Körlevél III. - 2008.március 23.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:                                                                            

Húsvéti körlevél

Papi továbbképző 2008-ban

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

Lelkipásztorkodó papság szándéknyilvánítása

Végrendeletek megírásának ismételt szorgalmazása

Keresztelés–szabadállapot igazolása

Egyháztanács mandátumának megújítása

Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

Statisztikai adatok 2007-ből

Verbum Egyesület katolikus könyveket és kiadványokat terjeszt

Marosszentgyörgyi Sarutlan Karmelita Nővérek díszgyertyák készítését vállalják


Szám: 323–2008.

Húsvéti körlevél  

 

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.  

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!  

 

Isten Szolgája, II. János Pál pápa fellendítette a zarándoklatok ősi keresztény gyakorlatát. Valamikor olyan életveszélyes volt a szentföldi zarándoklat és olyan hosszan tartott, hogy a zarándokok végrendelkeztek, mielőtt útra indultak. A közlekedés fejlődése megkönnyítette korunk embere számára a szent helyek látogatását. Sokan el is látogatnak oda, de ez mégsem adatik meg mindenkinek. Lélekben azonban mindannyian elzarándokolhatunk, akár most is, amikor keresztény hitünk legnagyobb ünnepét üljük. Keressünk fel három szent helyet Jeruzsálemben, a Szent Városban.

1. A három jeruzsálemi szenthely között időrendben az első az Utolsó Vacsora terme. Az evangélista szerint felső terem volt. Ezt a házigazda az Úr Jézus és tanítványai rendelkezésére bocsátotta, hogy ott tartsák meg az ószövetségi húsvétot. Az Úr Jézus szertartás közben alapította meg az Oltáriszentséget és az Egyházi Rendet, amikor átváltoztatta a kenyeret Szent Testévé és a bort Szent Vérévé, valamint Apostolainak elrendelte: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19). Gyakorlatilag ez volt az első szentmise, mert az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán elővételezte másnapi keresztáldozatát. Minden szentmise az egyszer és mindenkorra bemutatott keresztáldozat megjelenítése (tehát nem megismétlése). Az Utolsó Vacsorán összekötötte a két szentséget, az Oltáriszentséget és az Egyházi Rendet: ennek értelmében érvényes szentmise csak ott van, ahol érvényes papság van.

Abban a felső teremben a ferencesek kiűzése óta 1551-től nem lehet szentmisét bemutatni, mert muzulmán kézen van. Csak II. János Pál pápának engedték meg 2000-ben egy alkalommal, hogy behelyezett tábori oltáron kíséretével bemutathassa a szentmiseáldozatot azon a helyen, ahol az Úr Jézus azt alapította. Ebből arra következtethetünk, hogy az Úr Jézus számára nem a tér és idő koordinátái voltak fontosak, hanem az örök kegyelemáramlás, amely nincs térhez és időhöz kötve. Kereszténységünket minden időben és minden körülmény között megélhetjük, Isten kegyelmével. Templomainkban, a szentmiseáldozatban, az Oltáriszentségben – mint maradandó szentségben – éppen olyan valóságosan jelen van az Úr Jézus, mint az Utolsó Vacsora felső termében, az átváltoztatott kenyérben és borban is jelen volt.

2. A második szenthely a Golgota dombja (arámul, Kálvária latinul), ahol a kereszt állott. Az Úr Jézus megváltó halála keresztutunk XII. állomása. A Golgota beleépült a hatalmas Szent Sír Bazilikába. A Golgota tetején lapos padló van, rajta a keresztút három állomása. A XI. állomás – Krisztust keresztre szegezik – és a XIII. állomás – Krisztust leveszik a keresztről és a Szűz Anya ölébe helyezik –, a ferencesek révén a római katolikus Egyház őrizetében van. A XII. állomás – Krisztus meghal a kereszten –, ahol a kereszt állott, a görög ortodox egyházé. Katolikus szentmisét csak a kereszt helye mellett két méterre, a XIII. állomás kisoltárán lehet bemutatni.

A Golgota óta Krisztus elválaszthatatlan a kereszttől. „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24). Aki menekül a kereszttől, Krisztustól menekül. Aki átöleli a keresztet, Krisztust is átöleli, mert Krisztus a kereszten függ. Kereszthordozás nélkül nincs kereszténység. Ne félj, Testvér, a kereszttől: Krisztus a Te keresztedet is fölvitte a Golgotára. Ha vele hordod az élet keresztjét, már nem is kereszt az, hanem részesedés Krisztus világmegváltó művéből, amely a világ végéig tart Egyházában (vö. Kol 1,14). Szent Ágoston szerint „ahol szeretet van, ott nincs szenvedés. Ha mégis van szenvedés, akkor a szenvedést is szeretik.” Az Ószövetség nem tudta megmagyarázni az ártatlanok szenvedését. A béketűrő Jób csak egy választ kap: teremtmény Istent nem vonhatja felelősségre az ártatlanok szenvedéséért. Krisztus adott választ a szenvedésre: nem vette el, hanem megmutatta, hogyan kell szenvedni. Vedd hát keresztedet, és hordozd abban a boldog reményben, hogy Krisztussal együtt hordozod, és akkor „az ő igája édes és az ő terhe könnyű” (Mt 11,30) lesz számodra is.

3. A harmadik szenthely szintén a Szent Sír bazilikában van: maga a Szent Sír. Arimateai Szent József a maga számára készítette, és még senki sem feküdt benne. A gazdag emberek sziklába vájt sírja ugyanis csak porlasztó volt. Egy idő után az elporladt maradványokat csonttartóba, majd azzal együtt a sírbarlang falába tették, mint ma az urnát. A sziklasírba helyezték a következő halottat. Sok üres sír van a világon, mert mindig is voltak sírrablók. De csak két sír üres azért, mert a benne eltemetett személy feltámadt, illetve mennybe vétetett. Mindkét sír Jeruzsálemben van: az Úr Jézus sírja és a Boldogságos Szűz Mária sírja a Kedron völgyében. Ma a Szent Sír a görög ortodox egyház őrizetében van, de éjféltől hajnali 4 óráig az apostoli örmény Egyház használhatja, majd hajnali 4-től reggel 7-ig a római katolikus Egyház (vagyis a ferences atyák) gondozásában van. Ekkor lehet katolikus szentmisét is bemutatni az Úr Jézus üres sírjánál. A Szent Sír tulajdonképpen a katolikus keresztút utolsó – XIV. – állomása.

Keresztúti ájtatosságot bármikor lehet végezni. A nagyböjti szent idő ennek különleges ideje, mely Krisztus halálával és sírbatételével zárul. De tudjuk azt, hogy minden nagypéntekre boldog húsvéthajnal következik. Ha ez nem így lenne, akkor Szent Pál szerint „a legszánalomraméltóbbak” (1 Kor 15,19) a keresztények lennének. A földön ugyanis vállalják a küzdelmes keresztény életet, s odaát nem várná őket a megígért örök boldogság. „De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1 Kor 15,20). Szent Pál felsorolja a tanúkat is. Kétezer éve az Egyház a Feltámadás tanúja. Ünnepeljetek hát örömmel, mert Húsvéti ünnepünk az örök boldogság elővételezése már itt a földön. Odaát majd Isten „letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” (Jel 21,4)

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2008. március 23-án, Urunk Feltámadásának főünnepén

 

† György s. k.

érsek


Szám: 363–2008.

Papi továbbképző 2008-ban

 

Ebben az évben is sor kerül a papi továbbképzőre.

 • A továbbképző időpontja: október 13-18. (hétfő déltől – péntek délig).
 • Helyszín: Pongrácz Szent István tanulmányi ház – Alvinc.
 • Tantárgyak: Filozófia, Katekétika, Homiletika (tételek mellékelve).
 • Bejelentkezni a hittudományi főiskolánk irodáján lehet:

510009. ALBA IULIA, Str. Bibliotecii 3., jud. Alba,

Tel. 0258-811 688; Mobil: 0745-770 134; E-mail: sis@sis.uab.ro

Kérjük a jelentkezőket, hogy hozzák magukkal a korábbi eredményeket tartalmazó vizsgalapjaikat. Azok, akik most jelentkeznek először, a helyszínen kapnak vizsgalapokat. Az idevonatkozó – 1999-ben megjelent – szabályzat szerint továbbképzőre a szentelést követő 2. évtől kezdődően kötelező a részvétel.

Minden érdekeltet szeretettel várunk, és jó előkészületet kívánunk!

 

Tételek

Filozófia (Teodicea)

Téma: Isten a filozófiai gondolkodásban

Tételek:

 • Isten létének filozófiai igazolásáról általában. Az ontológiai istenérv Szent Anzelmnél, Descates-nál, Leibniz-nál. Hegel és az ontológiai istenérv.
 • Aquinói Szent Tamás öt metafizikai istenérve (quinque viae).
 • Szubjektív metafizikai istenérvek a 20. században: M. Blondel, Karl Jaspers, G. Marcel, Karl Rahner, Edith Stein.
 • A teleológiai istenérv.
 • Az ember boldogság utáni vágyából kiinduló istenérv. Az erkölcsi törvény (törvénytudat) létezéséből vett istenérv. Az emberiség közmeggyőződéséből vett istenérv.
 • Az ateizmusról (II. Vatikáni Zsinat). Istenhit és tudomány.
 • Isten tulajdonságairól általában. Isten végtelensége, egyszerűsége, változhatatlansága. Isten örökkévalósága.
 • Isten mérhetetlensége, mindenütt jelenvalósága. Isten egysége (egyetlensége). Isten személyes volta.
 • Isten kifelé ható tevékenysége. A teremtésről és a világ létbentartásáról. Concursus divinus.
 • Az isteni gondviselés kérdése. A rossz és a Jóisten.

Bibliográfia :

  • Jäger, P., Isten a legnagyobb titok. Teodicea, kurzus (2005, 1999, 1995),
  • Anzelm, Szent, Monologion. Proslogion, MTA Filoz. Int., Budapest 1991,
  • Coreth, Emerich, Gott im philosophischen Denken, Stuttgart 2001,
  • Davies, Brian, Bevezetés a vallásfilozófiába, Kossuth, Budapest 1999.
  • Leloup, Jean–Yves, Bevezetés az igazi filozófusokhoz, Kairosz, Budapest 2006,
  • Rahner, Karl, Az Ige hallgatója, Gondolat, Budapest 1991,
  • Schmidt, Josef, Philosophische Theologie, Stuttgart 2003,
  • Aquinói Tamás, Szent, Szemelvényekben, (szerk. Schütz Antal), Budapest 1943,
  • Turay Alfréd, Istent kereső filozófusok, Budapest 1990, 1993,
  • Weissmahr Béla, Filozófiai istentan, Budapest–München–Bécs 1996.
  •  

Katekétika

   • A Katolikus Egyház Katekizmusa (ismertetés),
   • A Katekézis Általános Direktóriuma (ismertetés),
   • A katekézisről általában,
   • Iskolai és templomi hitoktatás,
   • A gyermekek keresztény nevelésének megalapozása,
   • A katekéta személye,
   • A hitoktatás tanterve,
   • Elsőáldozási és bérmálási felkészítés,
   • A hitigazságok tanítása.

Bibliográfia :

  • A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest 1994,
  • A Katekézis Általános Direktóriuma, Budapest 1998,
  • Marton József, Katekétika, Kolozsvár 1998,
  • Rédli Elemér, Katekétika, Budapest 1943,
  • Turay Alfréd, Istent kereső filozófusok, Budapest 1995,
  • és a fenti témákhoz kapcsolódó, szabadon választott más források.
  •  

Homiletika

    • Igehirdetés a Szentírásban,
    • Az igehirdetés, mint az egyház alapfunkciója (szolgálat, kinyilatkoztatás, hagyomány),
    • A prédikálás célja,
    • A szöveg története,
    • A közösség története,
    • Az igehirdető története,
    • A homília előkészítése.

