Énekek Szent Antal tiszteletére

1

(Dallama: Áldozattal járul hozzád.)

Miseének Szent Antalról:

1. A szövetség áldozatját hozzuk neked, Istenünk,
Melyet Jézus szerzett s hagyott
Drága örökül nekünk.
Szent Antal, jöjj, velünk áldozz.
Értünk kérj, értünk imádkozz,
Hogy a megváltás emlékét méltóképpen ülhessük.

2. Dicsőséged eget, földet betölt, mennybéli Atyánk.
Szent Antalnak imájára a te békéd bocsásd ránk!
Legyen hitünk és reményünk, Hozzád buzgó szeretetünk
Szent Antal pártfogásával
Dönthetetlen védbástyánk

3. Hisszük, Atyánk, hogy kezedből van az ég, föld s mindenünk.
Hisszük, hogy szent Fiad vére
Menti meg vésztől lelkünk.
Szentlélek Isten veled megszenteli lelkeinket.
Szent Antal, te kérd ki nékünk:
Erősbödjék a hitünk!

4. Szent Antal, jöjj, zengjed velünk:
Szent, szent, szent az Úristen!
Szent, midőn ránk gondot visel,
Szent, ha jutalmaz égben.
Szólj értünk, Szent Antal, folyton,
Hogy az égben veled egykor
Együtt hangozzék fel dalunk:
Szent örökké az Isten!

 
2

(Dallama: Dicsértessél, ó, Mária.)

Dicsértessél, ó, Szent Antal,
Kit a világ áld s magasztal.
Pártfogója szegénynek,
Légy vigasza népednek!
Bajainkban, szükségünkben,
bánatunkban s keservünkben:
Ó, segíts, ó, segíts!
Ó, segíts meg, Szent Antal,
Kit a világ magasztal!

2. Ki Jézust, az Isten Fiát
Karjaiddal átkarolád:
Karold fel mi ügyünket!
Bajainkban, szükségünkben stb.

 
3

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fenn,
Liliomtiszta, kinek karjában
A kis Jézus édesen pihen.
Te csodatevő, ki száz bajunkban
Éreztetted szent segélyedet.
Szívünkből áldunk, általad várunk
A jó Istentől dús kegyelmet.

2. Dicső Szent Antal, gyengék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett.
Szívünknek oda a tisztasága
S így Urunkhoz jutni nem lehet.
Elvesztettük az utat a mennybe.
S ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivelünk.
S mutasd a biztos utat nekünk.

 
4

(Dallama: SZVU 215.)

Föltekintünk a szegénység ködfelhőjén át
Páduának csillagára, Szent Antal, terád.
Bízva hozzád fordulunk, bajainkban gyámolunk,
Hallgat szódra, hő imádra Jézus, jó Urunk.

2. Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz.
Nyert ügyünk van, mert ottan fenn oltalmunkra állsz.
Szánd a néma szenvedőt, aggódót a harc előtt:
Szánd a bárányt, hogyha látod tövisekben őt!

3. Jézus által terveinket jó sikerre vidd!
Megfogadjuk, el nem hagyjuk hű szegényeid.
Alamizsnánk édesebb, ha megáldja szent kezed.
Fölkel tőle új erőre a porba esett.

4. Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,
Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül.
Ő az angyali kenyér
lelkünk csak belőle él.
Porló testünk feltámadást csak benne remél.

5. Antal, kinek lángszavára mély tenger felel,
Szívünk siket mélységét is szavad verje fel.
Boldog, aki rád figyel, nyomdokodban indul el
Krisztus útján, hós erényre, porból égbe fel.

6. Majd ha fut már a megfáradt test alól a föld,
Ó, Szent Antal, üdvösséget ott keresve fönt,
Segítsd véled zengenünk: "Ó, dicső Szűz, légy velünk!
Ha velünk vagy, Jézus Anyja, ki győz ellenünk!"

 
5

(Dallama: Hol Szent Péter)

Magasztalunk, ó, Szent Antal, hálás szívvel áldunk téged:
Hogy megszántad nyomorunkat,
Megenyhíted szükségünket.
Egész világ hadd hallja meg:
szegények áldnak Téged.

2. Megnyitád a gazdag szívét,
Irgalomra tanítottad. Kenyeredet mikor esszük,
 Téged dicsér minden falat.
Egész világ stb.

3. Minden könny, mit letöröltél,
Gyöngynek száll szép koronára,
Égben lakol, mégis gondod
Van föld népe, s nyomorára.
Egész világ stb.

4. Mindennapi kenyerünket
Szavadra nyújtja az Isten,
Ó, Szent Antal, jóságodat
Hogy köszönjük méltóképpen?
Egész világ stb.

 
6

(Dallama: Szent József a buzgó kebel)

Páduának dicső szentje,
az Istennek nagy kedveltje,
Ó, Szent Antal, dicsér szavunk!
Szent örömmel magasztalunk!

2. Özvegy, árva és nyomorgó,
Búban, bajban a szorongó
S betegségnek szenvedője
Benned talál segítőre.

3. Aki bízva fordul hozzád,
Felé hajlik ékes orcád.
S lesz hűséges pártfogója,
Isten előtt szószólója.

4. Te, ki oly sok csodát tettél,
Mihez erőt égből nyertél,
Üdvözlésedre járulunk,
Ó, Szent Antal, magasztalunk!

5. Ezután is légy gyámolunk,
Ha hozzád esd kérd szavunk.
Könyörgésünk meg sose vesd
S lelkünket az égbe vezesd!

 

7.

Szent Antalt  köszönteni,  hívek jöjjetek

Segítséget, pártfogást tőle kérjetek!
Dicsőséges Szent Antal, tégedet kérünk,
Síron innen, síron túl maradj mellettünk!

2. Te vagy az Úr Jézusnak kedves barátja,
A szükségben szenvedő szegények atyja.
Dicsőséges stb.

3. Mi is jöttünk Tehozzád, mint jó Atyánkhoz.
Mert tudjuk, hogy áldásod reánk harmatoz,
Dicsőséges stb.

 

8

Zendüljön Föl szívünkből az örömének

S, mivelünk zengje minden keresztény lélek:
Dicsőséges Szent Antal, téged kérünk,
Síron innen, síron túl, te légy vezérünk.

2. Te Jézus Krisztusnak vagy kiválasztottja,
Csodatévő nagy szentje, kedves barátja.
Dicsőséges Szent Antal stb.

3. Mennyei orvosa a sebzett léleknek,
Megvigasztalója a kesergő szívnek.
Dicsőséges Szent Antal stb.

4. A szegényeknek te vagy égi gyámola,
Az özvegyek és árvák jótevő atyja.
Dicsőséges Szem Antal stb.

5. Aki szent szeretettel tebenned bízik
Reményében az soha nem csalatkozik
Dicsőséges Szent Antal stb.

6. Mi itt hittel, reménnyel, szent szeretettel,
Előtted esedezünk lángoló szívvel.
Dicsőséges Szent Antal stb.

7. Csodatevő erődben hiszünk és bízunk:
A megtérés csodáját műveld rajtunk.
Dicsőséges Szent Antal stb.

8. Hatalmad törje össze a bűn rabláncát
Hogy lelkünk ne érezze annak hatalmát.
Dicsőséges Szent Antal stb.

9. Ne engedd elvesztenünk Isten kegyelmét,
Hanem nyerd meg számunkra égi szerelmét.
Dicsőséges Szent Antal stb.

Kapcsolódó: