2022/IV. körlevél (2022. március 11.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy március 13-án, vasárnap, minden szentmisén a hirdetéseket megelőzően olvassák fel a népszámlálásra vonatkozó felhívásunkat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Paptestvéreim, kedves Híveim!

Március 14-én elkezdődik a romániai népszámlálás. A tét óriási, felelősségünk nagy. A népszámlálás eredményei alapján határozzák meg a – következő tíz esztendőre – nemzeti és egyházi közösségeink létszámát a romániai társadalmon belül, ennek függvényében lesz tervezhető a jövőnk, ezek alapján érvényesíthetjük kisebbségi jogainkat, részesülnek állami támogatásban településeink, egyházi és civil intézményeink, szervezeteink. Vállaljuk nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásunkat!

A 2022. március 14. és május 15. között zajló, úgynevezett önálló kitöltési szakasz egyszerre kihívás és nagyszerű lehetőség. Kihívás, hiszen a járvány, az energia-krízis, a háborús fenyegetés szülte mindennapi gondok miatt sokan talán nem veszik komolyan, vagy elmulasztják e feladat teljesítését. Sajnálatos tény továbbá, hogy statisztika alapján a lakosság mindössze 15%-a rendelkezik az online-részvételhez szükséges számítógépes ismeretekkel. Az önálló kitöltés viszont nagyszerű lehetőség arra, hogy országszerte megélénküljön a segítő szándék. Egyházi közösségeinkben nagy számban kapcsolhatunk be olyan személyeket, akik jól kezelik az internetet, hogy segítsenek közösségeink tagjainak megszámláltatásunk ezen szakaszában.

Az online térben történő kitöltés során minden romániai állampolgár – bárhol is él – saját anyanyelvén válaszolhat a népszámlálási kérdésekre. Nagyon fontos, hogy közösségünk minden egyes tagja mellett legyen egy családtag, rokon, közeli ismerős, aki az online térben történő kitöltésnél segít. Ennek érdekében arra kérem és buzdítom híveimet, hogy vállalják a segítségnyújtást. A közösségi feladatvállalás nem mellékes, hanem az egyik legfontosabb szolgálat, hiszen az egyház csak közösségként képes teljesíteni küldetését.

A népszámlálás első napjaiban feltehetően túlterhelt lesz a rendszer, ekkor fognak kiderülni esetleges rendszerhibák és fogalmazódnak meg a kitöltéssel kapcsolatos kérdések. Ezért az tűnik tanácsosnak, hogy az első napokban mindössze olvassuk el a kérdéseket figyelmesen, de a kitöltéssel várjunk áprilisig. Az első napok tapasztalatainak fényében érseki hivatalunk újabb tájékoztatással fog segíteni az önálló kitöltés szakaszában.

Imádságos szeretettel,

Gyulafehérvár, 2022. március 2.

                                                                                                              + Gergely

                                                                                               érsek, örmény apostoli kormányzó


Szám: 350/2022

24 órát az Úrnak

Az Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus megszenteli életünket és mindennapjainkat, amennyiben befogadjuk Őt. Ferenc pápa ezen megfontolásból rendelte el az Irgalmasság arca című bullája által a 24 Óra az Úrral elnevezésű ájtatosságot, amelyet folyó év március 25-26-án szervezünk meg. A bizonytalanságokkal és kihívásokkal tele helyzetünkben nagy szükségünk van annak tudatosítására, hogy az Irgalmas Atya gondoskodik rólunk. Éljünk az Oltáriszentség ajándékaival, amelyek erősítik hitbeli identitásunkat. Az ájtatosság ideje alatt adjunk lehetőséget híveinknek a szentgyónás elvégzésére. Az irgalmas Isten szeretetét tegyük megtapasztalhatóvá mindenki számára, de különösen azok számára, akik az utóbbi időben valamilyen okból kifolyólag eltávolodtak Tőle.


Szám: 351/2022

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Tisztelettel és szeretettel hívom Paptestvéreimet a Nagycsütörtökön, április 14-én délelőtt, a székesegyházban 10 órakor kezdődő szentmisére. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát. A szentmise keretében megújítjuk a papi ígéreteket. Kérem, hogy mindenki hozzon magával albát. Kazulát helyben biztosítunk. A beöltözés az érseki hivatal földszinti folyosóján történik, ahonnan körmenetben vonulunk át a székesegyházba. Az ünnepi szentmise után agapéra hívom és várom Paptestvéreimet az érseki palota emeleti nagytermébe.


Szám: 352/2022

A Szentszéknek fenntartott gyűjtések időpontjai

Az idén is, mint minden évben, sor kerül az Apostoli Szentszék javára szervezett gyűjtésekre az alábbi beosztás szerint:

 1. Nagypénteken, április 15-én, a Szent Sír perselyt a Szentföld támogatására jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahonnan április 24., vasárnap estig továbbítják az Érsekség Gazdasági Hivatalához.
 2. A Péterfillérek néven ismert gyűjtést június 26-án, vasárnap tartjuk. A begyűlt összeget kérjük jegyzőkönyv ellenében leadni a főesperesi hivatalba, ahonnan július 10., vasárnap estig továbbítják az Érsekség Gazdasági Hivatalához.

Szám 357/2022

Piarista atyák visszatérése Kolozsvárra

Örömmel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Szakál Ádám Márton SP tartományfőnök atyával, valamint Molnár Lehel SP tartományfőnöki megbízottal folytatott tárgyalások után a piarista atyák visszatérnek főegyházmegyénkbe és vállalják a kolozsvári Egyetemi Lelkészség vezetését.

            Isten áldása kísérje főegyházmegyénkben végzett szolgálatukat.


Szám 353/2022

Változások a plébániák besorolásában

A lelkipásztori és gazdasági ügyek hatékonyabb intézése végett (Egyházi Törvénykönyv 374. kán. 2. §.), az illetékes főesperesek és plébánosok megkérdezése után, új területi besorolást kaptak az alábbi plébániák:

 1. Az erdőszentgyörgyi plébániát a székelyudvarhelyi főesperesi kerületből áthelyeztem a maros-küküllői főesperesi kerületbe.
 2. A fogarasi plébániát a szeben-fogarasi főesperesi kerületből áthelyeztem a kovászna-brassói főesperesi kerületbe.
 3. A segesvári plébániát a szeben-fogarasi főesperesi kerületből áthelyeztem a maros-küküllői főesperesi kerületbe.

Szám: 369/2022

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozások feloldásával kapcsolatban

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem:

 • Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartása.
 • Engedélyezett a szenteltvíztartók feltöltése.
 • A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók egyelőre nem kerül visszavezetésre.
 • Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlom.
 • Visszatérünk a nyelvre történő áldoztatás gyakorlatához, viszont ha valaki kézbe kéri a szentostyát, nem szabad ezt megtagadni.
 • Ahol jól bevált a perselyadományok mise végén történő gyűjtése, javasoljuk ennek megtartását, másutt visszatérhetnek a felajánláskor való gyűjtéshez.
 • Buzdítom a híveket, hogy személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.
 • Akik koronavírussal fertőzöttek, ne vegyenek részt templomi imaalkalmakon. Ebben az esetben rájuk is, mint minden más betegre, érvényes a felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.
 • Kérem azokat, akik szociális és egészségügyi intézményekben látnak el szolgálatot, hogy továbbra is tartsák meg a védekezést szolgáló helyi előírásokat.
 • Továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

Gyulafehérvár, 2022. március 11.

                                                                                                                   † Gergely

                                                                                                                   érsek s.k.