Körlevél I. - 2009. január 20.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

 

Tartalom:

Dr. Jakab Antal megyéspüspök születésének századik évfordulója

Köszönet a 2008. évi támogatásért

Főegyházmegyei jubileumi misszió programja

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

Jubiláns papjaink 2009-ben

Bérmálások rendje 2009-ben

Könyvajánlás

Elhunyt papok 2008-ban

 


Szám: 19–2009.

Dr. Jakab Antal megyéspüspök születésének századik évfordulója

 

Mellékelten megküldjük Dr. Jakab Antal néhai megyéspüspök születésének századik évfordulójára írt köszöntő levelünket. Arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy március 8-án, nagyböjt II. vasárnapján, minden szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek!

Kedves Híveim!

 

A Szentírás figyelmeztet: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben.” (Zsid 13,7) Ezt a felhívást követjük, amikor március 13-án megemlékezünk Dr. Jakab Antal egykori főpásztorunk századik születésnapjáról.

Nem szeretnék történelmi tanulmányt írni… Ezt megteszik az illetékes történészek. A hiteles ítéletet életpályája fölött már kimondta a jó Isten, amikor 1993. május 5-én magához hívta, hogy hazatérjen az atyai ház örök boldogságába és hallhassa: „Jól van, te hűséges, derék szolga… menj be urad örömébe.” (Mt 25,21).

A Gondviselés úgy rendelte, hogy temetésén nekem kellett búcsúztatni. Akkori szentbeszédem befejezését idézem: „Ez volt Jakab Antal püspök boldogsága is (a Szent Tamásé). Nem testi szemmel, hanem a hit szemével látott. Hiszem, hogy sokat szenvedett boldogult Főpapunk most már az örök boldogságban térdel Megváltónk előtt, és boldogan ismételgeti (jelszavát, Szent Tamás szavait): Én Uram, én Istenem”.

Kispapkorom kezdetén még börtönben volt. Tisztelettel néztük kispap-elődeinknek a falon függő osztálytablóit. Ott jelesedett az egyik ezzel a felirattal (latinul): Primus cursus annos V persolvens – 1929-1934 – (Az első évfolyam, amelyik öt évet végzett – 1929-1934). Köztük volt Jakab Antal fényképe is. A Szentszék akkor emelte a papképzés idejét négy évről öt évre. A fiatal káplánra felfigyelt az akkor már országos hírű hitszónok, kolozsvári plébános, Márton Áron is. Amint püspök lett, hivatta kedves papját, és harminc évesen kiküldte Rómába – ezekkel a szavakkal: „Három évet kap. Amit ez alatt elér, azzal tér vissza!” A tehetséges és vasszorgalmú Jakab Antal e három év alatt megszerezte a pápai Lateráni Egyetemen az egyházjogi licenciátust és doktorátust is! Tétele – akkor még latinul írták – a joghatóság kérdését kutatja az erdélyi fejedelemség idején (1527-1697). Értékes doktortézisét a mostoha viszonyok miatt csak halála után tudtuk kiadni, kilencvenedik születésnapjára.

Hazatérése után már kezdődött is papnevelői munkája, teológiai tanársága. Ebből, a börtön utáni folytatásában én is részesülhettem. Minden áldozatot vállalt, hogy a még kényszerlakhelyre zárt Főpásztorának, Márton Áronnak a kérését teljesíthesse. A kultuszügyosztály még nem engedte be Gyulafehérvárra állandó jelleggel. Búzásbesenyői helyi lelkészként ingázott. Így tanított minket. Majd beköltözhetett a szemináriumba, és elérkezett a segédpüspöki kinevezése is. Emlékszem óráira. Alaposan magyarázta az egyházjogot. Fegyelmet tartott. Gyakorlati nevelést akart adni. Ezért felhasználta lelkipásztori tapasztalatait. Börtönéveit nagyon ritkán említette, szerénységből, de okosságból is. Egyik órán elmondta, hogy a börtöncella falára naponta egy vonást véstek. Így számították az időt. És ezt folytatták börtöncellából cellába vándorolva. Szabadulva magával hozta az utolsó számot. Mi azonnal elosztottuk 365-tel, és megkaptuk a tizenkét év nyolc hónap börtönidőt.

Márton Áron püspök már korán bevonta az egyházkormányzatba a tehetséges egyházjogászt. Ott szerepelt a püspök letartóztatása esetére kijelölt ideiglenes kormányzók (ordinarius substitutus) között. Márton Áron börtönévei alatt – harmadik ideiglenes kormányzóként – öt hónapig vezethette az egyházmegyét letartóztatásáig (1951. augusztus 24.). Nem volt hát feltűnő, hogy Márton Áron vértanú papját akarta segédpüspökének. Hosszas tárgyalások után el is érte a kinevezését. Mindenben úgy akarta, ahogyan őt annak idején, 1938 karácsonyán kinevezték. A kultuszügyosztály azonban nem engedélyezte a hazai püspökszentelést. Tüntetéstől féltek. Így kerülhetett sor a feledhetetlen római püspökszentelésre (1972. február 13.), ahol a főszentelő maga VI. Pál pápa volt. Feledhetetlen élmény maradt számunkra, akik ott lehettünk.

Ezután következett tíz év az egyházmegye élén, Erdély 80. püspökeként, Márton Áron utódjaként. Nehéz tíz év volt, de rá várt még az a feladat is, hogy egyházmegyei kormányzóként átvezesse az egyházmegyét a kommunizmus bukása után az új korszakba. Még három évet élhetett nyugdíjasként. Ott várja a feltámadást a székesegyház kriptájában a megyéspüspökök sorában, nagy elődje és eszményképe, Márton Áron mellett.

Megboldogult főpásztorunk 100. születésnapján ünnepi megemlékezéssel tisztelegnek szülőfalujában – Kilyénfalván.

 

Március 14-én, szombaton a gyulafehérvári székesegyházban délelőtt 10 órától ünnepi szentmisét mutatunk be Jakab püspök úrért.

A 1-12-től kezdődő ünnepi megemlékezés keretében tisztelegnek a Hittudományi Főiskolán.

Mindkét gyulafehérvári eseményre szeretettel hívjuk és várjuk Tisztelendő Testvéreinket – híveikkel együtt.

 

Amikor főegyházmegyénk alapításának millenniumára emlékezünk, foglaljuk imáinkba néhai Főpásztorunk születési centenáriumát is.

 

Gyulafehérvár 2009. január 18.

 

†György s.k.

érsek


Szám: 61–2009.

Köszönet a 2008. évi támogatásért

 

A 2008-2009-es millenniumi ünnepség lehetőség a hálaadásra, hogy köszönetet mondjunk a Mindenható Isten gondoskodásáért. Nemcsak a 2008-as esztendőt köszönhettük meg az elmúlt év alkonyán, az Úr ajándékaként, hanem az 1000 évet is, a jubileumi év mottójával: „Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20, 4).

A 2008-as esztendő sok kihívással jelentkezett. Mindezeket a Gondviselés szerető akarataként fogadtuk el. Hálát adunk az elért eredményekért.

A jó Istennek mondott hála után – a gyulafehérvári főegyházmegye elöljárójaként – szeretném megköszönni minden Kedves Testvéremnek, a fáradozást, a lelkesedést, az együttérzést és a sok jó szándékot.

Köszönet valamennyi Tisztelendő Testvéremnek a felelős szolgálatvégzésért és áldozatvállalásért, amellyel a rájuk bízott lelkek és közösségek javát szolgálták az elmúlt esztendőben is.

Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy a 2008-as esztendőben vállalták egyházközségük fenntartását. Részt vállaltak annak életéből, és gondjaiban is osztoztak. A helyi terhek hordozásán túl, nem mulasztották el hozzájárulásukkal támogatni központi intézményeinket, nevezetesen Érseki Hivatalunkat, a Hittudományi Főiskolánkat és katolikus iskoláinkat.

Szolidaritásukat kifejezték a szórvány egyházközségek támogatásával is. A gyűjtésekben való részvétellel hozzájárultak a Szentszék kiadásaihoz, természeti csapások által sújtott emberek megsegítéséhez és szegényeink támogatásához.

A 2008-as esztendőben a jubileumot ünneplő Érsekségünk külön figyelmet fordított Székesegyházunk restaurálására. A kül- és belföldi támogatás mellett – a hívek adományainak köszönhetően – befejeződött a Déli Torony homlokzatának kőrestaurálása, a Lázói-kápolna felújítása, és folyamatban van az orgona helyreállítása.

Tudjuk, hogy híveink közül nagyon sokan, maguk is rászorulnának a támogatásra. Annál inkább értékeljük adományaikat.

Köszönetnyilvánításunk mellett közlünk néhány adatot a 2008-as esztendőből.

 

2008

Lej

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

 

3.165.400,00

Román államtól

 

Fizetésekre

7.532.700,00

Pályázatokra

2.323.000,00

Rendkívüli gyűjtés

Székesegyház restaurálása

135.000,00

Plébániáktól

 

2.224.000,00

Más forrásokból

 

478.600,00

Egyházmegyei segélyalap

 

336.200,00

Házbérek

 

913.200,00

ÖSSZESEN:

17.108.100,00

Mindezekért ismételten őszinte köszönetet szeretnék mondani és megerősíteni mindenkit abban a hitben, hogy a legkisebb jótett, adomány, vagy áldozat sem marad jutalom nélkül az Úrnál.

Adjon Isten áldott újesztendőt, amelynek útján haladva betölthetjük hivatásunkat, és egymást támogatva haladhatunk az üdvösség felé.

Hálám és megbecsülésem jeleként szeretettel küldöm – minden Kedves Testvéremnek – imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2009. január 11-én, Urunk megkeresztelésének ünnepén;

†György s.k.

érsek


Szám: 23–2009.

Főegyházmegyei jubileumi misszió programja

 

Mellékelten közöljük főegyházmegyénk jubileumi missziója beosztásának javított változatát. Ebben szerepel, hogy melyik egyházközségben, milyen időpontban, ki fogja tartani a missziót. Szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy vegyék komolyan a beosztást és mindenki a megjelölt időpontban, legjobb képessége szerint tegyen eleget az elvárásnak.

A missziók befejezése után kérem, hogy minden lelkipásztor írásban közölje a főesperesi hivatallal tapasztalatait, amelyeket saját egyházközségében, illetve a missziótartásra kijelölt közösségben szerzett. Összesítés után a Főtisztelendő Főesperes urak hivatalunkba terjesszék fel a beérkező jelentéseket.

Isten áldása kísérje népünkért végzett áldozatos szolgálatukat!

Február 4-8

1. Nagyenyed – Alvinc – Márton József

2. Borbánd – Marthy Attila

3. Gyulafehérvár – Orbán P. Szabolcs

4. Tür – Marek Ferenc P. Bernardin

5. Zalatna – Bodoni Árpád

6. Csernakeresztúr – Piskitelep – Szemák Ferenc

7. Déva I. – Tankó Szilveszter

8. Petrilla – Lónya – Gál István Attila

9. Petrozsény – Aninósza – Braun Jenő

10. Vulkán – Buciuman Gheorghe

11. Fogaras – Albert István P. Leánder

12. Nagyszeben belváros – Geréd Péter

13. Nagyszeben külváros – Babota Tibor

14. Szentágota – ifj. Szász János

15. Kiskapus – Hatos Mihály

16. Marosludas – Andrási telep – Baróti László Sándor

17. Marosújvár – Darvas Emil

18. Aranyosgyéres – Fábián László

19. Sinfalva–Szt.Mihály – Málnási Demeter

20. Torda – Harasztos – id. Czikó László

21. Bordos – Balázs Imre

22. Buzásbesenyő – Radnót – Boros Vilmos

 

Február 11-15

1. Brád – Kedves Tibor

2. Déva-telep – Ambrus Vilmos magyarul, Veres Stelian románul

3. Pusztakalán–Hátszeg – Kémenes Lóránt

4. Segesvár – Máthé Vilmos

5. Kudzsir – Alvinc – Szabó Dénes

6. Vajdahunyad – Moisii Róbert P. magyarul, Voiculescu Cristian románul

7. Dicsőszentmárton – Bakó Csongor

8. Kerelőszentpál – Ugra – Csiby József

9. Székelyvécke – Zsákod – Simó Gábor

10. Szentdemeter – Egrestő – György Tibor

11. Szőkefalva – Abosfalva – Fejér Mátyás

12. Ákosfalva – Kisgörgény – Csiszér Imre

13. Bátos – Bartos Károly

14. Deményháza – Ehed – Boros László

15. Görgényüvegcsűr – Bőjte Mihály

16. Jobbágyfalva – Búzaháza – Kiss Attila

17. Jobbágytelke – Benedek Sándor

18. Marosszentgyörgy – Jedd – Jakab Attila

19. Marosvásárhely–belváros –Jakab Gábor

20. Marosvásárhely – Remeteszeg – Pál Vilmos Barna

21. Marosvásárhely – Kozma és Damján – Csibi Sándor

22. Nyárádszereda – Fehér Márton

23. Nyárádköszvényes – Mikháza – id. Nagy József

24. Nyárádselye – Fekete Tamás

 

Február 18-22

1. Nyárádremete – Csedő István

2. Marosvásárhely – Szent Imre – Virág László

3. Marosvásárhely – Szent Miklós – id. Kádár István

4. Marosvásárhely – Szent Erzsébet – Szabó Sándor

5. Nagyernye – Sáromberke – Sárpatak – Csavar Tibor

6. Nyárádtő – Maroskeresztúr – Keresztes Zoltán

7. Szászrégen és filiái – Balla Árpád és P. Nagy Károly

8. Székelykál – Marosjára – György Balázs

9. Szentháromság – Bede – György Ferenc

10. Jegenye – Bánffyhunyad – Egeres – Szénégető István

11. Györgyfalva – Fr.Bakó Béla P. Pál

12. Kisbács – Baróti Csaba

13. Kolozs – Katona – Csiszér Albert

14. Kolozsvár Kerekdomb – László Áron

15. Kolozsvár Mária Szíve – László Rezső

16. Szászfenes – Magyarfenes – Kovács Péter

17. Dés – Szőcs Csaba

18. Szamosújvár – Madarász Attila

19. Szék – Bonchida – Kide – Válaszút – Szarvaskend – Portik-Hegyi Kelemen és Fejér Lajos. Ellátják Kolozsvárról.

20. Vice – Betlehem – Vas Nimród

21. Beszterce – Salamon József

22. Bögöz és filiái – Mihály Imre

 

Február 25 - Március 1

1. Kolozsvár Monostor – László Attila

2. Kolozsvár Szent Péter – Varga Rezső

3. Erdőszentgyörgy és filiái–Pakó Benedek

4. Kilyénfalva – Horváth István

5. Fenyéd – Küküllőkeményfalva – Ilyés K. Imre

6. Homoródkarácsonyfalva – Szabó Ákos

7. Oroszhegy – Dávid György

8. Székelykeresztúr és filiái–Balázs Károly

9. Zeteváralja – Adorján Imre

10. Szentkereszbánya – Bereczi István

11. Vágás – Béta – Dobó – Major Sándor

12. Feketehalom – Pap Antal

13. Ilyefalva – Göthér Gergely

14. Zernyest – Palcău Augustin

15. Málnásfürdő – Ifj. Kádár István

16. Szentivánlaborfalva – Daniel Ernő

17. Miklósvár – Faragó István

18. Türkös – id.Pál Antal és Táncos Levente

19. Brassó Szt. Kereszt – Bakó Ferenc

20. Sepsibükszád – Bilibók Géza

21. Sepsiszentgyörgy Őrkő – Karácsony Tibor

22. Sepsiszetgyörgy Szt. Gellért – Borka Ernő

23. Uzon – Fekete József

24. Csikkozmás – Gergely Géza

Március 4 – 8

1. Kadicsfalva–Bethlenfalva – Pál Vilmos

2. Pálpatak – Fenyőkút – Pál Ferenc

3. Lengyelfalva – Lázár Lajos

4. Szováta – dr. Nagy György Attila és Szecsete Zoltán

5. Kápolnásfalu – Bartalus Zoltán

6. Máréfalva – Balogh András

7. Varság – ifj. Máthé Ferenc

8. Székelyszenttamás – Tibód – Ülke – Gábor Zoltán és Tamás József ifj

9. Lövéte – Demeter Gergely

10. Székelyudvarhely Szt. György – Tófalvi Géza

11. Barót és filiái – Berszán Lajos

12. Kőhalom – Farkas László

13. Mikóújfalu – Dávid Zoltán

14. Sepsiszentgyörgy Szt. Benedek – Csala László

15. Sepsiszentgyörgy Krisztus Király – Tóth János

16. Kapnikbánya – Alsókapnik – Lőrinci Károly

17. Magyarlápos–Tőkés – Rob Dán Daniel

18. Óradna – Naszód – Küsmődi Attila

19. Zágon – Kovács Árpád

20. Kézdikővár – ifj. Nagy László

21. Ozsdola – Fábián Zoltán

22. Esztelnek – Kacsó Sándor

23. Gelence – Hilib – Haraly – Koncsag László és Kovács Zsolt

24. Kézdivásárhely Boldog Özséb – Botár Gábor

 

Március 11-15.

1. Korond – Atyha – Sándor Dénes és Sebestyén Péter

2. Nyikómalomfalva – Boros Károly

3. Parajd – Alsósófalva – Opra István

4. Székelyszentkirály – Bara Ferenc

5. Székelyszentlélek – Bogárfalva – Drócsa László

6. Szentegyháza – Varga János

7. Brassó belváros – Bodó György

8. Brassó Bolonya – Raicea Oscar

9. Alsócsernáton – Bene Gábor

10. Altorja – Búzás Árpád

11. Bereck – Csiby László

12. Kézdiszentkereszt – Bélafalva– Gáspár-Györgydeák Lajos

13. Imecsfalva – Egyed Gábor

14. Kézdialmás – Becze Lóránt

15. Szentkatolna – Kovács Attila

16. Kovászna – Bálint Emil

17. Zabola – Hajdu János

18. Csatószeg – Bakos Balázs

19. Csíkszentgyörgy – László István és Salamon Endre

20. Balánbánya – Ferenczi István

21. Zsögöd – Nagy László Örs

22. Szépvíz – Jakab Kálmán

23. Gyimesközéplok – Vakaria Béla és Oláh József

24. Ditró – Mátyás Károly

 

 

Március 18 -22

1. Sepsiszentgyörgy Szt. József – Pénzes József

2. Székelyudvarhely Kis Szt. Teréz – dr. Kerekes László

3. Feltorja – Csíki Sándor

4. Kézdimartonos – Ojtuz – Márton István

5. Sárfalva – Kopácsi Ferenc

6. Szárazpatak – Bíró Lajos

7. Kézdivásárhely I. – Incze Dénes

8. Lemhény – György István

9. Csíkszentimre – Bakó Antal

10. Kászonújfalu – Ferencz Antal

11. Újtusnád – ifj. Ferencz István

12. Borszék – Ambrus István

13. Gödemesterháza – Mihály József

14. Csíkmindszent – Simó Sándor

15. Gyergyóalfalu – Oláh Dénes

16. Gyergyószentmiklós I. – Csató Béla és Vornicu Cristinel

17. Farkaslaka – Pálfalva – Szilágyi Lőrinc

18. Csicsó – Fülöp Béla

19. Delne – Pálfalva – Vatány Gábor

20. Csíkszenttamás – Bara László

21. Csíksomlyó–Csomortán – Sajgó Balázs

22. Orotva – Balázs Gyula

 

Március 25- 29

1. Zetelaka – P. Asztrik

2. Medgyes – Kovács Csaba P.Antal

3. Nyújtód – Csíki Dénes

4. Futásfalva – Bíró Nándor

5. Csíkszereda Szt. Kereszt – Csintalan László

6. Taploca – Csiba – Takács Dezső

7. Nagykászon – Vargha Béla

8. Gyimesfelsőlok – Trucza Sándor és Tifán Lajos

9. Hidegség – Kovács Sándor

10. Kóstelek – Gábos Zoltán

11. Csomafalva – Vízi Zakariás és Szakács Endre

12. Gyergyóremete – Gergely Fülöp és Papp Márton

13. Hodos – Galócás – Antal József

14. Gyergyószentmiklós Bucsin – Veress Sándor Levente

15. Tekerőpatak – Mátyás Gábor

16.Csíkszentdomokos – Szőcs Béla és Sebestyén Ágoston

17. Csíkszentmihály – Ajnád – Pálfi János

18. Tusnádfürdő – Péter Artúr

19. Lázárfalva – Mihály Zoltán

20. Csíkszentmárton – Farkas Árpád

21. Menaság – Réthi György

22. Tölgyes és filiái – Laczkó Vilmos

23. Maroshévíz – Jakab Lajos

24. Csíkmadaras – András József

Március. 31 (kedden kezdődik ez a hét) – április 4

1. Székelyudvarhely Szt. Miklós – Darvas Kozma József

2. Kolozsvár Szt. Mihály – P. Anaklét Lackó Dávid

3. Csíkszentsimon – Bordi János

4. Tusnád – Verebes – Balázs Ferenc

5. Kézdiszentlélek – Balázs Dénes

6. Csíkdánfalva – Szilveszter Imre

7. Csíkszentkirály – Botár Gábor

8. Csíkkarcfalva – Jánosi Gellért

9. Csíkrákos – Rózsa Gáspár

10. Csíkszereda Szt.Ágoston – Baricz Lajos

11. Gyimesbükk – Vass Zoltán és Tamás Huba

12. Madéfalva – Bodó Imre

13. Gyegyóújfalu – Bertalan László

14. Marosfő és filiái – Incze Benjamin

15. Kőröspatak – Ferencz Imre

16. Csíkszentmiklós – Kovács Gábor

17. Csíkszentlélek – Portik Bakai Sándor

18. Gyergyószárhegy – Tankó Géza és Tóth József

19. Kászonjakabfalva–György Mihály Levente


Szám: 63–2009.