Bibliográfia :

  • Kerekes László, Homiletika. Keresztény igehirdetéstan, kurzus, Gyulafehérvár 1998 (vagy ennek 2005-ben átdolgozott példánya),
  • Mihályfi Ákos, Az igehirdetés, Budapest 1927,
  • Söveges Dávid, Az igehirdetés elmélete, In: U.ő., Az igehirdetés retorikája, Budapest é.n.,

- Zerfaß, Rolf, Grundkurs Predigt I–II., Düsseldorf 1987.

Magyarul: Nevedet hirdetem, szerk. és ford.: Várnai Jakab OFM, Budapest 1996.

 


Szám: 391 – 2008.

Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

 

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2008/2009-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúk számára, akik sikeresen elvégezték a VIII. osztályt, papi hivatást éreznek lelkükben , kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni - és 2008. szeptember 14-ig nem töltik be a 18. életévüket. A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb május 10-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk által az iskola igazgatóságán.

A beiratkozás és a felvételi törvényes állami keretek között történik. Fontosabb mozzanatai:

2008. június 10-11. - Beiratkozás a képességvizsgára

2008. június 12-15. - A képességvizsga lezajlása

2008. június 16. - A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.

2008. június 17. - A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása – elektronikus és postai úton – a megyei vizsgáztató bizottságokhoz. A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok/osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.

2008. június 18. - A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása. A sikeres képességvizsgát követően felvett tanulók névsorának továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

2008. június 23-27. - A képességpróbán felvett tanulók beírása.
___________________________________________________________________________

ANYANYELVI PRÓBA

(azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2008. május 18.- Beiratkozási iratok kiállítása azon tanulók számára, akik anyanyelvi (vagy idegen nyelvi) próbát kell tegyenek. (Líceumunk esetében azokról a tanulókról van szó, akik nem magyar tannyelvű iskolában végezték a VIII. osztályt.)

2008. május 26-28. - A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.

2008. május 30. - június 1. - Az anyanyelvi próba lefolyása (szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2008. június 2.- Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Az esetleges óvások benyújtása.

2008. június 3. - Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése. Az anyanyelvi próba végleges eredményeit tartalmazó névsor továbbítása a megyei vizsgáztató bizottságokhoz.

2008. június 4-5.- A beiratkozási lapok mellékleteinek kivétele azon tanintézményektől, ahol a jelentkezők nyelvismereti próbát tettek.

2008. június 6.- A nyelvismereti próbán résztvett jelentkezők leteszik a beiratkozási lapok nyelvismereti vizsgára vonatkozó mellékleteit azon iskolák titkárságán, ahol a VIII. osztályt végezték.

Az üresen maradt helyekre 2. felvételi vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

2008. július 4.: beiratkozás az iskola titkárságán - képességvizsgára, anyanyelvi vizsgára

2008. július 5-6.: hittan (illetve anyanyelvi*) képességvizsga

2008. július 7.: eredményhirdetés + esetleges óvások letétele

(2008. július 8.: a képességvizsgán elbukottak továbbirányítása– fisák kitöltése stb.)

* A zon tanulók számára, akik nem magyar tannyelvű iskolában végezték a VIII. osztályt.

Az üresen maradt helyekre 3. felvételi vizsgát szervezünk az alábbiak szerint:

2008. augusztus 1.: képességvizsga (és anyanyelvi vizsga) helyének kifüggesztése.

2008. szeptember 1-5.: hittan (illetve anyanyelvi*) képességvizsga.

 

Az iratokat tartalmazó dossziét 2008. június 30. - július 18. között kell letenni az iskola titkárságán, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy
 2. Igazolás a VIII. osztály sikeres elvégzéséről - az egységes dolgozatok (VII.-VIII.oszt.) jegyeivel;
 3. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere ), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
 4. Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverinţă de vaccinări)
 5. Ellenőrző könyvecske
 6. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 7. Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat
 8. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat
 9. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 10. Személyazonossági igazolvány-másolat (akinek már van!);

Bővebb felvilágosításért forduljon a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
510009 ALBA IULIA – Str. Păcii, nr. 4.
Tel./fax: 0258-819-869.
E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro – Honlap: http://www.gmgkliceum.ro

 

A KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI HITTANBÓL

A hittan képességvizsga szóbeli és írásbeli próbákból áll. Csupán sikeres szóbeli próbát követhet írásbeli tesztelés.

VIII. osztály – (írásbeli teszt alapján) Bajtai Zsigmond: „Aki hisz, üdvözül” című hittankönyvből :
Biblia (15-18. old.) – Teremtés, gondviselés (28-33. old.) – Isten terve az emberrel (34–40.old.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.old.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.old.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66. old.) – A Szentlélek (67-71. old.) – Jézus egyháza (79-83. old.) – Az egyház elöljárói (88-92. old) – A keresztség (115-120. old.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125. old.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131. old.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147. old.)

VII. osztály– (írásbeli teszt alapján) „Katolikus egyháztörténelem” című hittankönyvből (Összeállította: Gál László):

Az őskeresztények tanúságtétele (9-11. old.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12-14. old.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29-31. old.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41-44. old.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45-47. old.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51-53. old.) – Assziszi Szent Ferenc (58-59. old.) – Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82-83. old.) – Loyolai Szent Ignác (83-84. old.) – A Tridenti Zsinat (85. old.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114-116. old.)

***
Bajtai Zsigmond: „Tartsd meg a parancsokat!” című hittankönyvből ( szóbeli vizsgára – elbeszélgetés formájában) az alábbi témák:

A főparancs (15–19. old.) – Tízparancsolat (19-23. old.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29. old.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58. old.) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65. old.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71. old.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92. old.) – Tiszta élet (93-98. old.) – Igazság és becsület (106-110. old.) – Az egyház parancsai (112-117. old.)


Szám: 378 – 2008.

Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise

 

Ebben az évben is, a hagyományhoz híven megtartjuk Székesegyházunkban a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisét, amely egyben főegyházmegyénk papságának is az ünnepe.

A szentmisében megszenteljük az olajakat és a jelenlévő Paptestvérek megújítják szentelésben tett ígéreteiket. A közösen bemutatott szent áldozatban hálát adunk a kapott hivatásért és ennek gyakorlásában tapasztalt bőséges isteni kegyelmekért.

Ezúton is szeretettel hívjuk Főegyházmegyénk valamennyi papját, a szerzeteseket és a nyugdíjasokat is beleértve, hogy e koncelebrált szentmisével fejezzék ki együvétartozásukat a főegyházmegye főpásztorával és rajta keresztül az egész Egyházzal.

A nagycsütörtöki olajszentelő szentmise március 20-án, délelőtt 10.00 órától kezdődik .

Az ünnepségre jövő Paptestvérektől azt kérjük, hogy hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Ezeket magukra öltve 3 10–ig foglalják el helyüket a presbiteriumban.

A szentmise után körmenetben visszük a megszentelt olajakat az érseki palotába. Ezt követően minden jelenlévő Paptestvéremet szeretettel hívom és várom az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy közösen elfogyasztott szerény agapé keretében is együtt lehessünk.

A kerületek képviselői ez alatt vehetik át, az érseki kápolna előtt – megbízottunktól – a kerületnek járó szent olajakat.


Szám: 379–2007.

Lelkipásztorkodó papság szándéknyilvánítása

 

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatait tartalmazó Zsinati Könyv (Zs.K.) rendelkezéseit 2001. december 2–től törvényerőre emeltem.

A 118. Rendelkezés a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati időt 5–15 évi keretben jelöli meg. Ez nem jelenti azt, hogy 15 évnél többet nem maradhat egy helyen a szolgálatot végző lelkipásztor. Csupán a szándéknyilvánítást szorgalmazza a rendelkezés, amelynek értelmében „tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

Ez a szándéknyilvánító készség mindenkitől elvárható, aki mostanig tizenöt évet szolgált egy helyen. A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a tizenöt év számítása nem 2001-től kezdődik, hanem a mostani működési helyre történt helyezés időpontjától. Ez azt jelenti, hogy a törvény érvénybe lépésétől kezdve mindenkire vonatkozik, aki tizenöt évet eltöltött egy helyen.

Ha valaki nem tenne eleget a fenti rendelkezésben előírt kötelezettségének, a főpásztor úgy is élhet a lehetőséggel, és más egyházközséget jelölhet ki működési területül.

A szándéknyilvánítás és felajánlási készség csupán könnyíti és gördülékennyé teszi az ügyintézést.

Ezúton is köszönjük a Paptestvérek áldozatkész szolgálatát és megértő együttműködését – a lelkek üdve érdekében.


Szám: 380–2008.

Végrendeletek megírásának ismételt szorgalmazása

 

A közelmúltban – sajnos – több lelkipásztor távozott körünkből. A temetést követően rendezni kell a hátramaradott dolgokat. Ennek békés és törvényes intézéséhez elengedhetetlenül szükséges a pap végrendelete. Alkalmunk volt azt is megtapasztalni, hogy mit jelent, amikor ez hiányzik.

Az elmúlt időben több alkalommal is szorgalmazták a főegyházmegyei rendelkezések a végrendelet elkészítését. Elég említeni a 770–1977. számú, az 1950–1998-as számú, vagy a legutóbbi 701–2006. számú rendelkezéseket.

A végrendelet készítésénél vegyék figyelembe a Zsinati Könyvünk (Zs.K.) 110. rendelkezését:

„Minden pap készítse el végrendeletét legkésőbb felszentelésének ötödik évében, majd ötévenként újítsa meg azt. A végrendelet készítésekor figyelembe kell venni az állami törvényeket és az egyházmegyei előírásokat. A végrendelet őrzési helye a főesperesi hivatal. A főegyházmegye minden papja hagyatékának tisztes részét – de minimum 50%-át ajánlja fel egyházmegyei célokra (25%-át az egyházmegyének, 25%-át a teológiának). A liturgikus tárgyakat és a papi ruhákat valamelyik paptestvér kapja meg, a könyveket lehetőleg valamelyik egyházi könyvtár örökölje. Jelentős változás esetén a végrendeletet meg kell újítani.”

Ahhoz, hogy a végrendelet érvényes legyen, szükséges, hogy az illető saját anyanyelvén, saját kézírásával írja, dátummal és aláírással ellátva. Amennyiben géppel írná valaki végrendeletét, közjegyző előtt kell hitelesíttetni. Saját kezűleg írt végrendeletnél ez nem szükséges.

Főegyházmegyénk minden papja felszentelésétől számítva legkésőbb az ötödik évben készítse el végrendeletét két példányban, minden ingó és ingatlan tulajdonára vonatkozólag. A végrendelet két példányban készül. Az egyik példányt lezárt borítékban adja át a kerületi főesperesnek, aki egyben felel annak végrehajtásáról is. A borítékra legyen ráírva a végrendelkező neve és a végrendelet késztésének dátuma.

Ezúton is felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy ellenőrizzék meg van-e kerületük minden papjának a végrendelete, a fenti rendelkezések értelmében. A hiányzók elkészítését szorgalmazzák és 2008. május 1-ig tegyenek jelentést a végrendeletek helyzetéről.

Tisztelendő Testvéreim megértő és cselekvő közreműködését ezúton is köszönjük.


Szám: 381–2008.

Keresztelés–szabadállapot igazolása

 

A plébániai adminisztráció szerves része, hogy a keresztény életgyakorlatot meghatározó szentségek kiszolgáltatását igazolni kell.

A keresztség érvényességéről mindenképpen meg kell bizonyosodni az elsőáldozás, a bérmálás és a házasságkötés esetébe.

A főpásztori vizitáció alkalmával megállapíthattuk, hogy a lelkipásztorok nem minden esetben bizonyosodnak meg a keresztség–szabadállapot tényéről. Ez elengedhetetlenül fontos olyan személyek esetében, akik máshonnan jönnek. Nem lehet csupán a felek szóbeli tanúskodására hagyatkozni. A C.I.C. 1066. kánonja ezt mondja: „Mielőtt házasságkötésre kerül sor, be kell bizonyosodnia annak, hogy az érvényes és megengedett házasságkötésnek semmi nem áll útjában”.

Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy minden egyes esetben bizonyosodjanak meg a keresztség érvényességéről és házasságkötés esetében a szabadállapotról is.

A C.I.C. 535. kán. – 2. § ezt kéri:

„A kereszteltek anyakönyvébe jegyezzék be a bérmálást is, valamint mindazt, ami a krisztushivők kánoni állapotára vonatkozik a házasság szempontjából, az 1133. kán. tiszteletben tartásával, örökbefogadás szempontjából, valamint a szent rend felvétele, a szerzetes intézményben való örök fogadalomtétel, továbbá a rítusváltozás tekintetében; ezeket a megjegyzéseket mindig rá kell vezetni a keresztlevélre is.”

Az esetleges visszaéléseket így el tudjuk kerülni és ügyintézésünk is megfelel a törvényes előírásoknak.


Szám: 382–2008.

Egyháztanács mandátumának megújítása

 

Egyházi Törvénykönyvünk 536. és 537. kánonjai szolgalmazzák minden egyes plébánia esetében a Pasztorális és Gazdasági Tanács felállítását, amely lehetővé teszi a világi hívek sajátos részvételét az egyház életében. Ezt a feladatot a Gyulafehérvári Főegyházmegyében évszázados hagyomány alapján az EGYHÁZTANÁCS tölti be.

Zsinati Könyvünk (Zs.K.) 121. Rendelkezése szorgalmazza:

„A lelkipásztorkodó papság lehetőleg szolgálatot és felelősséget vállaló egyháztanács megszervezését mozdítsa elő. El kell kerülni, hogy kizárólag a lelkipásztor döntsön és feleljen az egyházközség ügyeiért”.

Az egyháztanács megszervezése főegyházmegyénk minden plébániáján kötelező. Ezzel kapcsolatos rendelkezés legutóbb az 1291–1993. számú leirat volt, amely a „Gyulafehérvári Római Katolikus Plébániák Igazgatási Szabályzata” címen jelent meg.

A főpásztori vizitációk alkalmával kiderült, hogy nagyon sok helyen nem működik a fenti előírások szerinti egyháztanács. Vagy lejárt a mandátumuk, vagy nem megfelelő formában szervezték újjá, vagy a plébános nem tulajdonít jelentőséget az egyháztanácsnak és nem is veszi igénybe szolgálatukat.

Szeretettel kérjük valamennyi Tisztelendő Plébános urat, hogy mozdítsák elő egyházközségükben, az egyháztanács újraszervezését és a fenti előírások szerinti működését.

Ez javára válik a közösségnek, és a lelkipásztornak is segítséget nyújt az egyházközségi gondok intézésében.


Szám: 388–2008.

Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

 

Szeretettel emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ebben az évben is a nagypénteki Szent Sír persely bevételét a Szentföldi Egyházak támogatására fordítjuk. Ezt a gyűjtést az Apostoli Szentszék felkérésére szorgalmazzuk.

A gyűjtésből származó összeget jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahol összesítik, és a rendeltetés megjelölésével továbbítják az érsekség gazdasági hivatalába.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől. Ezt általában a főegyházmegyei sajtóban is közöljük.


Szám: 383 –2008.

Statisztikai adatok 2007-ből

 

Az Apostoli Szentszék kérésére, ebben az évben is beküldtük Főegyházmegyénk múlt évi statisztikai adatait. Az összesített adatokat a Nunciatúrán keresztül továbbítottuk a Szentszéknek.

