felújították a marosjárai katolikus templomot

Az 1918-ban Szűz Mária neve titulussal épített marosjárai templomot az idén újították fel. A szeptember 15-én, vasárnap a du.1 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a renovált istenházát.

 

Tanévkezdés a gyulafehérvári magyar iskolában

A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum ünnepélyes tanévkezdését a gyulafehérvári székesegyházban tartják szeptember 15-én, vasárnap a de. 9 órakor kezdődő Veni Sancte szentmise keretében. A történelmi múltú tanintézmény a líceumi tagozat (teológiai osztályok) mellett rendelkezik óvodai, elemi és gimnáziumi szintekkel is. A helyi és környékbeli gyermekek magyar nyelvű oktatása színvonalának javítása érdekében az iskola a 2007/2008-as tanév kezdetével átvette a gyulafehérvári Caritastól az óvoda működtetését is, amely 2008-tól hosszú programmal is működik, a 2008/2009-es tanévben átvette a kislétszámú magyar tagozatot a helyi Vasile Goldiş Általános Iskolától, ugyanakkor megoldotta a környékbeli helységekből ingázó diákok utaztatását is. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az említett változások nyomán az óvodások/tanulók létszáma megduplázódott. Az iskola igazgatósága szeretettel várja a gyulafehérvári szórványban magyarul tanulni óhajtó gyerekeket az optimális feltételeket biztosító tanintézetbe.

 

Böjte Csaba és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar elôadása a Kultúrpalota 100. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozaton

Szeptember 16-án 18 órától a Kultúrpalota nagytermében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szólal fel Bethlen Gábor szellemében a kiegyezésrôl, a megbékélésrôl. Az est meghívottja a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar, akik egyházi és világi zenét adnak elô.

A Marosszéki Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kórus szovátai és felsô- nyárádmenti gyerekekbôl áll, létrehozói és vezetôi a szovátai Boldogasszony iskolanôvérek. Repertoárjukban egyházi és világi mûveket találni a reneszánsztól napjainkig. A kórus az európai kóruséletben elismert együttessé vált az utóbbi években, nemzetközi kórusversenyeken elsô díjat szerzett több alkalommal Magyarországon, Ausztriában, kórusfesztiválokra hívták meg Olaszországba, Szlovéniába és Németországba. Néhány napja érkeztek haza a németországi Wolfenbüttelbôl, az európai ifjúsági kórusmuzsika ünnepérôl. Kórusvezetôk: Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera iskolanôvérek.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Böjte atya missziója az árvák és rászoruló gyerekek megsegítése. Az alapvetô életfeltételeken kívül a gyerekek taníttatásával is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Több könyvet is írt, munkáját olyan filmek jelenítik meg, mint a Csillagösvényen 1-2. vagy az Utazások egy szerzetessel.

 

Emlékezzünk vértanúinkra! Papi zarándoklat

Szeptember 17–18. között Tamás József segédpüspök részvételével papi zarándoklatot tartanak Márton Áron püspök és tíz erdélyi vértanú nyomdokain Borbély Gábor apostoli protonotárius, kanonok, nyugalmazott főesperes kezdeményezésére a székelyudvarhelyi főesperesi hivatal szervezésében. A zarándoklat szervesen kapcsolódik a július elején megszervezett I. Márton Áron zarándoklathoz, méltó emlékezésként Ambrus György plébános (1), dr. Boga Alajos ordinárius (2), Bokor Sándor plébános (3), dr. P. Boros Fortunát OFM (4), Fekete János főesperes (5), Gajdátsy Béla rektor (6), Hajdu Gabriella OSU (7), Maczalik Győző püspök (8), Pálfi János plébános (9) és Sándor Imre ordinárius (10) vértanúkra. Valamennyien a kommunista rendszer kíméletlen egyházüldözése idején áldozták életüket Istenért, az egyházért, hivatásukért, 1952 és 1972 között. A zarándoklat programjából: szeptember 17., kedd: gyülekező reggel 9 órakor a székelyudvarhelyi főesperességen, indulás előtt hódolat és imádság a Szent Miklós-hegyi temetőben, a papok sírkertje előtt. Az útvonal: Székelykeresztúr: Gyárfás kúria (Petőfi Sándor és a magyar tisztek utolsó estjének színhelye); Fehéregyháza: Petőfi Sándor Emlékmúzeum megtekintése (utána ebéd Segesváron); Torda: dr. Erőss Alfréd címzetes püspökről való megemlékezés, szentmise a temetőben; Alvinc: esti ima a 10 vértanúra emlékezve (vacsora és éjszakai szállás); szeptember 18., szerda: a reggeli után indulás Gyulafehérvárra, reggel 9 órakor szentmise a székesegyházban, majd tisztelgés Márton Áron és Maczalik Győző püspökök, valamint a kriptában nyugvó főpapok és egyházi méltóságok sírjánál; majd visszautazás Székelyudvarhelyre.

 

Családként a plébánián

A gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szeptember 20–22. között rendezi meg a XI. főegyházmegyei konferenciáját Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában. A közösségi apostolkodás jól látható példája a plébánia, amely az embereket összefogja és bekapcsolja az egyház egészébe. Fontos a papoknak és a világi krisztushívőknek együtt, szoros egységben dolgozniuk a plébánián, saját és a világ problémáit, az emberek üdvösségébe vágó kérdéseket közösen oldják meg. A konferencia célja ösztönözni a résztvevő családokat, hogy a hit évében és utána is beszéljenek hitükről. A hit gyümölcseként együtt kezdik majd el a főegyházmegye új pasztorális témáját: a plébánia évét. Cél, hogy aktívan vegyenek részt a plébániai közösség építésében, a szolgálatban, az evangélium örömhírének a hirdetésében ott, ahol élnek. A konferencia előadója Pál Ferenc Budapestről, előadásainak témája: Hogyan hiszek. Előadásában az is szóba kerül, hogy a plébánia mindenki otthona és a mások felé való szolgálat helye. A témát előadás, tanúságtételek, csoportos foglalkozások keretében dolgozzák fel. További információk a www.csalad.ro honlapon, az iroda@csalad.ro címen vagy a 0742–139380-as telefonszámon.

 

Szeptember 21-én, szombaton  Székelyudvarhelyen a Mallersdorfi Ferences Nővérek közösségében Sr. Rita tesz fogadalmat.

 

A gyulafehérvári székesegyház búcsúja

 

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári főegyházmegye és székesegyház védőszentjének napján búcsús szentmisét tartanak az érseki székhelyen de. 10 órától. A szentmise keretében megemlékeznek arról, hogy harmichárom évvel ezelőtt hunyt el Isten szolgája Márton Áron hitvalló püspök. Hagyományosan ekkor nyitják meg ünnepélyesen a papnevelő intézetben is a tanévet, az új telógiai tanárok és elöljárók a liturgia keretében hitvallást tesznek. A most kezdődő tanévben a római tanulmányok után hazatérő András István kezdi meg tanári működését a Hittudományi Főiskolán, ő lesz a filozófia oktatója.         

           

Székelyudvarhelyen október 6-án, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére Székelyudvarhely-Boldogfalva új templomának tornyát, harangját Tamás József segédpüspök áldja meg.

 

Nyolcszáz évet ünnepel Gyergyóalfalu

A templomépítés 800. évfordulójára szerveznek ünnepet Alfaluban október 24–27. között. Az esemény alkalmával a múlt rendszer pusztítását is helyre szeretnék hozni, ekkortól új harang is hívja majd a híveket.

Bővebben >>

 

Archívum: