Imák Szent Antal tiszteletére

Mindenható örök Isten, aki néped számára szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Ámen.

Felajánló ima Szent Antalhoz

Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen szerencsésen átvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem segítségedet. Hogy biztosan megnyerhessem Isten kegyelmét, és védelmed alatt minden rossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek, megújítom a szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten színe előtt, szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak.

Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra, és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és tiszteletedet imámmal és a te szent példád követésével előmozdítani. Fogadj, ó, kedves Szent, pártfogásodba, és vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkem üdvére! Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget! Fogadj, kérlek, engem ezentúl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy tegyen méltóvá szeretetedre!

Siess segítségemre főképp halálom óráján, és védelmezz meg a gonosz lélek támadásai ellen, hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled és minden szenttel egyetemben Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.

 

Szent Antal-litánia

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! *
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Páduai Szent Antal,
Szent Antal, Isten hű szolgája,
Szent Antal, szerzeted ékessége,
Szent Antal, az egyház oszlopa,
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú,
Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma,
Szent Antal, a szegénység kedvelője,
Szent Antal, az alázatosság mintaképe,
Szent Antal, az engedelmesség hőse,
Szent Antal, a türelem tükre,
Szent Antal, az életszentség csillaga,
Szent Antal, apostoli hithirdető,
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója,
Szent Antal, a bűn buzgó irtója,
Szent Antal, a gonosz lélek félelme,
Szent Antal, a jövendők látója,
Szent Antal, a holtak föltámasztója,
Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője,
Szent Antal, a foglyok kiváltója,
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója,
Szent Antal, Te hatalmas szószóló,
Szent Antal, Te nagy csodatevő,
Szent Antal, szerető pártfogónk,
Légy irgalmas! Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól ments meg, Uram, minket! * *
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal érdemeiért,
Szent Antal hősies erényeiért,
Szent Antal szeráfi szeretetéért,
Szent Antal buzgóságáért,
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
Szent Antal dicső haláláért,
Szent Antal csodatetteiért,
A végítélet napján,
Mi, bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!***
Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszad,
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tegyél,
Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmazz minket,
Hogy minden szükségben megsegíts minket,
Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
Hogy országodba fölvegyél minket,
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz,
Hogy minket meghallgass,

Istennek Fia,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

 
*A következő fohászoknál is: Könyörögj érettünkl

**A következő csillagig azt mondjuk: Ments meg Uram, minket!

*** A következő sorok után ezt mondjuk:: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

V: Imádkozzál érettünk, Szent Antal!

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Kelj föl minden ügyünkben védő Pártfogónk s a Mindenható előtt hathatós szószólónk, és siess a mi segítségünkre, dicsőséges Szent Antal.

Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkben mindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk. Őt a földön mindennél jobban szeressük, és hitünk szerint éljünk.

Légy földi ügyeinkben is szószólónk az Úr trónusánál. Neked ajánljuk testi egészségünket, minden bajunkat és bánatunkat; jövő sorsunkat és ügyes-bajos dolgainkat. Te, aki oly nagy részvétet mutattál életedben a szegények és szenvedők iránt, vigasztalj bennünket is szorongatásainkban, amiket az élet gondja és keresztje miatt viselünk. Éreztesd Istentől nyert csodatevő hatalmadat életünkben, akiknek oly nehéz a nélkülözés, és akik oly gyengék vagyunk a megpróbáltatásban. A te szerető gondjaidra bízzuk gyermekeinket, a szegények, a betegek, a szomorúak, az elnyomottak és más bajokban küzdők sorsát. Nyújts mindennapi kenyeret az éhezőknek, szerezz jótevőket a szűkölködőknek, adj munkát a munkanélkülieknek, ne engedd, hogy a nyomor bűnre vezesse felebarátainkat, és add áldásodat azokra, akik alamizsnájukkal a te nevedben irgalmasságot gyakorolnak!