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

 

A papi lelkigyakorlatok programja 2009-ben az alábbi beosztás szerint alakul:

1.– Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón – a ferences kolostorban:

2009. jún. 22. déltől – jún. 26. délig: Ebéddel kezdődik, és ebéddel fejeződik be.

Jelentkezés: A Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a Ferences Kolostornál.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

 

2.– Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szt. István Tanulmányi Házban, ha erre igény mutatkozik:

2009. aug. 31. déltől – szeptember 3. délig tartana.

Jelentkezni lehet: az Érseki Hivatalnál 2009. aug. 26-ig.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

Mindkét lelkigyakorlatot Exc. és Ft. Msgr. Gyulai Endre Szeged-Csanádi ny. megyéspüspök fogja vezetni.

 

3.– A csíksomlyói Ferences Rendház is szervez lelkigyakorlatot minden évben, nagyböjt elején, amelyre nemcsak ferences testvéreket, de egyházmegyés papokat is szívesen fogadnak. Az idén március 2-án, vacsorát követő elmélkedéssel kezdődik és tart március 6-ig.

A lelkigyakorlatot P. Barsi Balázs OFM atya fogja vezetni.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

 

4.– Kolozsváron, a jezsuita Manréza Lelkigyakorlatos Központban is tartanak lelkigyakor-latot a következő időpontokban:

2009. február 16., hétfő este 19 órától – február 19, csütörtök délig a csíkszent-domokosi Szent Margit házban (segítő nővéreknél).

 

2009. aug. 15. szombat este 19 órától – aug. 23. vasárnap délig Kolozsvárott a Manrézában.

 

2009. november 9., hétfő este 19. órától – nov.13 péntek délig szintén Kolozsvárott. A részvétel napi költsége: irányár – napi 40 RON.

 

A lelkigyakorlatos központ címe:

CENTRUL MANRESA, 400363, Cluj–Napoca, Str. Tudor Arghezi, nr.2.

E–mail:manrezasj@freemail.huMobil: 0740–172163; (9–13 és 18–21 óra között)

 

Manrézai lelkigyakorlatra – Kolozsváron – a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén lehet jelentkezni.


Szám: 60–2009.

Jubiláns papjaink 2009-ben

Isten kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek szentelésük 25. évfordulójára. Ebben az évben más jubiláns évforduló nincs, mert 1959-ben és 1949-ben nem volt gyulafehérvári egyházmegyés papszentelés.

Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 41999, 73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50.(arany), a 60.(gyémánt) és a 70.(rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit. (Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, SZIT Budapest 2000, 94.)

 

EZÜSTMISÉSEK (25 év):

 • Baricz Lajos
 • Fejér Mátyás
 • György Balázs
 • György István
 • Horváth István
 • Lakatos Dénes
 • Tankó Szilveszter

 

A Jó Pásztor áldását kérve szeretnénk jókívánságainkat is tolmácsolni jubiláló testvéreinknek. Kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet.

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2009. június 24-én, szerdán – Gyulafehérvárra, mert ezen a napon szentelte pappá valamennyiüket Dr. Jakab Antal megyéspüspök. Délelőtt 11.00 órától mutatnánk be hálaadó szentmisét a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom ezüstmisés testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel minél meghittebbé tegyük ünneplésünket.


Szám: 45–2009.

Bérmálások rendje 2009-ben

 

A 2009-es esztendőben főegyházmegyénkben a bérmálások rendje az alábbi beosztás szerint alakul. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében az ötévenként sorra kerülő bérmálást követően főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció két lényeges részből áll:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása (az alábbi beosztás alapján). A filiák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és plébánosok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül, amelynek időpontját később közöljük a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését a kíséretünkben lévő szakember fogja végezni.

Külön figyelmet szentelünk a hitoktatás végzésére.

Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

Továbbra is a bérmálkozók alsó korhatára 15 év marad.