Kihasználjuk az alkalmat, hogy ezúton is köszönetünket nyilvánítsuk a Főtisztelendő Főesperes uraknak és Paptestvéreknek, a határidőre beküldött adatokért. Köszönjük megértő közreműködésüket!

A körlevélhez csatolt táblázatban ismertetjük az elmúlt év legfontosabb statisztikai adatait. Ezek főesperesi kerületenként vannak feltüntetve, és főegyházmegyei összesítésben közöljük az adatokat.

lásd. táblázat


Szám: 384–2008.

Verbum egyesület katolikus könyveket és kiadványokat terjeszt

 

Főegyházmegyénkben 2005-ben alakult a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. Elsődleges célkitűzése az volt, hogy biztosítsa a romániai magyar katolikusok számára a Vasárnap és Keresztény Szó szerkesztését, kiadását és terjesztését. Az Egyesület célja és rendeltetése ugyanakkor az erdélyi magyar katolikus könyvkiadás és terjesztés megszervezése is. Ez utóbbi témában gyümölcsöző együttműködés alakult ki a budapesti Szent István Társulattal. Így lehetővé vált, hogy a magyarországi katolikus kiadványok is elérhetőek legyenek a Verbum Egyesület terjesztésében. Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelendő Testvéreinket, hogy a Budapesti Szent István Társulat legfrissebb liturgikus kiadványai megrendelhetőek:

1. Mária–misék gyűjteménye

Szent István Társulat, 2008.

288 oldal, műbőr kötésben, 4 jelzőszalaggal, 5 regiszterrel

Ár: 82 lej

2. A szentmise olvasmányai a Mária–misék gyűjteményéhez

Szent István Társulat, 2008.

264 oldal, műbőr kötésben, 3 jelzőszalaggal

Ár: 71 lej

3. Kiegészítő füzet az Imaórák liturgiájához és a Zsolozsmáskönyvhöz

Szent István Társulat, 2008.

132 oldal, papír kötés a Zsolozsmáskönyvhöz alkalmazkodó méretben

Ár: 8 lej

A kiadványok megrendelhetők a Verbum Egyesület címén. 

ASOCIATIA CULTURALA CRESTINA VERBUM400045–Cluj-Napoca, Str. Einstein, nr.2., Jud. Cluj

Tel.:+40–0264–596478, Mobil: 0740937116, Fax: +40–0264–450747

Az előző körlevelekben meghirdetett rendelési lehetőség a Kolbe Kiadón keresztül is kivitelezhető. Éljünk e nagyszerű lehetőséggel, és ugyanezt biztosítsuk híveinknek is.


Szám: 389–2008.

Marosszentgyörgyi Sarutlan Karmelita Nővérek díszgyertyák készítését vállalják

A marosszentgyörgyi Sarutlan Kármelita Nővérek liturgikus díszgyertyákat készítenek. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörének motívumai éppúgy megjelennek díszített gyertyáikon, mint a különböző életfordulóké: keresztelés, elsőáldozás, házasságkötés, pappá szentelés illetve jubileumok. A díszítések külföldről származó, a gyertyával együtt elégő viaszlapokból készülnek.

Ezúton is figyelmükbe ajánljuk hagyományos és modern díszítésű húsvéti gyertyáikat, amelyek 7 x 75 cm (100 lej) illetve 7 x 60 cm (80 lej) méretben készülnek, és megrendelhetők a következő telefonszámon: 0749065399, illetve személyesen Marosszentgyörgyön a Tófalvi út 677/A szám alatti kolostorukban. Postázásukat, a sérülés veszélye miatt, a nővérek nem vállalják. Érdemes főesperesi kerületenként megszervezni a gyertyák leszállítását. Egyéb díszgyertyáik megvásárolhatok Marosvásárhelyen és Gyulafehérváron is.

 

Gyulafehérvár, 2008. március 4.

 

†György s.k.

érsek