A te magasztos példád tanítson meg minket arra, hogy a jó Isten adományait mindig jóra használjuk, és ezzel a mennyben gyűjtsünk magunknak kincset.

Páduai Szent Antal, Jézusnak barátja, könyörögj érettünk, hogy életünkben és halálunkban Jézusnak barátságában maradjunk. Ámen.

Himnuszok Szent Antal tiszteletére

Ha kívántok nagy csodákat,
Szent Antalhoz menjetek
Ha szenvedtek bajt, aggságot –
Gyámot tőle kérjetek
Soha azon ínség, tévely
Sem n vétek nem fogott,
Akit Antal szent kezével
Pajzsa alá fogadott.

Intésére a tengernek
Csillapodnak habjai,
S a kárvallott jó embernek
Megkerülnek javai.
A bilincsek szétszakadnak
A veszély is elsimul,
A csapások ellankadnak
És az áldás bőven hull.

 Légyen áldás az Atyának
A mennybéli trónuson,
Légyen áldás szent Fiának
Most és minden korokon.
Légyen áldás a Léleknek
Ki lelkünket szenteli:
Vegye bérét a mennyeknek
Ki Szent Antalt tiszteli.

(Ének: SZ.V.U.: 215)
(Si quaeris - Szent Bonaventurától)

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz!
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt elűz, gyógyulást hoz.

Szent Antalnak imájára

Tenger enged, bilincs törik

 Az elveszett tagot, vagyont

Ifjú és agg visszanyerik

 

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában ezt hirdetik,
Ezt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jótetteit.

Szent Antalnak imájára...

 
Dicsőséget zengünk néked,
Atya, Fiú és Szentlélek,
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret.

Szent Antalnak imájára...

 

V: Imádkozzál érettünk, Szent Antal!

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.

Könyörögjünk! Kérünk, Uram, segítsen népeden kiváló hitvallódnak, Szent Antalnak áhítatos és folytonos imádsága, s tegyen méltókká minket a jelenben kegyelmedre, a jövőben pedig ajándékozzon meg az örök boldogsággal.

Isten, menedékünk és erősségünk, hallgasd meg híveid jámbor könyörgését, s add meg Szent Antal hitvallód közbenjárására, hogy hívő lelkünk kérését el is nyerhessük.

Ne vesd meg, mindenható Isten, a szükségben hozzád kiáltó népedet, hanem nevednek dicsőségéért és Páduai Szent Antal érdemeiért siess kiengesztelődve a szorongatottak segítségére. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Ima kérésünk meghallgatásáért

Alázatos lélekkel járulok hozzád, hatalmas pártfogóm, Szent Antal. Nincs nap életünkben, amelyen valami kellemetlenség ne érne bennünket. Testi és lelki javainkat állandó kár éri. El kellene menekülnünk a világból, hogy megszabaduljunk az eredeti bűn szomorú következményeitől, a csapástól. Bár lelkem tele van keserűséggel, mégsem veszítem el bizalmamat. Nincs okom a csüggedésre, amíg akkora pártfogóm van, mint Te, dicsőséges Védőszentem. Tebenned még senki sem csalatkozott. Ha kellett, csodával segítettél nyomorúságunkon és tehetetlenségünkön. Könnytől fátyolos a szemem, de bizalommal tekintek Reád, hatalmas Szószólóm. Hallgasd meg panaszomat, és segíts meg reám szakadt bajomban... (Itt mondd el saját szavaiddal, miben szorulsz Szt. Antal segítségére.) Bízom Benned, hogy meghallgatod bajba jutott híved kérését. Ígérem, hogy kérésem teljesítéséig is megjavítom életemet, és elkerülök minden bűnt. Ha meghallgattad kérésemet, egész életemet egyetlen háladallá teszem Isten dicsőségére és a Te tiszteletedre. Mindenkinek hirdetni fogom az Úr jóságát s a Te hatalmas pártfogásodat. Kedveltjeidet, a szegény embertestvéreket különösen fogom szeretni és alamizsnámmal támogatni. Egész életemben követni foglak Téged, hogy mindenki meglássa rajtam, mennyire tisztellek, s mily hálás vagyok a kapott jókért. Halálom után ékköve akarok lenni annak a koszorúnak, amely a Te közbenjárásod és hatalmad dicsőségét hirdeti az örökkévalóságban. Ámen.