 

SEPSI-BARCASÁGI főesperesi kerület:

 

1.

Május

1

péntek

d.e. 10

Málnásfürdő

2.

Május

1

péntek

d.u. 5

látogatás a filiákba

3.

Május

2

szombat

d.e. 10

Mikóújfalu

4.

Május

2

szombat

d.u. 5

Zalánpatak

5.

Május

3

vasárnap

d.e.10

Barót

6.

Május

3

vasárnap

d.u.5

látogatás a filiákba – Nagybacon

7.

Május

4

hétfő

d.e.10

Miklósvár

8.

Május

4

hétfő

d.u.5

Ürmös

9.

Május

5

kedd

d.e.10

Köhalom

10.

Május

5

kedd

d.u.5

Homoróddaróc

11.

Május

6

szerda

d.e.10

Sepsiköröspatak

12.

Május

6

szerda

d.u.5

Illyefalva

13.

Május

7

csütörtök

d.e.10

Sepsibükszád

14.

Május

7

csütörtök

d.u.5

Szentivánlaborfalva

15.

Május

8

péntek

d.e.10

Uzon

16.

Május

8

péntek

d.u.5

látogatás a filiákba

17.

Május

9

szombat

d.e.10

Székelyudvarhely–Szt.Miklós

18.

Május

9

szombat

d.u.5

Székelyudvarhely–Kis Szt.Teréz

19.

Május

10

vasárnap

d.e.10

Sepsiszentgyörgy–Szt.József

20.

Május

10

vasárnap

d.u.5

Sepsiszentgyörgy–Kr. Király

21.

Május

11

hétfő

d.e.10

Zernyest

22.

Május

11

hétfő

d.u.5

Rozsnyó

23.

Május

12

kedd

d.e.10

Feketehalom

24.

Május

12

kedd

d.u.5

Vidombák

 

GYULAFEHÉRVÁRI FŐESPERESI KERÜLET:

 

25.

Május

13

szerda

d.u.5

Brád

26.

Május

14

csütörtök

d.e.10

Nagyenyed

27.

Május

14

csütörtök

d.u.5

Tövis

28.

Május

15

péntek

d.e.10

Borbánd

29.

Május

15

péntek

d.u.5

Szászsebes

30.

Május

16

szombat

d.e.10

Verespatak

31.

Május

16

szombat

d.u.5

Zalatna (templombúcsú)

32.

Május

17

vasárnap

d.e.10

Gyulafehérvár

33.

Május

17

vasárnap

d.e.10

Kézdivásárhely–Boldog Özséb

SZEBEN-FOGARASI ÉS ERZSÉBETVÁROSI FŐESPERESI KERÜLET:

 

34.

Május

21

Áldozócsütörtök

de. 10

Kiskapus (templombúcsú)

35

Május

21

Áldozócsütörtök

du. 5

Bólya

36.

Május

22

péntek

de. 10

Erzsébetváros

37.

Május

22

péntek

du. 5

Szentágota

38.

Május

23

szombat

de. 10

Négyfalu–Türkös (templombúcsú)

39.

Május

23

szombat

du. 5

Fogaras

40.

Május

24

vasárnap

de. 10

Segesvár

41.

Május

24

vasárnap

du. 5

Medgyes

42.

Május

31

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Csíkszereda–Szt.Kereszt

43.

Május

31

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Gyergyószentmiklós

44.

Június

1

Pünkösdhétfő

d.u.5

Tür (templombúcsú)

45.

Június

7

Vasárnap

d.e.10

Nagyszeben–Belváros

46

Június

7

Vasárnap

d.u.5

Nagyszeben–Teréziánum

 

A fenti programon alkalomszerűen lehet változtatni, ha ezt a bérmálást végző püspökkel megbeszélik.


Szám: 73–2009.

Könyvajánlás

 

1. – Megjelent Magyar fordításban Arturo Mari “Találkozunk a Paradicsomban!” című kiadvány. A könyv személyes hangvételű történetei igen gazdag képanyaggal illusztráltak. Isten Szolgája II. János Pál sugárzó személyiségét, gondolkodását, tanúságtételét mutatja be.

A kötet Erdélyben is megrendelhető házhozszállítással a www.bookline.ro oldalon, illetve megvásárolható a Corvina Könyvesház boltjaiban – Csíkszeredában, Székely-udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.

 

2. – Megjelent Szőcs Béla, nyárádszeredai lelkész, “Használjátok fel Isten kegyelmét!” című prédikációs sorozatának III. Kötete, a Verbum Kiadó gondozásában, amely az A, B és C liturgikus éveknek, az évközi idő első felére (II.–XVII. vasárnapok) vonatkozó elmélkedéseit tartalmazza. Beszerezhető a Ft. Főesperesi Hivatalokban, a kolozsvári Szerkesztőségnél, valamint a szerzőnél.


Szám: 1–2009.

Elhunyt papok 2008-ban

 

 

 • STELLI József P. Benedek OFM ferences atya, nyugalmazott plébános életének 79., beöltözésének 53., ünnepélyes szerzetesi fogadalmának 51. és papságának 51. évében tragikus körülmények között elhunyt 2008. január 27–én, vasárnap Vajdahunyadon gépkocsibalesetben. Vajdahunyadon temették 2008. január 30-án, szerdán.

 

 • GÁL Alajos, gyulafehérvári székesegyházi plébános, ny. főesperes, c. kanonok, ny. teol. tanár életének 69. és papságának 44. évében elhunyt 2008. január 29-én, kedden, Gyulafehérváron, kolozsvári szívoperáció után. 2008. január 31-én, csütörtökön temették a ditrói temetőben.

 

 • MURESÁN Márton, Feketehalom első plébánosa, az EMÜB titkára, életének 42. és papságának 14. évében, elhunyt 2008. január 30-án, szerdán, a feketehalmi plébánián, balesetes gázmérgezésben. Szülőhelyén, Kajántón temették, 2008. február 4-én, hétfőn.

 

 • PÁLL Sándor szentszéki tanácsos, ny. gyergyóhodosi plébános, életének 78. és papságának 48. évében, elhunyt 2008. január 31-én, csütörtökön Székelyudvarhelyt, a Pastor Bonus Papi Otthonban. Eltemették ugyanott a temetőben 2008. február 2-án, szombaton.

 

 • LÉSTYÁN Ferenc, apostoli protonotárius, ny. általános helynök, főesperes, plébános, életének 95. és papságának 71. évében, elhunyt 2008. július 14-én, hétfőn Székelyudvarhelyt a Pastor Bonus Papi Otthonban. Szülei mellé temették. csíkszentkirályi temetőben 2008. július 16-án, szerdán.

 

 • ifj. ORBÁN László, kolozsvári egyetemi lelkész, életének 39. és papságának 10. évében, hősi halált halt 2008. augusztus 9-én a Duna-Deltában, Tulcea környékén, megmentve áldozatával egy egyetemistát a fulladástól. Életáldozatát azzal is emelte, hogy szülei és két testvére magyarországi kivándorlása után is itthon maradt, hogy szülőföldje népét és főegyházmegyéje híveit szolgálja. A Fokoláré Mozgalom (Mária Műve) papja volt. Eltemették szülővárosában, Kolozsvárott 2008. augusztus 13-án, szerdán, a Házsongárdi temetőben.

 

 • Johannes-Siegfried MEDEK, c. esperes, szentszéki tanácsos, Gyulafehérvár Jézus Szíve (volt ferences) templomigazgató, a Római Katolikus Kántoriskola volt tanára és subregense (1966–1987), életének 80. és papságának 47. évében váratlanul elhunyt 2008. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony főünnepén. Gyulafehérváron temették a Jézus Szíve templom kerítésében 2008. augusztus 18. hétfőn.

 

 • BABOS Gábor felfüggesztett pap, életének 58. és papságának 33. évében elhunyt 2008. október 6-án, hétfőn, szentségekkel ellátva, Kézdiszászfalván. Eltemették ugyanott a temetőben 2008. október 8-án, szerdán.

 

 • BÁNYÁSZ József OFM Conv. minorita atya, életének 93., szerzetesi életének 69. és papságának 67. évében elhunyt Miskolcon, a minorita rendházban, 2008. október 24-én, pénteken. Temetését helyben Dr. Ternyák Csaba egri érsek végezte november 3-án, hétfőn.

–Továbbá

 • DĂIAN George Fr. Szabin OFM ferences testvér életének 89. és szerzetesi életének 69. évében elhunyt 2008. január 30-án Brassóban. Ugyanott temették a ferences templom kriptájában 2008. február 1-én, pénteken.

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

 

Gyulafehérvár, 2009. január 20.

 

†György s.k.

érsek