 

Hálaadás a kapott kegyelemért

Ezerszer, százezerszer áldalak és magasztallak, csodatevő védőszentem, dicsőséges Szent Antal! Nem találok szót hálám méltó kifejezésére. A szívem csordultig van magasztalással és hálával. Hittem csodatevő hatalmadban, s hitemet kérésem teljesítésével jutalmaztad... (Itt mondd el saját szavaiddal, miben teljesült kérésed.) Hálából megígérem neked, hogy életemet egész különlegesen a Te szolgálatodra szentelem, erényeidet hűségesen követem, dicsőségedet mindenkor hirdetem. Legyen áldott az Úristen szent neve, az ő hatalma szerezte meg nekem ezt a kegyelmet. Áldassék a Boldogságos Szűzanya hatalmas közbenjárása, aki anyai szeretettel támogatta ezt a kérésemet. Örvendjenek velem az összes angyalok, akik tanúi voltak ínségemnek, s most velem ujjonganak a meghallgattatásban. Áldott legyen Szent Ferenc Atyánk, a Te mestered és példaképed, s a mi pártfogónk és atyánk! Hála minden szentnek, aki Veled együtt közbenjárt értem a mennyei Atyánál. Hálából azt kérem, hogy méltó lehessek a megnyert kegyelemre. Segíts életem megjavításában, a bűn ellen oltalmazz, egész életemben támogass, hogy szentül éljek itt a földön, és üdvözüljek a mennyben. Ámen.

 

Betegek imája Szent Antalhoz

Gyermeki bizalommal szólok Hozzád, nagyhatalmú védőszentem, csodatevő Szent Antal. Az eredeti bűn sebet ütött testi egészségemen, és most erőmben megfogyatkozva, betegségben sínylődöm. A Te életed példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az életkedv él bennem, amikor pártfogásodat kérem gyógyulásomért, és közbenjárásodért esedezem. Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak őre, gyámolítója és fenntartója legyek. Mindenekelőtt mégis legyen meg az Úr akarata. Örömmel fogadom el Isten kezéből az egészséget és a betegséget, a jólétet és a keresztet. Örömben, bánatban, egészségben, betegségben, életem minden körülményében áldott legyen az Úr neve. Ámen.

 
„Azt akarom, tanítsd a testvéreket a szent hittudományra. De ezt úgy tedd, hogy sem benned, sem bennük az imádság szelleme ki ne aludjék. Hiszen így ígértük a szabályokban."

Assisi Szent Ferenc levele Szent Antalhoz, amelyben megbízza a teológia tanításával

 

 (forrás Páduai Szent Antal imakönyv, Szeged 1994)

Páduai Szent Antal, könyörögj érettünk!

Ó, Szent Antal, szeretlek téged;

Ó, Szent Antal, dicsérlek téged;

Ó, Szent Antal, tisztellek téged;

Ó, Szent Antal, bízom benned;

Ó, Szent Antal, őrizz meg engem;

Ó, Szent Antal, világosíts meg engem;

Ó, Szent Antal, vezérelj engem;

O, Szent Antal, vigasztalj meg engem;

Ó, Szent Antal, erősíts meg engem;

Ó, Szent Antal, végy oltalmadba engem;

Ó, Szent Antal, ne hagyj el engem;

A gonosz lélektől őrizz meg engem;

Az örök örömre vezess el engem,

Hogy örökké dicsérhesselek téged, Ámen.

 

Kapcsolódó: